Inbreng SO Uitwerking passage coali­tie­ak­koord over het beschikbaar stellen EZK-finan­cie­rings­in­stru­menten voor het hele Koninkrijk


14 juni 2023

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vinden het goed dat financieringsinstrumenten voor Europees Nederland ook van toepassing gemaakt worden voor Caribisch Nederland en de Caribische Landen in het Koninkrijk. Voor de leden van de PvdD-fractie is het in het bijzonder van belang dat er middelen beschikbaar gemaakt worden voor rechtvaardig klimaatbeleid en de biodiversiteitscrisis. Zij hebben gelezen dat er middelen vanuit de SDE en de CN-enveloppe ter beschikking worden gesteld voor Bonaire, Saba en Statia. Voor de autonome Landen Aruba, Curacao en Sint-Maarten zal TNO onderzoek doen zodat er maatwerk kan worden geleverd. Volgens internationale verdragen zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het Urgenda-vonnis van de Nederlandse Hoge Raad heeft de Staat de plicht om al zijn burgers te beschermen tegen de (gevolgen) van gevaarlijke klimaatverandering. Erkent de minister dat deze plicht ook geldt ten aanzien van ingezetenen van Caribisch Nederland? Is de minister het ermee eens dat een soortgelijke plicht ook rust op de regeringen van de Caribische Landen in het Koninkrijk? Op 11 mei 2023 stelden onder meer Greenpeace Nederland de Nederlandse overheid aansprakelijk omdat de overheid niet genoeg doet om klimaatverandering een halt toe te roepen en de mensen op Bonaire nauwelijks beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. De leden van de PvdD-fractie willen van de minister weten: kan de minister garanderen dat met het ter beschikking stellen van EZK-financieringsinstrumenten voldoende middelen ter beschikking worden gesteld voor rechtvaardig Paris-proof klimaatbeleid voor het hele Koninkrijk? Zo ja, wat zijn precies de klimaatdoelen voor de Openbare Lichamen en de Landen waar de middelen voor bedoeld zijn? Zo nee, wat is er nog meer nodig? En welke middelen stelt het kabinet ter beschikking voor de biodiversiteitscrisis? Worden de principes uit het WRR-rapport over rechtvaardig klimaatbeleid ook toegepast in het hele koninkrijk of is rechtvaardig klimaatbeleid enkel belangrijk voor Europees Nederland? Kan de minister voorts aangeven of CO2-vermindering in het Caribisch deel van het Koninkrijk, door het Land Nederland bekostigd, meetelt in de CO2-reductiedoelstellingen van het Land Nederland. Zo ja, worden hiermee de reductiedoelstellingen van de Landen zelf niet gehinderd?

Is de minister het met de leden van de PvdD-fractie eens dat goede uitvoering van de financieringsinstrumenten vergt dat andere financiële en bestuurlijke instrumenten op orde zijn? Zo ja, kan de minister uitleggen waarom binnen het land Nederland, ten aanzien van Caribisch Nederland, dit niet het geval lijkt te zijn? De Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing in Caribisch Nederland, waardoor er geen efficiënt lokaal subsidie-instrumentarium is om middelen mee door te verdelen door de Openbare Lichamen. Deze leden van de PvdD-fractie zien bijvoorbeeld ook dat de Wet Financiering Decentrale Overheden niet van toepassing is, waardoor de openbare lichamen de verkregen maar tijdelijk overtollige middelen niet tegen gunstige voorwaarden kunnen aanhouden bij de Staat. De leden van de PvdD-fractie zien verder bijvoorbeeld dat de Wet gemeenschappelijke regelingen niet volledig van toepassing is, waardoor de Openbare Lichamen niet in regelingen met Europees Nederlandse gemeenten, provincies, waterschappen, de Staat of met andere gemeenschappelijke regelingen kunnen treden voor de gezamenlijke uitvoering van klimaatmaatregelen. Erkent de minister dit? Kan de minister een volledige inventarisatie maken en de Kamer doen toekomen van aanverwante wetgeving die de uitvoering van de financiële instrumenten in Caribisch Nederland kan hinderen en aangeven, met inachtneming van het ‘comply or explain’-beleid, hoe en wanneer deze obstakels weggenomen zullen worden? Kan het kabinet in deze brief specifiek ingaan op de gevolgen voor rechtvaardig klimaatbeleid?

Interessant voor jou

Bijdrage van Esch aan debat over de milieuraad

Lees verder

Bijdrage Akerboom aan debat over dieren in de veehouderij

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer