Bijdrage Wassenberg aan debat over kansen­ge­lijkheid in het funderend onderwijs


7 juni 2023

Voorzitter, ik begin mijn bijdrage met de doorstroomtoets en ik eindig daarmee. Allereerst: we zien goede stappen vanuit het ministerie om de doorstroomtoets minder zwaar te latenwegen. Want niet alles is meetbaar. Kritisch denken, sociaalemotionele ontwikkeling, creativiteit bij het oplossen van problemen, zijn niet altijd toetsbaar, maar wel belangrijk.

Kent de minister de zorgen van het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken Nivoz over de onmogelijkheid om 11-jarige kinderen goed in te delen naar hun potentie en de risico’s die daar hij horen? Nivoz spreekt van onwenselijk en onmenselijk. Graag een reactie van de minister. En daarnaast vraag ik concreet aan de minister om te onderzoeken welke mogelijkheden scholen hebben, of kunnen krijgen, om af te wijken van deze toets. Uiteraard binnen het curriculum en de kerndoelen.

Voorzitter, ieder kind moet in een gezonde omgeving kunnen opgroeien en kunnen spelen, maar helaas is dat niet altijd de dagelijkse praktijk.

Wij begrepen dat ongeveer zestig procent van alle schoolpleinen nog steeds volledig betegeld is. Het schoolplein uit 1972 is kennelijk nog steeds de norm. Dat jaar zette ik mijn eerste wankele stappen op het onderwijspad.

Maar een groen schoolplein heeft grote voordelen voor kinderen, het daagt ze meer uit, het is gezonder. Groene speelplaatsen en schoolpleinen zorgen voor minder hitte in de zomer. En uit onderzoek van Wageningen bleek dat op groene schoolpleinen pestgedrag afneemt[1] [2]. Volgens mij is dat iets waar de minister mee aan de slag zou moeten. Niet elk kind heeft toegang tot een groene omgeving thuis, dus laten we ze dit wel op school gunnen. Twee vragen: erkent de minister het belang van groene schoolpleinen? Ik kan hem eventueel dat onderzoek toesturen, het is te vinden op de site van de Wageningen Universiteit. En wat kan hij doen om groene schoolpleinen te stimuleren?

Dan voorzitter, als laatste een onderwerp dat voor ontzettend veel beroering heeft gezorgd in het zuiden van het land. Ik weet dat collega’s daar al schriftelijke vragen over hebben gesteld, maar ik wil dat in de context van dit debat ook benoemen.

Carnaval, een diepgewortelde traditie die overal anders, overal eigen, vooral overal belangrijk en nergens een ‘evenement’ is.

En nu blijkt de doorstroomtoets in deze periode te zijn gepland. Dat leidt, volkomen begrijpelijk, tot ontzetting en frustratie bij leerlingen, bij scholen en bij ouders. En de ijskoude en onbegrijpelijke reactie vanuit het ministerie is dan: ‘verplaats het evenement maar…’

Voorzitter, ik maak me kwaad over deze reactie. Ik kan het echt niet plaatsen. Deze minister vertegenwoordigt het ministerie van OCW, die C staat voor cultuur. Voorzitter, als het gaat om cultuur sta ik graag vooraan, literatuur, kunst, concerten, musea, als het even kan ben ik erbij. Maar ook die volkscultuur en levende geschiedenis draag ik een warm hart toe. Carnaval is daar een voorbeeld van. En eigenlijk verwacht ik dat ook van vertegenwoordigers van het ministerie dat de C van cultuur draagt. Dan kun je toch niet zeggen: verplaats het evenement maar? Of vindt de minister dat niets mag afwijken van de Randstadnorm?

Ik heb drie vragen:

1) Begrijpt de minister de onrust die hierdoor is ontstaan?

2) Hoe verhoudt dit zich tot het recent gepubliceerde rapport ‘Elke regio telt’?

3) Gaat de minister het evenement ‘doorstroomtoets’ volgend jaar verplaatsen?

Dat laatste vraag ik met klem. Nu kan het nog, hoe langer hij wacht, hoe moeilijker het wordt.

Verder sluit ik me aan bij de kritiek op de ‘vrijwillige’ ouderbijdrage van onder andere de SP. Dit leidt tot meer problemen dan het oplost, het is in de praktijk niet vrijwillig. Kan dit niet anders?

[1] edepot.wur.nl/424561
[2] edepot.wur.nl/422116

Interessant voor jou

Bijdrage Van Esch aan debat over water

Lees verder

Inbreng SO Advies Deskundigenberaad Zoönosen (DB-Z) over vogelgriep en de kabinetsreactie daarop

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer