Inbreng SO Fiche Mede­deling voor meer effi­ciënte en demo­cra­tische besluit­vorming bij EU-belas­ting­zaken


20 maart 2019

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het BNC-fiche Mededeling voor meer efficiënte en democratische besluitvorming bij EU-belastingzaken

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn van mening dat het heffen van belastingen een nationale aangelegenheid is en dat de nationale lidstaten de beleidsvrijheid moeten hebben om tarieven van en grondslagen voor belastingen zelf vast te stellen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn evenals het kabinet zeer kritisch tegenover de in deze mededeling beschreven ‘routekaart’ van de Commissie, waarin de Commissie de EU-lidstaten oproept om stapsgewijs over te gaan naar besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid voor fiscale dossiers.

Deze routekaart van de commissie is een duidelijk voorbeeld van hoe de Europese Commissie de soevereiniteit van de lidstaten verder probeert uit te hollen. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie verwachten dat de Nederlandse regering, zoals uitgesproken in dit BNC-fiche, zich faliekant tegen deze routekaart blijft verzetten en verzoeken de regering duidelijk te expliciteren hoe het verzet tegen deze routekaart verder vorm zal krijgen.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn zeer verbaasd over de naamgeving van deze mededeling, aangezien de routekaart niet een ‘meer democratische besluitvorming’ behelst maar juist een uitholling van de democratie. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie verzoeken de regering of ze er bij de Commissie op kan aandringen dat de Commissie bij de woordkeuze van voorstellen er voortaan voor wil waken dat de door haar gekozen woorden daadwerkelijk de inhoud van het voorstel reflecteren, en niet precies het tegenovergestelde van de inhoud van het voorstel.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen voorts af of er signalen zijn dat de Commissie deze routekaart zal intrekken, aangezien het verzet onder de lidstaten groot is. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zouden willen weten welke lidstaten eveneens (zeer) kritisch zijn en welke lidstaten de routekaart van de Commissie steunen.