Inbreng SO Informele Landbouw- en Visse­rijraad 13 en 14 mei 2013


2 mei 2013

Inbreng Partij voor de Dieren SO Informele Landbouw- & Visserijraad 13 en 14 mei 2013

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennis genomen van de geannoteerde agenda voor de informele Landbouw- & Visserijraad. Zij willen graag nog enkele vragen stellen.

De leden van de PvdD-fractie zijn verheugd dat de Europese Commissie eindelijk heeft besloten om beperkingen op te leggen aan het gebruik van neonicotinoiden, om ze de onrustbarende bijensterfte tegen te gaan. De leden van de PvdD-fractie vragen hoe de staatssecretaris dit besluit waardeert, en of zij het met de leden van de PvdD-fractie eens is dat het moratorium op neonicotinoiden zoals nu door de Europese Commissie wordt ingesteld, teveel uitzonderingen bevat, waardoor de neonicotinoiden nog steeds een gevaar opleveren voor bestuivers en voor de volksgezondheid? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is de staatssecretaris bereid om op nationaal niveau verdergaande maatregelen te treffen om deze risico’s te beperken?

De leden van de fractie van de PvdD maken zich zorgen over het voorstel van de Europese Commissie om de handel in zaadgoed te beperken. Kan de staatssecretaris bevestigen dat dit voorstel inhoudt dat alleen nog gecertificeerde zaden verkocht zullen mogen worden? Hoe beoordeelt zij het voorstel van de Commissie? De leden van de fractie van de PvdD nemen aan dat ruilhandel buiten de regulering valt, en dat er uitzonderingen komen voor lokale en kleinschalige producenten zoals hobbytuinders en eigenaren van moestuintjes, kan de staatssecretaris deze uitzonderingen bevestigen? Zo nee, hoe verhoudt dit voorstel zich dan tot het Nagoya-protocol, dat de toegang tot genetische bronnen moet bevorderen? Welke consequenties zal deze nieuwe regelgeving hebben voor Nederland, en in het bijzonder voor niet-commerciële activiteiten en kleine bedrijven?

De leden van de fractie van de PvdD hebben kennis genomen van de toekenning van Europese subsidies voor de promotie van Nederlandse landbouwproducten. De leden betreuren het dat er wederom miljoenen euro’s aan belastinggeld wordt uitgegeven aan het promoten van dierlijke producten, deelt de staatssecretaris die mening? Zo nee, waarom niet? De leden van de fractie van de PvdD vinden dat steun aan reclamecampagnes voor onder andere varkensvlees en kalfsvlees niet bijdraagt aan het streven van de Europese Unie om te komen tot een duurzamere voedselproductie en consumptie. Er ligt een Europese routekaart om te komen tot een koolstofarme economie waarin expliciet wordt gesproken over de noodzaak om ons dieet te veranderen, door ook minder koolstofintensief voedsel te consumeren. Hiermee wordt gedoeld op het eten van minder vlees en zuivel. Het past toch niet om in het klimaatbeleid de doelstelling te hebben dat we plantaardiger gaan eten in Europa, terwijl we op basis van het landbouwbeleid spotjes voor kip, kalfsvlees of iets dergelijks financieren? Toch heeft het ministerie deze projectaanvragen goedgekeurd, en doorgezonden naar de Europese Commissie. De projecten zouden daarom dus getoetst aan het bestaande Europese beleid. Maakt de routekaart naar een koolstofarme economie dan geen onderdeel uit van deze toetsing? Zo nee, waarom niet, en is de staatssecretaris bereid om toekomstige aanvragen wel degelijk ook aan deze routekaart te toetsen, en dus geen aanvragen voor subsidie voor de promotie van dierlijke producten meer toe te staan? Graag een reactie van de staatssecretaris.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme AO Voedselfraude 3e termijn

Lees verder

Bijdrage Thieme debat over het feitenrelaas betreffende de fraude met toeslagen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer