Schrif­te­lijke inbreng over de Regeling nieuwe versie AERIUS Calcu­lator en wijziging stik­stof­re­gi­stra­tie­systeem


17 september 2021

Inbreng SO Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met ontzetting kennisgenomen van de Regeling nieuwe versie AERIUS Calculator en wijziging stikstofregistratiesysteem (hierna: de Regeling). In de Regeling wordt beschreven dat en hoe de PAS-melders worden gelegaliseerd. PAS-melders zijn bedrijven waarvoor onder de Programmatische Aanpak Stikstof slechts een melding volstond, omdat zij minder dan 1 mol stikstof per hectare per jaar aan depositie veroorzaakten. De Europese Habitatrichtlijn staat zo’n ‘drempelwaarde’ waaronder een natuurvergunning niet nodig zou zijn echter niet toe, en vereist ook voor activiteiten die weinig depositie veroorzaken een individuele passende beoordeling en mogelijke een natuurvergunning.

Deze regeling beoogt echter om PAS-melders alsnog een natuurvergunning te verlenen (te legaliseren) zonder dat middels een passende beoordeling of de ADC-toets uitgesloten kan worden dat de activiteit een significant verslechterend effect heeft op Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt in de context waarin een programma van maatregelen waarmee het vaststaat dat de natuurdoelen (op termijn) met zekerheid gehaald zullen worden, nog altijd ontbreekt. Deze leden constateren daarom dat met het opnieuw uitgeven van ‘stikstofruimte’ aan economische activiteiten, zonder dat die ruimte beschikbaar is, dezelfde dure fout wordt begaan als onder de PAS: een PAS 2.0.

Nog schandelijker vinden de leden van de Partij voor de Dierenfractie het dat met deze Regeling de PAS-meldingen niet zullen worden gecontroleerd op juistheid. Ook onjuiste meldingen, of dat nu met of zonder opzet is gedaan, komen dus in aanmerking voor legalisatie. Kan de minister aangeven of dat haar bedoeling is? Is het mogelijk dat een bedrijf dat in werkelijkheid meer stikstofdepositie veroorzaakt, of zal veroorzaken, dan 1 mol/ha/jr toch een PAS-melding heeft gedaan? Kan de minister garanderen dat alle PAS-meldingen zijn gecontroleerd op juistheid en volledigheid? Zo ja, door welke instantie is dat gedaan en wanneer? Zo nee, kan de minister in de Regeling opnemen dat alleen voor projecten waarin tijdens de PAS (tussen 1 juli 2015 en 28 mei 2019) een volledige en juiste melding is gedaan, depositieruimte wordt gereserveerd? Kan de minister bevestigen dat projecten waarvoor toestemming is verleend voor 1 juli 2015 niet worden gelegaliseerd? Dit zijn namelijk projecten die niet onder de PAS vielen (pre-PAS-projecten) en vergunningplichtig zijn. En kan de minister bevestigen dat ingetrokken of vervallen PAS meldingen niet alsnog worden gelegaliseerd?

Kan de minister aangeven of zij contact heeft gehad met de Europese Commissie over deze Regeling? Zo ja, wat is er besproken?

Deze leden willen hierbij expliciet noemen dat er voor Lelystad Airport een onjuiste PAS-melding is gedaan, zowaar twee weken voor de uitspraak van de Raad van State die de PAS vernietigde.[1] Uit de passende beoordeling bij de ontwerpbeschikking van Lelystad Airport blijkt dat het project zorgt voor een depositie van 4,1 mol/ha/jr bij 45.000 vliegtuigbewegingen. Kunt u bevestigen dat Lelystad Airport dus ruim boven de grens van 1 mol/ha/jr voor PAS-melders zit? Kunt u bevestigen dat het hier gaat om een foutieve PAS-melding? Waarom heeft Lelystad Airport niet al eerder, voor of tijdens de looptijd van de PAS, een natuurvergunning aangevraagd? Kunt u bevestigen dat Lelystad Airport al een baan en een terminal heeft aangelegd, zonder daarvoor een natuurvergunning te hebben? Klopt het dat deze baan en terminal dus onwettig zijn aangelegd? Beaamt u dat deze ‘onomkeerbare en significante investeringen’ dus niet ter goeder trouw zijn gedaan? Kunt u, indien u onjuiste en onvolledige PAS-meldingen niet wilt uitsluiten van legalisatie, ten minste de omstreden PAS-melding voor Lelystad Airport uitsluiten van legalisatie? Zo nee, waarom trekt u het project Lelystad Airport voor, ten nadele van boeren en andere ondernemers, die veel moeite doen om wel op een juiste manier een natuurvergunning te krijgen?

Tot slot vinden deze leden het onjuist dat de minister met deze Regeling de ecologische natuurcrisis die de stikstofuitstoot veroorzaakt, verengt tot een juridische rekenopgave. Deze leden zien nergens in terug dat de minister zich beseft dat het voor verschillende soorten beschermde natuur code zwart is, oftewel dat kwetsbare habitats voorgoed zullen verdwijnen als we niet nu de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. In plaats daarvan zoekt en creëert deze minister juridische geitenpaadjes waardoor de vergunningverlening voor economische activiteiten weer op gang kan komen. Realiseert de minister dat zij hiermee roekeloos gedrag vertoont ten opzichte van de overbelaste natuur? Deelt de minister het inzicht dat er op een dode planeet helemaal geen economische activiteit meer plaats kan vinden?


[1] De Commissie voor de m.e.r. en het RIVM hebben bevestigd dat de berekeningen waarop de PAS-melding voor Lelystad Airport zijn gebaseerd, foutief zijn: https://www.commissiemer.nl/actueel/nieuws/stikstofdepositie-lelystad-airport-onderschat-held, 31-03-2021

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Lees verder

Bijdrage Ouwehand aan de Algemene Politieke Beschou­wingen 2021

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer