Inbreng SO Landbouw- & Visse­rijraad


13 maart 2023

SO Landbouw- & Visserijraad 13 maart 2023 – Partij voor de Dieren

Diertransporten

De leden van de PvdD-fractie hebben kennisgenomen van de brief ‘Transporten levend vee naar derde landen’ (Kamerstuk 28 286, nr. 1290) en de uitvoering van de aangenomen motie Wassenberg en Vestering, die de regering verzoekt zich in Europa actief te verzetten tegen het toestaan van diertransporten naar derde landen, ook over korte afstanden (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1507).

De leden van de PvdD-fractie constateren dat de minister naar aanleiding van de aangenomen motie in Europa heeft gepleit voor een algeheel verbod op diertransporten naar derde landen, maar dat hier nog weinig steun voor was bij andere lidstaten. Is de minister bereid om zijn inzet te intensiveren zodat diertransporten naar landen met lagere welzijnsstandaarden zo snel mogelijk kunnen worden beperkt? Zo nee, waarom niet?

Kan de minister uiteenzetten in welke mate hij steun verwacht vanuit andere lidstaten voor zijn andere speerpunten voor de herziening van de transportrichtlijn, zoals een verbod op langeafstandstransporten binnen de EU en naar derde landen, het verlagen van de maximumtemperatuur voor diertransporten, het verhogen van de minimale transportleeftijd voor kalfjes, het verstrekken van water en voedsel tijdens transport, het vergroten van de ruimte per dier en de andere speerpunten van de zogenaamde “Vught-groep” (Nederland, Denemarken, Duitsland, België en Zweden), in lijn met de EFSA-adviezen?

Ook schrijft de minister dat Portugal, evenals verschillende andere lidstaten, vindt dat het primaire doel van de herziening de ‘continuering van facilitering van de intracommunautaire handel en export van levende dieren’ moet zijn en niet gericht moet worden op het verbieden of beperken van bepaalde soorten transport (Kamerstuk 21 501-32, nr. 1512). Erkent de minister dat deze visie niet in lijn is met het Nederlandse standpunt en met de inzet van de Vught-groep? Zo ja, wat gaat de minister doen om te voorkomen dat de herziening wordt afgezwakt?

Bestuivers:

De leden van de Partij voor de Dierenfractie lezen dat tijdens de raad informatie zal worden gegeven over de nieuwe aanpak voor bestuivers. Hoe is de minister van plan om de instandhouding van bestuivers te integreren in het beheer van beschermde gebieden? Worden bestuivers meegenomen in de NPLG plannen? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat vanuit de EU Nederland verplicht is om honingbijkasten te registreren? Kan de minister aan geven waarom Nederland nog niet aan deze verplichting heeft gedaan? Klopt het dat Nederland waarschijnlijk een boete hieromtrent boven het hoofd hangt en dat Nederland deze waarschijnlijk voor lief gaat nemen? Zo nee, kan de minister aantonen dat dit niet het geval is? Kan de minister aangeven wanneer de regering met een voorstel komt om bestuivers wettelijk te beschermen, naar aanleiding van de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren?

Gemeenschappelijke Visserijbeleid:

De leden van de Partij voor de Dierenfractie lezen met verbazing en ontzetting dat de minister het van groot belang acht dat familiebedrijven met schepen groter dan 24 meter de nodige steun kunnen krijgen bij de transitie naar duurzame vaartuigen. Dit verbaast de leden: zulke grote schepen staan bekend om hun verwoestende impact op het zeeleven. Bovendien zijn het juist die familiebedrijven, zoals de Parlevliet & Van der Plas Groep, die in de Quote 500 staan, met een omzet van 1,37 miljard euro[1].

