Inbreng SO Ontwerp­be­sluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de invoering van een huis- en hobby­die­ren­lijst


11 juli 2023

Algemene lijst van toegestane diersoorten (huis- en hobbydierenlijst)

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn verheugd dat er eindelijk een ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met de invoering van een huis- en hobbydierenlijst bij de Kamer ligt. De leden delen het belang van een onafhankelijk en wetenschappelijk onderbouwde lijst van dieren die geschikt zijn om te houden, en een verbod op het houden van alle dieren die hier niet geschikt voor zijn.

De leden wijzen erop dat er al decennialang wordt gesproken over de invoering van een huis- en hobbydierenlijst. Al in 1992 werd in de voorloper van de Wet dieren (de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) een artikel opgenomen over een lijst met diersoorten die aangewezen worden om te mogen houden. Helaas werd er nooit invulling gegeven aan dat artikel en bleef het een dode letter. Toch mogen nu, ruim dertig jaar later, nog steeds dieren worden gehouden die daar niet geschikt voor zijn, met ernstige gevolgen voor het welzijn van deze dieren en voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo wijzen de leden naar enkele van de talloze voorbeelden van exotische dieren die recentelijk zijn ontsnapt en/of onder slechte omstandigheden werden en worden gehouden. Daarom zijn de leden van mening dat er haast gemaakt moet worden met de invoering van de huis- en hobbydierenlijst. Zij betreuren dan ook ten zeerste dat de inwerkingtreding van de lijst opnieuw met een halfjaar is uitgesteld, naar 1 juli 2024. De leden vragen de minister of hij hun ongeduld deelt. Kan de minister toezeggen dat hij zich er vol voor zal inzetten om ervoor te zorgen dat de lijst per 1 juli 2024, zonder verder uitstel, in werking kan treden?

Lijst van zoogdieren waarmee mag worden opgetreden (circusdierenlijst)

In het ontwerpbesluit wordt de circusdierenlijst gewijzigd van een algemene maatregel van bestuur naar een aanwijzing op ministerieel niveau, waarbij het criterium ‘domesticatie’ wordt gebruikt om te bepalen of een diersoort al dan niet wordt aangewezen. De leden vragen of hiermee de inhoud van deze lijst wordt gewijzigd. In hoeverre gaat deze lijst exact overeenkomen met de huis- en hobbydierenlijst? Hoe wordt er omgegaan met soorten die nu niet op de circusdierenlijst staan, maar wel op de huis-en hobbydierenlijst staan? Deelt de minister de mening van de leden dat er voorkomen moet worden dat straks meer dieren zijn toegestaan om te gebruiken voor optredens in circussen?

De leden lezen in de nota van toelichting dat bij ministeriële regeling zal worden voorzien in een gemakkelijk toegankelijke procedure waarmee belanghebbenden de lijst kunnen laten wijzigen. Waarom is ervoor gekozen om de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de circusdierenlijst te vergemakkelijken? En ziet de minister niet eerder een reden voor het aanscherpen in plaats van afzwakken van deze lijst?

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand aan debat over de val van het kabinet

Lees verder

Inbreng verslag Wijziging van de Wet dieren in verband met actualisering van de diergezondheidsregels en enkele technische aanpassingen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer