Inbreng schrif­telijk overleg Mili­euraad


14 oktober 2020

SO Milieuraad van 23 oktober 2020

Biodiversiteit:

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben ervan kennisgenomen dat het Duits EU-voorzitterschap voornemens is om tijdens de Milieuraad van 23 oktober 2020 Raadsconclusies aan te nemen over de EU-Biodiversiteitsstrategie. Dit is belangrijk, omdat de EU-Biodiversiteitsstrategie de basis vormt voor het standpunt dat Europa gaat aandragen voor het Verdrag inzake Biologische Diversiteit, dat in 2021 in Kunming, China tot stand zal komen. Een gedegen, concreet en ambitieus mondiaal Biodiversiteitsverdrag is essentieel voor het voortbestaan van soorten en van onszelf.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat het van groot belang is dat Nederland en ook Europa het goede voorbeeld geven door het vaststellen van een ambitieuze en bindende EU-Biodiversiteitsstrategie. Hiermee worden ook andere landen geïnspireerd om meer te doen voor biodiversiteit en dus voor ons eigen voorbestaan. Op Europees niveau zien de leden van de Partij voor de Dieren-fractie echter dat het risico bestaat dat de ambitieuze plannen uit de Biodiversiteitsstrategie naar beneden worden bijgesteld.

Is de minister het ermee eens dat het van essentieel belang is voor ons eigen voortbestaan dat Europa een concrete, ambitieuze en bindende Biodiversiteitsstrategie aanneemt? Zo nee, waarom niet? Is de minister bereid om zich ook in te zetten voor het aangaan van bindende doelstellingen in Europa, conform de wens van een grote Kamermeerderheid? Beaamt de minister dat Nederland ook zijn eigen bindende doelstellingen moet opstellen? Kan de minister toezeggen dat zij de doelstelling voor minimaal 30% beschermde natuur op land en 30% beschermde natuur op zee overneemt en zal implementeren in Nederland? Zo nee, waarom niet? Is de minister bereid om zich in te zetten voor het formuleren van een gedegen en concrete definitie van strikte bescherming aan de hand van IUCN criteria[1]? Zo nee, waarom niet?

Beaamt de minister dat voor de effectiviteit van de EU Biodiversiteitsstrategie, subsidies die schadelijk zijn voor biodiversiteit, zoals onder andere subsidies op visserij of landbouw, afgebouwd moeten worden? Zo nee, waarom niet? Klopt het dat subsidies die schadelijk zijn voor biodiversiteit nog steeds worden voortgezet, ondanks het feit dat Europa in 2013 meldde gecommitteerd te zijn om zulke subsidies in 2020 afgebouwd te hebben?[2] Kan de minister uitleggen waarom schadelijke subsidies nog niet zijn afgebouwd? Is de minister bereid om er in de Milieuraad op aan te dringen dat er zo snel mogelijk een afbouwplan komt voor subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit? Zo nee, waarom niet?

Daarnaast merken de leden van de Partij voor de Dieren-fractie op dat Europa voorstelt om biodiversiteitsdoelstellingen in relevant Europees en nationaal beleid te integreren. Erkent de minister dat de Monitor Brede Welvaart, waaruit blijkt dat welvaart in zeer belangrijke mate wordt bepaald door andere indicatoren waaronder de biodiversiteit, erg behulpzaam kan zijn bij het integreren van biodiversiteit in het fiscaal-economisch beleid? Zo ja, is de minister bereid om in Europa voorop te lopen door een taskforce in te stellen om een Europees equivalent van de Monitor Brede Welvaart op te stellen, gebaseerd op ervaringen uit Nederland?

Biomassa:

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat Europa van plan is om de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED II) aan te passen in 2021. Volgens de minister mag houtige biomassa gezien worden als CO2-neutraal. Kan de minister nogmaals uitleggen op welke bronnen hij dit baseert en deze bronnen ook graag meesturen? Klopt het dat CO2neutraliteit van biomassa is vastgelegd in de REDII? Zo ja, kan de minister de passage toesturen?

De leden willen weten of de minister het traceren van CO2nastreeft voor biomassa en dat elk land dit zou moeten bijhouden. De leden menen dat het voor de atmosfeer niet uitmaakt of de minister blijft vasthouden aan de gedachte dat biomassa vanuit de EU als CO2neutraal wordt gezien. Daarom willen de leden weten of de minister het traceren van CO2van biomassa wil bevorderen, aangezien dit tot een transparante en eerlijke boekhouding zou leiden. Zo niet, willen de leden weten wat de minister hierop tegen heeft.

CO2-reductiedoel:

De leden van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de positie die het Europees Parlement op 8 oktober 2020 heeft ingenomen rondom de Europese Klimaatwet. Het Europees Parlement vindt het van essentieel belang dat de klimaatmaatregelen verder worden versterkt en met name dat de klimaatdoelstelling van de Unie voor 2030 wordt verhoogd tot een emissiereductie van 60% ten opzichte van de niveaus van 1990. Het Europees Parlement gaat hierover in onderhandeling met de Milieuministers van de 27 EU-lidstaten.

De leden van de Partij van de Dieren constateren dat de regering tot nu toe een lagere ambitie heeft ten opzichte van de emissiereductie in 2030, namelijk 55%. De leden van de Partij voor de Dieren wijzen erop dat volgens het IPCC een hogere reductie van broeikasgasemissies in 2030 nodig is om klimaatverandering succesvol tegen te gaan.

Is de regering bereid om tijdens de onderhandelingen over de Europese klimaatwet, het Europees Parlement te steunen in het streven om een emissiereductie van ten minste 60% vast te leggen in deze wet? Zo niet, kan de regering toezeggen zich tijdens de onderhandelingen in elk geval niet actief te verzetten tegen het doel van ten minste 60% emissiereductie in 2030?


[1] [1] IUCN categories: https://www.wwf.eu/?uNewsID=946191

1a Strict Nature Reserve: Category 1a are strictly protected areas set aside to protect biodiversity and also possibly geological/geomorphical features, where human visitation, use and impacts are strictly controlled and limited to ensure protection of the conservation values. Such protected areas can serve as indispensable reference areas for scientific research and monitoring

1b Wilderness Area: Category 1b protected areas are usually large unmodified or slightly modified areas, retaining their natural character and influence without permanent or significant human habitation, which are protected and managed so as to preserve their natural condition.

2 National Park: Category 2 protected areas are large natural or near natural areas set aside to protect large-scale ecological processes, along with the complement of species and ecosystems characteristic of the area, which also provide a foundation for environmentally and culturally compatible, spiritual, scientific, educational, recreational, and visitor opportunities.

[2] https://ec.europa.eu/environment/efe/news/phasing-out-environmentally-damaging-subsidies-2013-03-01_en

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan debat over de begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2021

Lees verder

Bijdrage van Esch aan coronadebat

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer