Inbreng PvdD SO Rund­vleesdeal VS


2 oktober 2019

De leden van de Partij voor de Dieren maken zich grote zorgen over de wereldwijde race naar de bodem die er in de landbouwsector plaatsvindt. Deze race naar de bodem is desastreus voor het welzijn van mensen en dieren, is catastrofaal voor (oer)bossen en maakt het een stuk moeilijker om effectief klimaatbeleid te voeren. Een van de belangrijkste drijvende krachten hierachter zijn de vrijhandelsverdragen die de Europese Commissie namens de lidstaten afsluit met landen als Brazilië, Canada, Argentinië en Oekraïne, maar ook deze specifieke rundvleesdeal, waarin wordt geregeld dat de VS rundvlees van zogenaamde ‘hoge kwaliteit’ naar de EU mag exporteren, draagt bij aan deze race naar de bodem.

Deze vrijhandelsverdragen en andere vleesdeals dwingen de Nederlandse boeren om de concurrentie met de wereldmarkt aan te gaan, waardoor zowel het inkomen van boeren als de Nederlandse natuur op onacceptabele wijze onder druk worden gezet. De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren begrijpen dan ook goed dat Nederlandse boeren, maar ook Franse, Ierse en Belgische boeren, in opstand zijn gekomen tegen deze vrijhandelsverdragen.

De leden van de Partij voor de Dieren hebben naar aanleiding van de brief van de minister over deze rundvleesdeal nog enkele vragen en opmerkingen.

De leden van de Partij voor de Dieren vinden de uitleg in de Kamerbrief over de redenen dat Uruguay, Argentinië, Australië en mogelijkerwijze andere landen hebben besloten om hun aandeel in het quotum op te geven veel te summier. Klopt het dat deze landen de komende jaren een lagere hoeveelheid rundvlees naar de EU zullen exporteren dan in 2018? Kan de minister aangeven welke landen in 2018 gebruik maakten van dit specifieke rundvleesquotum, welk aandeel ze in 2018 hadden en welke aandelen ze in het quotum de komende acht jaar, jaar voor jaar, zullen krijgen? Kunnen deze landen binnen afzienbare tijd gebruik maken van een ander quotum? Welke compensatie is deze landen geboden, zodat ze hebben kunnen instemmen met een verlaging van hun aandeel in het quotum? Van welk quotum maakt Brazilië momenteel gebruik om rundvlees naar de EU uit te voeren? Heeft Brazilië ook een deel van het aandeel van in een rundvleesquotum moeten inleveren? Kan de regering een overzicht geven welke vleesquota die momenteel voor WTO-leden beschikbaar zijn en welke aandelen daarbij beschikbaar zijn gesteld aan Brazilië en de Verenigde Staten?

Kan de minister aangeven hoe de onderhandelingen over het verlagen van het aandeel in het onderhavige rundvleesquotum ten gunste van het aandeel van de Verenigde Staten onderdeel zijn geweest van onderhandelingen over de vrijhandelsverdragen met de Mercosur-landen, met Australië en eventueel met andere landen?

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren wijzen erop dat de Europese markt niet voor niks is afgeschermd geweest van Amerikaans rundvlees en vinden het nogal misleidend dat de minister spreekt over ‘hoge kwaliteit’. Kan de regering uitleggen op welke wijze de Amerikaanse regelgeving met betrekking tot het gebruik van hormonen en antibiotica in de rundveesector afwijkt van de Europese regelgeving? Is het mogelijk dat een Amerikaanse boer waarvan een deel van de koeien wel hormonen heeft toegediend gekregen en een deel van de koeien niet, wel voor de Europese markt rundvlees kan produceren? Kan de regering aangeven op welke andere wijze de Amerikaanse regelgeving op het gebied van landbouwproducten afwijkt van de Europese regelgeving?

Kan de minister garanderen dat er geen producten worden geïmporteerd die tot stand zijn gekomen zijn met gebruik van in de EU verboden hormonen of antibiotica? Zo ja, kan zij dat toelichten en onderbouwen met een uiteenzetting van het Identificatie & Registratie-systeem dat de VS hanteert voor de veehouderijsector en de controle daarop? Zo nee, kan zij het uitsluiten? Kan de minister bevestigen dat groeihormonen niet in het vlees traceerbaar zijn indien een maand voor de slacht gestopt wordt met het toedienen van hormonen? Zo nee, hoe zit het dan?

Interessant voor jou

Bijdrage Van Raan aan de Algemene Financiële Beschouwingen 2019

Lees verder

Inbreng PvdD SO Monitor EKV

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer