Inbreng PvdD SO Ener­gieraad


4 juni 2018

De leden van de PvdD-fractie hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda en hebben daarover enkele vragen en opmerkingen.

Richtlijn hernieuwbare energie

Het bijmengen van voedselbrandstoffen leidt niet tot vergroening van transport, maar tot opoffering van landbouwgrond en natuurgebieden. Ook leiden voedselbrandstoffen in de tank tot een aanzienlijke verhoging van CO2-emmissies, in plaats van een verlaging. Voedsel zou geen onderdeel van brandstof moeten zijn. Zeker de productie van palmolie gaat gepaard met grootschalige verwoesting van gebieden, regenwouden, veenmoerasgebieden, die wij nodig hebben om onze ecosystemen intact te houden en om de klimaatverandering te stoppen. Voor palmolie worden een miljoen voetbalvelden per jaar aan regenwoud gekapt. Deze leden hebben al vaker gevraagd om een zo snel mogelijke uitfasering van voedselbrandstoffen, met als prioriteit palmolie en soja. Op 30 mei heeft de minister een brief ontvangen van 236 Indonesische leiders van lokale gemeenschappen. Zij wijzen op de destructieve impact van de palmolie-industrie in de vorm van ontbossing, landroof, schending van mensenrechten, arbeidsuitbuiting en corruptie. De leden van de PvdD-fractie hopen dat dit een extra motivatie voor de minister om zich blijvend in te zetten voor uitfasering van palmolie en soja als biobrandstof.

Kan de minister uiteenzetten welke inspanning hij heeft geleverd tijdens de onderhandelingen in de trialoog over de Duurzame Energie Richtlijn om palmolie en soja te weren als brandstof? Eerder schreef de minister dat er binnen de Raad onvoldoende steun was om de limiet op conventionele briobrandstoffen, zoals palmolie en soja, te verlagen. Lidstaten zouden zelf wel een lagere limiet kunnen instellen en onderscheid kunnen maken tussen welke grondstoffen mogen meetellen voor deze limiet. Functioneert Nederland hierin als aanjager, die andere lidstaten stimuleert de condities te kiezen waarmee palmolie en soja geweerd worden als brandstof? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Kan de minister al uiteenzetten welke condities Nederland kiest?

Is de minister voornemens om tegen de mogelijkheid te stemmen om palmolie en soja als biobrandstof te laten meetellen voor het bereiken van de biobrandstofverplichting en in de richtlijn hernieuwbare energie? Zo nee waarom niet?

Energie Efficientierichtlijn

Er is tijdens de trialogen nog geen overeenstemming bereikt tussen het Europees Parlement en de Raad over de Energie Efficientierichtlijn (EED). De posities liggen nog steeds ver uiteen. Op 30 mei heeft de verantwoordelijke rapporteur verschillende opties voorgesteld, waaronder een aantal concessies aan de Raad. Om een overeenstemming te bereiken is het van belang dat het Bulgaars voorzitterschap een groter mandaat van de lidstaten krijgt om meer richting de doelstellingen van het Europees Parlement te bewegen. Is de minister bereid akkoord te gaan met een groter mandaat van het Bulgaars voorzitterschap? Graag een reactie.

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg dertigledendebat over frauduleus handelen van afvalinzamelbedrijven

Lees verder

Inbreng PvdD SO insectensterfte in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer