Speech tijdens raads­ver­ga­dering 20 januari bij indienen amen­dement veilig­heidsplan


30 januari 2015

Geachte voorzitter,

Vandaag behandelen wij het veiligheidsplan 2015-2018.

Bij het voorliggende raadsvoorstel zit de gebiedsscan gemeente Buren 2014. Onze complimenten naar de samenstellers voor de duidelijke vormgeving en heldere inhoud. Deze gebiedsscan laat op onderdelen positieve maar ook minder positieve ontwikkelingen zien.

Onder 2.2.4 staat dat Huiselijk geweld per definitie een prioriteit is en blijft. Slechts een klein deel van huiselijk geweld komt naar buiten. Gemiddeld is een vrouw 33 maal mishandeld voordat ze hulp zoekt. De tabel op pagina 18 mag dan ook gezien worden als het topje van de ijsberg. We kunnen hier spreken van intiem terrorisme.

Van het ministerie van VWS komt de boodschap dat dierenmishandeling een belangrijke voorspeller is van huiselijk geweld.

Wij vinden veiligheid in je omgeving, maar zeker in de thuissituatie, een basisbehoefte.

Op 16 januari zond de Partij voor de Dieren aan alle fractievoorzitters een amendement dat oproept tot méér samenwerking bij preventie en hulpverlening m.b.t. huiselijk geweld. Wij ontvingen daarop de volgende reactie, waarbij wij vooraf willen opmerken dat wij humor kunnen waarderen, maar dit onderwerp hiervoor niet geschikt vinden. Je zult maar naar huis moeten gaan terwijl je wéét dat het daar niet veilig is.


Albert,

In dit verband een anekdote:

Een wetenschapper trekt 1 poot uit een getrainde vlo en zegt " spring", de vlo springt. Vervolgens trekt hij een tweede poot uit en geeft weer het commando, en opnieuw springt de vlo. Na de vijfde poot springt de vlo (alhoewel nog maar een zwakke poging) nog. Na het verwijderen van de zesde poot, krijgt de wetenschapper de vlo met geen mogelijkheid meer aan het springen. De conclusie van de wetenschapper luidt: Als je een vlo al zijn poten uittrekt is hij doof..... Succes.


Wij betreuren deze reactie en vragen ons af wat de schrijver hiermee wil bereiken. Vindt de schrijver het belangrijk om een grapje te maken? Wat ons betreft is het belangrijk mishandelde kinderen en vrouwen een (extra) helpende hand te bieden.

Onder leiding van professor in de antrozoölogie Enders, zijn twee onderzoeken uitgevoerd welke wij aan alle fracties zonden.
Zij is hoogleraar aan de faculteit psychologie en onderwijswetenschappen aan de Open universiteit, en meer dan 20 jaar werkzaam geweest aan de Universiteit Utrecht. In de lezingen die deze professor door het hele land geeft aan hulpverleners, zoals vertrouwensartsen en politie, blijkt dat er altijd “AHA- Erlebnisse” zijn en dat er situaties ‘herkend’ worden. We moeten leren alert te worden op signalen dat er meer aan de hand kan zijn.

Er is zeker niet altijd sprake van huiselijk geweld wanneer een dier mishandeld wordt, maar er is wel altijd iets aan de hand in zo een geval. Mensen blijken eerder voor een dier naar de politie te bellen dan voor een kind of volwassene waar geweld tegen wordt uitgeoefend. Men wil zich niet bemoeien met zaken achter de voordeur van een ander.

We spraken met een ambtenaar en politie-agent, beide werkzaam in onze gemeente en al jarenlang nauw betrokken bij de totstandkoming van de gebiedsscan. Zij gaven aan dat het goed is de gebiedsteams (Stib) te informeren over de bevindingen van de dierenpolitie en ze bij dit onderwerp te betrekken.

Dierenmishandeling door kinderen is een marker van een ontwikkelingsstoornis van dat kind. Mishandeling van dieren kan een opstap zijn voor ander geweld. Door interventies aan te bieden kan een geweldsspiraal worden doorbroken.

Tot slot willen wij graag een advies meegeven van eerdergenoemde professor Enders.

Wanneer we niet (durven) zoeken, zullen we niet vinden.
Wanneer je je ogen blijft sluiten, ben je blind voor wat er aan de hand is of kan zijn.
Als je de moed hebt om open minded te zijn zul je begrijpen dat er een kans is dat geweld niet ophoudt bij de dieren in een gezin, of zo je wilt, niet bij de mensen in een gezin, maar dat er een verband kan bestaan.

Voorzitter, wij kunnen ons geen struisvogelpolitiek meer veroorloven. Kijk.. dan zie je het!

Er is een verband waarneembaar tussen dierenmishandeling en geweldsmisdrijven.


Deze speech en de reacties zijn te beluisteren via
http://buren.raadsinformatie.nl/vergadering/151316/gemeenteraad+20-01-2015
Het betreft agendapunt 10. Het fragment begint op 1.06.30 min. Op 1.29.20 en 1.35.50 zijn de wethouder, de PvdA fractie en onze reactie op de wethouder te horen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer