Inbreng verslag Imple­men­tatie ILUC-richtlijn (biobrand­stoffen en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)


14 juni 2017

Inbreng verslag Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met implementatie ILUC-richtlijn (kwaliteit van benzine en dieselbrandstof en het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren vinden conventionele biobrandstoffen geen oplossing voor het opraken van fossiele brandstoffen. Biobrandstoffen uit bijvoorbeeld maïs en palmolie bedreigen de voedselvoorziening, zorgen voor ontbossing en dragen bij aan de opwarming van de aarde. Deze leden vinden dat doelstellingen met betrekking tot duurzame energie niet mogen leiden tot een hogere prijs voor voedsel en verdere ontbossing. Het gebruik van conventionele biobrandstoffen zou daarom niet moeten worden toegestaan in duurzaam energiebeleid. Ook zou er een Europees verbod moet komen voor het gebruik van conventionele biobrandstoffen voor het gebruik als biobrandstof. Deelt de staatssecretaris de mening dat het gebruik van conventionele biobrandstoffen (geïmporteerde plantaardige oliën) onwenselijk is, en zodoende tot 0% beperkt dient te worden? Zo nee, waarom niet?

De staatssecretaris heeft verschillende beleidsscenario’s gepresenteerd gericht op biobrandstoffen [KS 30196 nr. 522]. De leden van de PvdD-fractie betreurend dat de optie van 0% conventionele biobrandstoffen hierin niet is meegenomen als scenario. Kan de staatssecretaris uitleggen waarom ze de biobrandstoffen met de meest schadelijke gevolgen voor milieu en maatschappij niet gewoon verbied? Kan de staatssecretaris inzichtelijk maken welke mogelijkheden zij heeft om bijmenging van deze schadelijke biobrandstoffen tegen te gaan? Wat zouden de gevolgen hiervan zijn voor het behalen van de richtlijn duurzame energie?

De leden van de PvdD-fractie willen ook graag reageren op het voorstel van de staatssecretaris van een verplichte bijmenging van 10% ethanol in benzine (E10 verplichting [KS 30196 nr 541]). Heeft de staatssecretaris inzicht in de mogelijke gevolgen van deze verplichting op de vraag naar suikerriet, mais en andere ethanolgewassen en de gevolgen voor landgebruik en voedselproductie? Hoe wil de staatssecretaris voorkomen dat een grotere vraag naar ethanol leidt tot een nieuwe landrush in ontwikkelingslanden, waar land(gebruiks)rechten vaak niet goed beschermd zijn en lokale voedselproducenten onteigend worden t.b.v. suikerrietproductie voor de Europese markt?

Tot slot richten de leden van de PvdD-fractie zich op de stimulering van geavanceerde biobrandstoffen (recycling van frituurvet e.d.). Hoe gaat de staatssecretaris voorkomen dat negatieve (onvoorziene) gevolgen ontstaan en toenemen bij een toenemende vraag naar geavanceerde biobrandstoffen, zoals die ook naar voren kwamen bij de conventionele biobrandstoffen? Worden sociale gevolgen en milieucriteria en het zogeheten precautionary principle toegepast en wordt hierop gemonitord?

Interessant voor jou

Inbreng SO Rapport bevindingen verbeteren implementatie Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Debat voortgang kabinetsformatie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer