Inbreng PvdD SO Lucht­ha­ven­in­de­ling­be­sluit Schiphol


6 december 2017

Schriftelijk overleg Inwerkingtreding wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben met verbazing kennisgenomen van de brief over het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingsbesluit Schiphol.

Het voorliggende maatregelenpakket is een resultaat van bestuurlijke afspraken met de regio en de luchtvaartsector. Nog meer woningen mogen worden gebouwd rond de luchthaven Schiphol. Nog meer mensen die worden blootgesteld aan geluidsoverlast en luchtvervuiling. En niet te vergeten aan veiligheidsrisico’s. De veiligheid die al niet meer kon worden geborgd bij 480.000 vliegbewegingen, terwijl dat aantal in 2017 al wordt overtroffen en ook al wordt geanticipeerd op een groei voorbij de 500.000 vliegbewegingen.

De leden herinneren zich de constatering van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dat het ministerie zich in dit dossier opstelt als procesmanager en niet als eindverantwoordelijke.

De verantwoordelijkheid voor de veiligheid heeft het ministerie volgens de OVV grotendeels aan de sectorpartijen gedelegeerd. Terwijl de sector er niet in slaagt deze integraal te borgen. Ook wordt de besluitvorming gedomineerd door de afweging tussen groei en beperking van geluidshinder. Veiligheid speelt slechts impliciet een rol. En volgens de leden van de Partij voor de Dieren is de gezondheid van omwonenden al helemaal buiten beschouwing gelaten. Om nog maar te zwijgen over de klimaatimpact.

De vraag of woningen mogen worden gebouwd rondom de luchthaven, wordt benaderd vanuit de wens om juridisch beschermd te zijn tegen schadeclaims. Dit zou af te dekken zijn door in koopovereenkomsten te wijzen op de geluidsbelasting als gevolg van Schiphol. Gezondheid wordt hier niet in genoemd. Een zeer kwalijke zaak, volgens de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren.

De minister stelt dat ultrafijnstof geen criterium is waaraan wordt getoetst, vanwege het ontbreken van normen hiervoor. In hoeverre zullen de conclusies van het vierjarig RIVM-onderzoek naar de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ultrafijnstof hier nog invloed op hebben? En op welke wijze wordt er gekeken naar de overige schadelijke emissies van vliegtuigen? En naar het advies van de Gezondheidsraad over luchtkwaliteit dat in het voorjaar wordt verwacht?

Het is geen verbod op klagen, wordt er gesteld. Mensen hebben alleen geen poot om op te staan, volgens de leden van de Partij voor de Dieren. Er wordt gewaarschuwd dat er sprake is van geluidsbelasting, maar niet van de omvang hiervan. Wat gebeurt er als de overlast toeneemt? Als men het niet eens is met de gemaakte afspraken of als deze worden overtreden? Klopt het dat bewoners ook dan juridisch geen poot hebben om op te staan?

Verdere groei van het vliegverkeer na 2020 is mogelijk, wordt nu al vastgesteld. Wanneer is het genoeg? In hoeverre hebben provincies, gemeenten en omwonenden inspraak in de vraag of en in hoeverre de luchtvaart nog moet groeien? De leden van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat dit een fundamentele vraag is die nu nergens kan worden gesteld.