Inbreng SO Besluit gebruik mest­stoffen in verband met de imple­men­tatie van het zevende Actie­pro­gramma Nitraat­richtlijn


23 januari 2023

De leden van de Partij voor de Dierenfractie zijn verbijsterd dat het de regering niet is gelukt om de voorwaarden voor (de afbouw van) de derogatie op de Nitraatrichtlijn tijdig, dus voor 1 januari 2023 door te voeren. Klopt het dat het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn per 1 januari 2023 in werking moest treden, ook om de derogatie te behouden? Wat zijn de consequenties van het feit dat het Besluit gebruik meststoffen niet per 1 januari 2023 is gewijzigd en in werking is getreden?

Klopt het dat de minister dacht boeren een gunst te doen door de bufferstroken langs waterwegen niet verplicht te stellen per 2023, maar per 2024? Realiseerde de minister zich dat hij met dit uitstel indruisde tegen de voorwaarden uit de derogatiebeschikking? Erkent de minister dat hij daarmee de derogatie op het spel heeft gezet? Ziet de minister in dat hij boeren helemaal geen dienst bewijst door steeds het minimale voor het milieu te doen en zelfs dan nog de randjes van de afspraken op te zoeken? Zo ja, waarom gebeurt dit dan toch?

Daarnaast vragen deze leden waar het groeipad van de verplichte gewasrotatie van 1:4 naar 1:3 is in de voorliggende wijziging van het Besluit gebruik meststoffen. In het 7e actieprogramma voor de Nitraatrichtlijn staat namelijk “Er wordt een groeipad gevolgd in aansluiting op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, waarbij gestart wordt met een basisniveau in 2023 van minimaal 1:4, waarna toegewerkt wordt naar een einddoel met een minimaal 1:3 rotatie van rustgewassen in 2027.”[1] In de huidige wijziging van het Besluit is slechts de verhouding 1:4 terug te vinden. Daarom vragen deze leden wanneer de wijziging voor zal liggen voor het groeipad naar 1:3.

Tot slot hebben de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren enkele vragen over de huidige nahangprocedure van de wijziging van het Besluit gebruik meststoffen. Wordt de inwerkingtreding van het besluit vertraagd door dit schriftelijke overleg? Zo ja, welke consequenties heeft dit met betrekking tot de inwerkingtreding van de in de wijziging genoemde maatregelen en voorschriften?

[1] 7e APN, p. 58

Interessant voor jou

Inbreng SO Nationale Grondstoffenstrategie

Lees verder

Inbreng SO Fiche: Herziening Richtlijn luchtkwaliteit

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer