Inbreng SO Uitvoering van de motie-Van Eijs/Kröger over het proactief aanbieden van een bloed­on­derzoek


9 november 2017

De leden van de PvdD-fractie hebben kennis genomen van de wijze waarop de motie Van Eijs / Kröger uitgevoerd wordt, zoals blijkt uit de beantwoording van de Kamervragen van de leden Van Eijs / Kröger over de beschikbaarheid van bloedtesten voor omwonenden van chemieconcern Chemours en berichtgeving uit de media.

De PvdD is bezorgd over de effecten van lozingen door chemiebedrijf Chemours/DuPont op mens, dier, natuur en milieu. Wij blijven op het standpunt dat stoffen waarvan niet bewezen is dat zij onschadelijk zijn voor mens, dier, natuur en milieu, niet geloosd zouden mogen worden. Dat de (oud) omwonenden en (oud) werknemers uit het gebied rondom Chemours/DuPont zich zorgen maken over de gezondheidsrisico’s die de aanwezigheid van PFOA/C8 in het drinkwater met zich meebrengen, vindt de PvdD-fractie dan ook zeer terecht. Daarom ondersteunen wij de motie en correcte uitvoer daarvan van harte en onderstrepen wij het belang van brede toegankelijkheid van de bloedtest. Nu het kankerverwekkende C8/PFOA niet meer geloosd mag worden, wil de PvdD-fractie eveneens een verbod op de lozing van GenX-stoffen vanuit het voorzorgsbeginsel. Graag een reactie.

Mensen die in aanmerking menen te komen voor een bloedtest hebben slechts in de periode tussen 23 oktober en 20 november 2017 de tijd om zich te melden bij hun gemeente voor de aanvraag van een bloedtest. Is het kabinet met de PvdD van mening dat dit wel een bijzonder korte tijdspanne betreft, gezien de grote gezondheidsrisico’s die de aanwezigheid van C8/PFOA in het bloed geeft en de lozingen zelf ruim veertig jaar hebben plaatsgevonden, waardoor met name de oud-bewoners en oud-werknemers uit het gebied minder snel weet hebben van de test? In gevallen waarin een oud-werkgever niet meer traceerbaar is, heeft oud-staatssecretaris Dijksma aangegeven de gemeenten Dordrecht, Sliedrecht en Papendrecht te vragen voor die oud-werknemers uit het gebied een test beschikbaar te stellen. De leden van de PvdD fractie juichen dit toe, echter is het kabinet dan niet met ons van mening dat het voor de huidige werknemers en oud-werknemers waarvan de oud-werkgever nog wel traceerbaar is, het een onnodig lange en ingewikkelde procedure is om via de werkgever en arbodeskundige een test aan te vragen? Worden werkgevers in het gebied waarin de bloedtest beschikbaar is, eveneens proactief door gemeenten op de hoogte gebracht van de mogelijkheden voor (oud-)werknemers om een bloedtest te laten doen? Denkt het kabinet niet dat de aanmeldingsperiode voor de burgers in voorgenoemde situaties niet te krap is gesteld? Zo nee, waarom niet? Graag een reactie.

Verder geeft oud-staatssecretaris Dijksma aan dat de gemeenten zorgen voor adequate communicatie naar hun inwoners, onder andere via lokale media en huis-aan-huis-berichten. Hoe denkt het kabinet dat hiermee oud-omwonenden en oud-werknemers van bedrijven uit het gebied die in aanmerking zouden kunnen komen voor de test, op een proactieve en adequate manier worden geïnformeerd over de mogelijkheden? Is het kabinet met de PvdD-fractie van mening dat de beperkte aanmeldperiode voor de bloedtest verruimd dient te worden? Zo nee, waarom niet? Graag een reactie.

De leden van de PvdD-fractie hebben uit de betrokken gemeenten, met name Sliedrecht, klachten vernomen van bezorgde burgers die graag in aanmerking zouden komen voor de test, maar dat zij net buiten de boot vallen doordat alléén de mensen die van 1970 tot 2012 in het door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in het eerste rapport aangegeven blauwe gebied gewoond hebben, aanspraak kunnen maken op de test. De leden Van Eijs / Kröger hebben al aangegeven dat zij dit een te krap toepassingsgebied vinden voor de uitvoer van hun motie en bezorgde burgers die in eerste instantie blij waren met de verruimde mogelijkheden voor bloedtesten in het gebied, voelen zich blij gemaakt met een dode mus. De PvdD-fractie kan zich hier volledig achter scharen en is van mening dat de bloedtest ruimhartig beschikbaar moet zijn. Giftige stoffen horen niet in ons drinkwater, ons milieu en zeker niet in ons lichaam. Nu PFOA toch ruim veertig jaar in het drinkwater heeft gezeten en de Rijksoverheid klaarblijkelijk niet in staat is gebleken om haar burgers voor deze aanslag op de volksgezondheid, flora- en fauna, te beschermen en immer chemiecriminelen vrij baan geeft door hen de mogelijkheid te geven economisch gewin boven de volksgezondheid en het milieu te stellen, is de PvdD-fractie van mening dat het minste wat de Rijksoverheid nú kan doen het verruimen van het toepassingsgebied is, zodat alle bezorgde burgers de mogelijkheid hebben om een bloedtest te doen. Graag een reactie.

Wij staan voor:

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer