Inbreng PvdD verslag verlenging van de termijn gedurende welke aanwij­zingen krachtens de Lucht­vaartwet van militaire lucht­vaart­ter­reinen hun geldigheid behouden


30 mei 2018

Strekking van het wetsvoorstel

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met verbazing kennis genomen van voorliggend voorstel tot verlenging van de termijn gedurende welke aanwijzingen krachtens de Luchtvaartwet van militaire luchtvaartterreinen hun geldigheid behouden.
In tien jaar tijd is het niet gelukt om de vereiste luchthavenbesluiten tot stand te brengen. De leden vragen zich af of dit het gevolg is van het grote verlies van inhoudelijke expertise bij het ministerie of van het feit dat de grenzen op het gebied van milieu, klimaat en leefomgeving geen verdere uitbreiding van de activiteiten op militaire luchthavens toestaan? Of een combinatie van beiden?

Stand van zaken luchtvaartbesluiten

In de memorie van toelichting wordt gesteld dat wanneer geen gebruik meer zou kunnen worden gemaakt van de luchthavens, dit grote gevolgen heeft voor zowel de militaire luchtvaart als ook voor het civiel medegebruik van de luchthavens.
De leden vragen om een overzicht van het aantal vliegbewegingen op jaarbasis op de acht terreinen, uitgesplitst naar militair luchtverkeer en burgerluchtverkeer.
Wat zijn de plannen voor eventuele uitbreiding van de capaciteit in de komende jaren?
Kan de staatssecretaris toelichten waarom deze totale capaciteit van acht luchthavens al dan niet noodzakelijk is in relatie tot het beoogde doel?
Deelt de staatssecretaris de mening van de leden dat een uitbreiding van het aantal vluchten niet mogelijk is zolang de herindeling van het luchtruim nog niet is voltooid? Zo niet, kan de staatssecretaris dat toelichten?

Kan een deel van de oefeningen vervangen worden door te werken met simulatoren? In de burgerluchtvaart is de Boeing 787 simulator bijvoorbeeld zo geavanceerd dat piloten direct vanuit de training met een vliegtuig met passagiers gaan vliegen. Zo niet, kan de staatssecretaris dat toelichten?

Tevens vragen de leden naar het aantal meldingen van overlast door omwonenden per luchthaven over de afgelopen tien jaar.
Wat zijn op dit moment de mogelijkheden voor de omwonenden om bezwaar te maken tegen de ervaren overlast? Welke mogelijkheden zijn er voor handhaving zolang er geen luchthavenbesluit is? Zullen in de te ontwikkelen luchthavenbesluiten de aantallen vliegbewegingen worden vastgelegd, zodat hier op kan worden gehandhaafd? Zo niet, waarom niet?

Luchthaven Woensdrecht

De nadruk op het grote economische belang van de ontwikkelingen op en rond de luchthaven Woensdrecht, baart de leden van de Partij voor de Dieren zorgen. Deze luchthaven ligt nota bene in een Natura 2000 gebied. Wat betekenen de ontwikkelingen voor de belasting op de omliggende natuurgebieden?

Luchthaven Gilze-Rijen

Rond de luchthaven Gilze-Rijen zijn veel zorgen van omwonenden over de geluidsoverlast. En ook over de zwaardere belasting voor de nabijgelegen natuur- en stiltegebieden.
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn van mening dat in de Milieu Effect Rapportage te weinig aandacht is besteed aan alternatieve oplossingen die de geluidsoverlast voor omwonenden zouden kunnen verminderen. De leden willen graag weten hoe de staatssecretaris dit ziet.