Is de minister bekend met het feit dat Nederlandse schepen, zoals de Annelies Ilena, de Margiris, de Helen Mary en de Maartje Theodora, door Greenpeace geclassificeerd zijn als ‘monsterboten’ vanwege hun enorme tonnage, draagcapaciteit, motorkracht, vangstcapaciteit en verwoestende invloed op de oceaan[2]? Klopt het dat meeste schepen, die groter zijn dan 24 meter behoren tot een familiebedrijf, zoals Parlevliet en van der Plas en Vrolijk? Kan de minister aangeven hoeveel Nederlandse schepen groter zijn dan 24 meter, van welk bedrijf ze zijn en hoeveel subsidie deze familiebedrijven in totaal hebben ontvangen? Is de minister bekend met de verschillende onderzoeken van de Groene Amsterdammer[3],[4] naar de schandalen rond onder meer Parlevliet en van der Plas? Hoe kijkt de minister naar het geven van financiële steun aan bedrijven die steeds opnieuw worden verdacht van onwettige activiteiten?

De inzet van zulke schepen zijn volgens de leden van de Partij voor de Dieren-fractie onverenigbaar met de eerder vastgestelde visie van de minister, om te streven naar een vissersvloot die kleiner, meer diverse en duurzamer wordt, om de visserij binnen de draagkracht van het ecosysteem te laten opereren. Klopt het dat de minister werkelijk deze schepen financieel wil ondersteunen? Hoe pas dit in een kleinere en meer diverse vissersvloot? Is de minister het er mee eens dat de capaciteit van zulke gigantische schepen onverantwoord is voor het behalen van een kleinere en meer diverse vissersvloot, zelfs al indien het energieverbruik van de boten iets omlaag wordt gebracht en/of het vistuig iets selectiever wordt gemaakt? Zo nee, op basis van welke wetenschappelijke artikelen zijn deze schepen niet nadelig voor het zeeleven? Is de minister het er mee eens dat er geen subsidie dient te gaan naar schepen met een verwoestende impact op het zeeleven? Zo nee, waarom niet?

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat de minister schrijft dat ‘evaluatie van de werkbaarheid van de aanlandplicht’ een belangrijke politieke prioriteit is van Nederland en dat de minister ‘alternatieve uitzonderingsgronden’ van de aanlandplicht wil verkennen. De leden merken op dat aanlandplicht een belangrijk onderdeel is van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid om overbevissing tegen te gaan. De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken tevens op dat het er op lijkt dat de minister opnieuw op zoek is naar ‘geitenpaadjes’. Kan de minister aangeven wat de prioriteiten zijn van Nederland betreft de evaluatie van de aanlandplicht? Is de minister het er mee eens dat de aanlandplicht een essentieel onderdeel is van het tegengaan van overbevissing? Zo ja, wat stelt Nederland om ervoor te zorgen dat de aanlandplicht juist efficiënter en effectiever wordt in het tegengaan van overbevissing?

De leden constateren dat de minister de -in zijn ogen positieve- impact van pulsvistuig wil benoemen in het kader van ‘de nodige steun in de transitie naar moderne en duurzame vaartuigen’. Bedoelt de minister hiermee dat hij opnieuw wil pleiten voor subsidies voor de pulsvisserij en hoe realistisch acht de minister zijn pleidooi voor pulsvisserij in verhouding met het Europese verbod op deze techniek?

Paling:

De leden van de Partij voor de Dierenfractie merken op dat de bescherming van paling valt onder de voorstellen die gaan over verduurzamen van visserijpraktijken. De leden lazen dat eind februari/begin maart de NVWA vier koffers met in totaal 170.000 glasalen had onderschept op Schiphol[5]. De week daarvoor waren zes handelaren gearresteerd op de luchthaven van Zaventem voor de smokkel van 200 kg glasalen[6]. Kan de minister aangeven hoeveel glasalen in aantal kg en aantal individuele dieren per jaar in de afgelopen tien jaar in Europa in beslag zijn genomen?

