Schrif­te­lijke inbreng over het rapport “Bijzondere uitke­ringen aan Caribisch Nederland"


14 september 2021

Schriftelijk Overleg – Rapport “Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland” - inbreng namens de Partij voor de Dieren

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennisgenomen van het rapport “Bijzondere uitkeringen aan Caribisch Nederland”. De leden lezen hierin dat het beleid van de Nederlandse overheid met betrekking tot financiële ondersteuning van de openbare lichamen op de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba) heeft geleid tot minder transparantie en een afname van de structurele financiële steun, waarbij ook de samenhang binnen het beleid verwaterd is. Daarnaast lezen de leden dat het toezicht op bestedingen bij Bonaire en Sint-Eustatius tekortschiet. Kunt u aangeven wat de hoofdverantwoordelijkheden zijn van de openbare lichamen en welke rol de bijzondere uitkeringen spelen bij het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden en wat de behaalde resultaten zijn in de periode 2011-2019? Hoe verhouden de bijzondere uitkeringen zich tot de structurele financiële steun?

Worden de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen in lijn gebracht met het klimaatverdrag van Parijs, dan wel getoetst aan dit verdrag? Hoe houden deze openbare lichamen rekening met de gevolgen van klimaatverandering? Welke manieren zijn er om het klimaatverdrag van toepassing te laten zijn op Caribisch Nederland?

Hoe is de informatievoorziening over en het toezicht op de structurele steun geregeld? Welke rol heeft de Rijksvertegenwoordiger bij de informatievoorziening en het toezicht op de financiële ondersteuning en de bijzondere uitkeringen, en het bevorderen van de samenhang binnen het beleid?

Kunt u aangeven of Caribisch Nederland aanspraak kan maken op dezelfde financiële regelingen als Nederland? Kan er bijvoorbeeld aanspraak gemaakt worden op (alle) SDE++ uitkeringen? Of zijn er ook financiële regelingen waarop Caribisch Nederland (nog) geen aanspraak kan maken, zoals er nu gewerkt wordt aan een pilot op Bonaire om elektrisch vervoer te stimuleren?

Natuurinclusieve energietransitie

Klopt het dat de openbare lichamen verantwoordelijk zijn voor het water- en energiebeleid en de heffingen en investeringen die daarmee gemoeid zijn? Klopt het dat het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) wil investeren in duurzame energie? Heeft het WEB hiervoor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat benaderd? Heeft het ministerie van EZK al gereageerd op de verzoeken en is bekend of het ministerie van EZK deze aanvraag voor investeringen steunt? Deelt de minister het inzicht dat vanwege de enorme druk op en bedreiging van biodiversiteit door menselijke activiteiten er dringend behoefte is aan het integreren van biodiversiteit in alle sectorale beleidsmaatregelen? Dus dat ook in het klimaatbeleid en bij de energietransitie rekening moeten worden gehouden met biodiversiteit? Deelt de minister het inzicht dat er behoefte is aan financiële ondersteuning om een natuurinclusieve energietransitie te bewerkstellingen op de BES-eilanden? Welke rol spelen bijzondere uitkeringen en financiële ondersteuning in het bewerkstellingen van de energietransitie? Welke concrete maatregelen zijn er, met structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen, genomen tussen 2011 – 2019? Met welke resultaten gebeurde dat, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland, jaar en type financiering?

Afval

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie lezen dat er bijzondere uitkeringen zijn gedaan door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor de afvalverwerking op de eilanden. Welke rol hebben de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen in heden en verleden gespeeld bij het behalen van de doelstellingen met betrekking tot afvalverwerking, afval- en rioolwaterzuivering en het tegengaan van afwatering, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland, type afvalstroom en type financiering? Welke concrete maatregelen zijn er, met structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen, genomen tussen 2011 - 2019 om de doelen te behalen, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland, jaar, afvalstroom en type financiering? Wat waren hiervan de resultaten? Welke concrete maatregelen zullen er genomen worden voor 2021, en hoeveel is hiervoor gereserveerd binnen de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland, afvalstroom en type financiën? Deelt de minister het inzicht dat afwatering van straten goed aangepakt kan worden via zogeheten biodiverse nature-based solutions, zoals groene straten en buffers? Zo nee, waarom niet?


Natuur

Tot slot merken de leden op dat lokale natuurorganisaties de Kamer hebben laten weten dat er behoefte is aan brede ondersteuning voor natuurbescherming in het Caribische deel van Nederland. Deelt de minister het inzicht dat de natuur op het Caribische deel van Nederland uniek is en structurele bescherming behoeft? Deelt de minister het inzicht dat de eilanden, de bewoners en de natuur op en rond de eilanden (waaronder de koraalriffen) extra kwetsbaar zijn voor de gevolgen van klimaatcrisis? Deelt de minister het inzicht dat natuur essentieel is, en dat natuur en biodiversiteit ook een rol kunnen spelen in mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering, zoals de mangrovebossen, die een natuurlijke buffer vormen tegen golfslag?

Wat zijn de specifieke uitvoeringsplannen, die de openbare lichamen hebben ontwikkeld voor het uitvoeren van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030? Welke rol speelt Nederland in de financiële ondersteunding van de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030? Zijn hiervoor structurele en bijzondere uitgaven gereserveerd? Zo nee, waarom niet? Welke rol hebben structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen in heden en verleden gespeeld bij het behalen van de natuurdoelstellingen? Welke concrete maatregelen, gefinancierd vanuit de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen, zijn er genomen tussen 2011 – 2019 en met welke resultaten, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland, jaar en type financiering? Welke concrete maatregelen zullen er worden genomen voor de bescherming en het herstel van de natuur 2021? Hoeveel is hiervoor gereserveerd vanuit de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen, waar mogelijk uitgesplitst naar eiland en type financiering?

Deelt de minister het inzicht dat er structurele financiële ondersteuning nodig is voor natuur, mede om de afspraken gemaakt in VN-Biodiversiteitsverdrag te kunnen nakomen? Zo nee, waarom niet? Welke rol spelen de structurele financiële ondersteuning en bijzondere uitkeringen bij het behalen van het VN-Biodiversiteitsverdrag? Hoe wordt het belang van biodiversiteit en het behalen van de biodiversiteitsdoelen geïntegreerd in het financieel beleid van de openbare lichamen? Bent u bereid om structurele financiële ondersteuning te bieden aan de uitvoering van het Natuur- en Milieubeleidsplan Caribisch Nederland 2020-2030?

Interessant voor jou

Bijdrage Vestering aan debat over het niet handhaven door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op exportverzamelplaatsen

Lees verder

Bijdrage Teunissen aan commissiedebat over de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer