Inbreng SO over de Kabi­nets­re­actie evaluatie func­ti­o­neren van de Raad voor Dier­aan­ge­le­gen­heden (RDA)


10 mei 2023

De leden van de Partij voor de Dierenfractie hebben kennisgenomen van het onderzoek van bureau Berenschot naar het functioneren van de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) en de reactie van de minister hier op.

In het evaluatierapport wordt waardering uitgesproken voor de kennis en expertise bij de (leden van de) RDA. De leden van de PvdD-fractie sluiten zich hierbij aan.

De leden herkennen zeker ook de constatering in het rapport dat bij ‘schurende’ kwesties meer scherpte mogelijk en ook noodzakelijk is. Als adviesorgaan dat adviseert over beleidsontwikkeling bij LNV en VWS op het gebied van onder andere dierenwelzijn en diergezondheid zou volgens de leden ten principale het perspectief van het dier centraal moeten staan en niet de bestaande praktijk. Als al bij de formulering van een advies of zienswijze wordt gestreefd naar consensus of draagvlak, en als het uitgangspunt de huidige praktijk van veehouderij is, waarbij de focus ligt op haalbaarheid en/of aansluiting op het bestaande beleid zullen veel bestaande problemen onderbelicht blijven en zullen oplossingen of verbeteringen voor de dieren vaak überhaupt niet in beeld komen. Zo zal de kloof tussen de praktijk en wat er nodig is voor dieren en de kloof tussen de praktijk en het maatschappelijk denken over dieren niet worden verkleind. In de kabinetsreactie lezen de leden echter dat de minister meer scherpe advisering over schurende of gevoelige kwesties onwenselijk lijkt te vinden. Hij wijst hierbij naar de verbindende rol die de RDA kan vervullen. Deelt de minister de mening dat de Raad voor Dierenaangelegenheden primair zou moeten adviseren vanuit het belang, het welzijn en de gezondheid van dieren? Gaat de minister de RDA dan ook de ruimte geven om schurende en gevoelige kwesties scherp neer te zetten? Zo ja, hoe? De belangen van partijen die geld verdienen met het fokken en gebruiken van dieren worden immers al via andere kanalen en al in ruim voldoende mate voor het voetlicht gebracht.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg aan debat over dierproeven

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over ruimtelijke ordening

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer