Schrif­te­lijke inbreng over het Lucht­vaart­verdrag Nederland-Chili


17 mei 2022

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van het luchtvaartverdrag dat Nederland en Chili hebben gesloten. Het stimuleren van meer luchtvaart tijdens een volkomen geëscaleerde klimaatcrisis vinden zij een onverantwoorde en onwenselijke situatie en daarom hebben zij een aantal vragen over dit verdrag en de totstandkoming ervan.

Kan de minister aangeven waarom Nederland een verdrag opstelt waarin expliciet verwoord is dat men geleid is door de wens bij te dragen aan ‘the progress and expansion of international civil aviation’? Acht de minister het gegeven de huidige klimaatcrisis nog wenselijk het internationale luchtverkeer verder uit te breiden? Zo ja, waarom?

Is de minister ervan op de hoogte dat zijn voorganger (mevrouw Visser) in debat op 04-11-2021 aangaf de groei bepaling niet uit het ICAO verdrag te willen halen omdat dit met 190 leden en een veto (wat overigens niet bestaat) te ingewikkeld was? Was dit naar uw mening een waarachtige redenering als nu blijkt dat Nederland zelfs bij een nieuw bilateraal verdrag dit soort teksten over de groei van de luchtvaart opneemt in de verdragstekst?
Bent u bereid in overleg te treden met Chili om het uitbreiden van de internationale luchtvaart als expliciete wens uit het verdrag te halen? Kunt u aangeven hoeveel bilaterale luchtvaartverdragen Nederland heeft afgesloten? Bevatten die allemaal soortgelijke teksten over groei?
Moeten die verdragen allemaal herzien worden of denkt u, net als de fractie van de Partij voor de Dieren, dat het makkelijker zou zijn om het ICAO verdrag te wijzigen zodat de groeidoelstelling daaruit verdwijnt? Zo nee, waarom niet?

In de bijgevoegde beslisnota staat verwoord dat dit verdrag tot stand is gekomen om meer commerciële mogelijkheden te creëren voor de aangewezen luchtvaartmaatschappijen. Zijn er al luchtvaartmaatschappijen aangewezen? Zo ja, welke? Zo nee, welke zullen naar verwachting aangewezen worden? Kunt u aangeven welke, en op welke wijze, luchtvaartmaatschappijen gelobbyd hebben voor dit verdrag? Kunt u aangeven in wiens belang dit verdrag is en welke belangen dat zijn? Is dit in het (financiële) belang van de luchtvaartsector of in het belang van de omwonende, het milieu, het klimaat, de veiligheid en de biodiversiteit?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vragen de minister verder op wiens verzoek artikel 7 van het verdrag, dat de hubfunctie van Schiphol versterkt, is toegevoegd? Zij ontvangen graag een gedetailleerd relaas over de totstandkoming van dit artikel.
Kan de minister aangeven waarom, op het moment dat de KLM-Staatagent aandringt op het heroverwegen van een bedrijfsmodel gebaseerd op de hubfunctie, de minister een verdrag afsluit dat die hubfunctie zou moeten versterken?

De leden vragen verder waarom is besloten in artikel 11 vast te leggen dat inkomsten onbelast mogen worden uitgevoerd van het ene land naar het andere land. Loopt de Nederlandse overheid hier naar verwachting inkomsten mee mis? Zo ja, hoeveel? Deelt u de mening van de leden dat de luchtvaartsector al veel te veel financiële voordeeltjes heeft?

Tot slot vragen de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wat de implicaties zijn van artikel 16 (milieu). Hierin erkennen de beide lidstaten dat a) er een noodzaak bestaat om maatregelen te nemen op het gebied van milieu en b) dat dit in lijn moet zijn met rechten en verplichtingen op basis van het internationale recht.
Wat betreft de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren kan hier niets anders uit volgen dan dat dit betekent dat de luchtvaart moet worden teruggebracht tot een sector wiens uitstoot, fair-share naar rato, in lijn is met de noodzakelijke inspanningen om de klimaatcrisis tot maximaal 1,5 graad opwarming te bedwingen! Kan de minister, indien hij dit anders ziet, onderbouwen waarom dit niet het geval zou zijn? Als hij die mening deelt, kan hij dan aangeven hoe hij de krimp van de luchtvaart vorm gaat geven?