Omdat de Europese paling een ernstig bedreigde diersoort is, die op de CITES-lijst Appendix II staat, mag deze niet worden geïmporteerd en geëxporteerd. Kan de minister aangeven hoe het mogelijk is dat op basis van CITES regelgeving, tegen het nul-vangst advies van ICES[7], er gevist wordt op een bedreigde diersoort en dat de jonge dieren (glasalen) in kwekerijen worden vetgemest en gedood? Op basis van welk CITES artikel is vangst van paling toegestaan en wat zijn de voorwaarden die hier aan verleend worden en hoe verhoudt dit zich tot ICES advies? Op basis van welk CITES artikel is het vetmesten van glasalen toegestaan en wat zijn de voorwaarden die hier aan verleend worden?

In Nederland is de RVO verantwoordelijk voor de omgang met de inbeslaggenomen glasalen. Echter blijkt dat er geen protocol bestaat voor de RVO hoe om te gaan met beschermde en in beslag genomen alen. Net als vorig jaar gebeurde met in beslag genomen alen, zijn ook dit jaar de glasalen uitgezet door DUPAN in een gebied waar gevist wordt op paling[8]. De leden van de Partij voor de Dierenfractie willen weten waarom er nog geen protocol bestaat voor de uitzet van deze beschermde dieren. Wanneer zal het RVO met een protocol komen?

Is de minister daarbij bekend met het feit dat het nog steeds onduidelijk is of een uitgezette glasaal de Sargassozee wel weet terug te vinden om daar vervolgens succesvol deel te nemen aan de voortplanting, en als dat laatste niet het geval is, dat uitzet dan zelfs negatief werkt volgens ICES[9]? Zo ja, hoe beïnvloedt deze kennis het uitzetbeleid van de minister? Zo nee, per wanneer zal het uitzetbeleid worden herzien om deze kennis toe te passen? Klopt het daarbij dat volgens resolutie 17.8 van CITES de uitzet van bedreigde en beschermde dieren niet kan geschieden in een gebied waar gevist of gejaagd wordt op die bedreigde soort? Zo ja, hoe is het mogelijk dat deze glasalen zijn uitgezet in een gebied waar op paling wordt gevist? Is de minister het ermee eens dat een geredde panda ook niet in een jachtgebied wordt uitgezet waar deze panda mogelijk afgeschoten kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom gebeurd dit dan wel voor een zeer bedreigde diersoort in Nederland?

Is de minister bekend met het feit dat Good Fish en Ravon richtlijnen[10] hebben opgesteld waarin geadviseerd wordt om in beslag genomen alen uit te zetten in een geschikt habitat, waar geen commerciële bevissing plaats vindt en waar de aal kan uittrekken? Is de minister ermee bekend dat Good Fish deze richtlijnen actief heeft gecommuniceerd naar RVO? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom zijn deze richtlijnen nog niet omgezet tot een officieel protocol? Is de minister het er mee eens dat de gebieden waarin (glas)alen worden uitgezet moeten voldoen aan resolutie 17.8 van CITES waarin staat dat dieren die uitgezet worden in de natuur op een verantwoorde manier worden teruggeplaatst zodat zij een bijdrage leveren aan de al bestaande populatie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, per wanneer wordt deze richtlijnen omgezet tot een officieel protocol voor in beslag genomen (glas)alen?


[1] https://www.quotenet.nl/zakeli...

[2] https://www.greenpeace.org/sta...

[3] https://www.groene.nl/artikel/...

[4] https://www.groene.nl/artikel/...

[5] https://www.nu.nl/binnenland/6...

[6] https://www.bruzz.be/justitie/...

[7] https://www.goodfish.nl/ices-a...

[8] https://dupan.nl/op-schiphol-i...

[9] https://www.ices.dk/news-and-e...

[10] https://www.goodfish.nl/app/up...

Interessant voor jou

Inbreng SO Reactie op verzoek commissie inzake RIVM notitie over PFAS

Lees verder

Inbreng SO Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer