Inbreng Wassenberg SO over de gean­no­teerde agenda Ener­gieraad


25 maart 2019

Inbreng Partij voor de Dierenfractie mbt het SO over de geannoteerde agenda Energieraad van 2 april 2019

De leden de Partij voor de Dierenfractie constateren dat de Europese Commissie deze maand de herziening van de Europese richtlijn hernieuwbare energie heeft afgerond. Met de publicatie van de ‘delegated act’, het sluitstuk van de Richtlijn Hernieuwbare Energie 2 (RED2), zijn ook de aangescherpte voorwaarden om biobrandstoffen al dan niet mee te mogen laten tellen in het aandeel hernieuwbare energie definitief geworden. De grootste doorbraak is de classificatie van palmolie als niet-duurzaam. De Europese Commissie erkent de negatieve impact van palmolie op het klimaat; biodiesel op basis van palmolie is drie keer zo klimaatschadelijk als gewone diesel en draagt sterk bij aan ontbossing (hoge “ILUC-factor”). Daarom mag palmolie als biobrandstof straks niet meer meetellen voor het behalen van de duurzame energiedoelen van de EU. De RED2 kent als het gaat om biobrandstoffen echter ook forse zwaktes. Zo zijn er ondeugdelijke vrijstellingen, waardoor toch delen palmolie wel gebruikt mogen blijven worden. De leden van de PvdD-fractie verzoeken de minister van EZK en zijn collega, de staatssecretaris van I&W, om verwatering van deze ‘delegated act’ niet toe te staan en dus geen gehoor te geven aan oproepen van industriële lobby of de lobby van palmolieproducerende landen om het uitvoeringsbesluit te verwerpen. Graag een reactie. De leden betreuren het besluit van de EU om het gebruik van een niet-duurzaam geclassificeerde biobrandstof pas in 2023 te gaan afbouwen en pas per 2030 te beëindigen. Zijn de minister en zijn collega, de staatssecretaris van I&W, bereid om bij de lidstaten aan te dringen op scherper nationaal beleid, zoals een stand-still van het palmoliegebruik tot 2023 en overig ontmoedigend beleid gericht op palmoliediesel? Graag een reactie.

Een andere tekortkoming in de RED2 is dat soja als biodiesel onterecht niet geclassificeerd zijn als ‘High ILUC’. Biodiesel gebaseerd op soja draagt ook sterk bij aan ontbossing en is het twee keer zo klimaatschadelijk als gangbare diesel. Deelt de minister de mening dat soja onterecht is geclassificeerd als duurzame biobrandstof? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zijn de minister en zijn collega, de staatssecretaris van I&W, bereid tot aanvullend nationaal ontmoedigend beleid gericht op soja als diesel?

De leden van de PvdD-fractie verwelkomen aanscherping van de regels voor diesels afkomstig van voedselgewassen (eerste generatie biobrandstoffen). Inmiddels erkent ook de Europese Commissie de negatieve klimaatimpact daarvan. Ook de EC beseft dat het gebruik van voedselgewassen als biobrandstof veel verschuivend landgebruik veroorzaken en véél meer CO2-schade veroorzaken dan aanvankelijk werd aangenomen. In de RED2 is daarom een ‘freeze’ afgesproken, oftewel lidstaten mogen straks niet meer voedselbrandstoffen meetellen dan ze in 2020 gebruiken (+1%). Delen de minister en zijn collega, de staatssecretaris van I&W, de analyse de RED2 met betrekking tot de negatieve klimaatimpact van voedselbrandstoffen? Staan zij achter deze limitering van voedselbrandstoffen? Kan er op worden gerekend dat Nederland dit maximum gaat hanteren voor eerste generatie biobrandstoffen? Zo nee, waarom niet?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Kooten IVD-aangelegenheden

Lees verder

Inbreng Wassenberg wetsontwerp statiegeld

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer