Bijdrage Wassenberg aan debat over de Landbouw- en Visse­rijraad van 24-25 april 2023


20 april 2023

Voorzitter, ik begin met een simpele vraag. Drie weken geleden nam de Kamer een motie van de Partij voor Dieren aan om binnen Europa actief te pleiten tegen octopuskwekerijen. De minister kan zich daar ook in vinden, want hij gaf de motie oordeel Kamer. Graag hoor ik van de minister hoe hij dit in Europa onder de aandacht gaat brengen.

Een andere motie van de Partij voor de Dieren, die met steun van de volledige oppositie en de ChristenUnie is aangenomen, gaat over Mercosur. Deze roept de regering op om steun te zoeken bij EU-lidstaten tegen het splitsen van het Mercosurverdrag. En dat is om te voorkomen dat nationale parlementen buitenspel komen te staan. Is de minister bereid om binnen de raad steun te zoeken bij andere landen tegen die splitsing van dat verdrag?

De Partij voor de Dieren plaatst grote vraagtekens bij de aangenomen motie Van der Plas/Grinwis om Nee te zeggen tegen de plannen van EU om bodemberoerende visserij in natuurgebieden te weren. Want die wens staat in schril contrast met de brief van de minister voor Natuur en Stikstof van 27 december, waarin zij schrijft dat uitsluiting van bodemberoerende visserij zorgt voor een betere kans op natuurherstel. Dus graag hoor ik van deze minister hoe hij het uitdragen van die boodschap uit de motie in relatie ziet tot de brief van zijn collega.

Dan wil ik het hebben over een groot gevaar voor vissen, voor de diepzeebodem, en óók voor de visserijsector: namelijk diepzeemijnbouw. Mijnbouw op 4 tot 6 kilometer diepte om mangaanknollen van de bodem op te zuigen. Deze vorm van mijnbouw doet veel stof opwaaien, letterlijk en figuurlijk, en heeft negatieve gevolgen voor zowel vissen als vissers. Natuurorganisaties zijn tegen, maar OOK de visserijsector heeft zich hiertegen uitgesproken. Die eensgezindheid zie je niet vaak. Kent de minister de negatieve gevolgen van die diepzeemijnbouw? Hoe kijkt hij daar zelf naar?

En is hij bereid om pro-actief tegen diepzeemijnbouw te pleiten in de landbouw- en visserijraad? Graag toezegging van de minister om steun te zoeken bij andere landen tegen diepzeemijnbouw.

Iets wat uiteindelijk óók nadelig is voor zowel vissen als vissers is het voorstel om het aantal gevangen vissen minder precies te rapporteren door hogere foutmarges toe te staan. Uit een recente inventarisatie van de Europese Commissie blijkt dat het hanteren van hogere foutmarges in de Oostzee heeft geleid tot forse onderrapportage van vangsten. Onderrapportage van vangsten werkt overbevissing in de hand, zet vispopulaties verder onder druk en is daarom onwenselijk.

Het levert op de korte termijn misschien een voordeeltje op voor de vissers, maar uiteindelijk schiet je jezelf in je eigen voet. Het is dus in ieders belang om vangsten secuur te rapporteren. Kan de minister toezeggen om binnen de Raad actief te pleiten voor handhaving van de huidige foutmarges en rapportagestandaarden en niet akkoord te gaan met de voorstellen om rapportagestandaarden te verzwakken.

Ik sluit af met een vreemd eend in de bijt. En dat is de grutto. Spanje is van plan om illegale waterputten van aardbeiboeren te legaliseren rond een zeer belangrijk leefgebied van de grutto, namelijk de Doñana. Hierdoor verdroogt dit gebied nog verder en dat gaat ten koste van de grutto. We hebben een aangenomen motie die vraagt om de trekroute van de grutto te beschermen en te herstellen en dat is dus ook in Spanje.

Wat gaat de minister doen om de grutto te beschermen, en hoe kan hij zijn invloed aanwenden om ervoor te zorgen dat de grutto ook in Spanje beter wordt beschermd?

Wij staan voor:

Interessant voor jou

Inbreng SO Rapport Waterbeschikbaarheid voor de bereiding van drinkwater tot 2030 - knelpunten en oplossingsrichtingen

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over circulaire economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer