Schrif­te­lijke inbreng Partij voor de Dieren bij de extra Trans­portraad


13 maart 2020

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de extra transportraad en hebben enige zorgen bij de inzet van de Eurocommissaris.
Zij begrijpen en ondersteunen overigens het feit dat deze transportraad via videoconference gehouden wordt maar vragen de minister ook om de eurocommissaris te verzoeken dit in de toekomst vanuit het oogpunt van duurzaamheid vaker te doen.

Dan vragen de leden de minister of zij het eens is met de stelling van eurocommissaris Vălean dat we ‘the seamless flow of goods and people in Europe’ in stand moeten houden? En zo ja, waarom?
En is voor de minister, zoals voor de eurocommissaris, ook in tijden van crisis het ongehinderd transport een doel op zich? Zo ja, waarom?

Deelt de minister de mening van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat economische belangen een ondergeschikte rol spelen bij het bestrijden van het Covid-19 virus? Zo nee, waarom niet? En is de minister bereid om landen die het nodig achten de grenzen te sluiten voor reizigers uit risicogebieden of regionaal dan wel nationaal de mobiliteit te beperken daarin te ondersteunen? Zo nee, waarom niet?

De leden vragen de minister ook naar de laatste stand van zaken aangaande de Nederlandse positie over Nederlandse maatregelen ter beperking van het in- en uitreizen. Kan de minister de Kamer hierover informeren? De leden vragen de minister verder in hoeverre zij van mening is dat transportsectoren deze klap zelf op moeten kunnen vangen en in hoeverre daarbij hulp nodig is? Welke uitgangspunten hanteert zij bij die afweging?
In hoeverre is dit een bevoegdheid van de minister van Infrastructuur en Waterstaat en in hoeverre is dit een bevoegdheid van de ministers van Financiën en Economische Zaken?

Kan de minister de Kamer verslag doen van de verschillende overleggen die er de afgelopen dagen (in ieder geval op donderdag 12-03-2020 en op vrijdag 13-03-2020) zijn geweest met de luchtvaartsector?

En tot slot vragen de leden de minister of zij bij de besluitvorming over mogelijke steunmaatregelen voor de luchtvaart rekening houdt met de noodzaak tot krimp van de luchtvaartsector? Moet deze crisis niet aanleiding zijn om juist maatregelen te nemen die leiden tot een ordelijke en noodzakelijke herstructurering van de luchtvaart zodat deze weer in lijn gebracht wordt met het klimaat, de veiligheid en een gezonde leefomgeving voor mens en dier?

Interessant voor jou

Bijdrage van Esch aan coronadebat

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan het debat over het Coronavirus

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer