Bijdrage Wassenberg aan Begroting Onderwijs, Cultuur en Weten­schap 2022


17 november 2021

Voorzitter,

Ik val met de deur in huis.

De besmettingscijfers onder kinderen zijn zorgwekkend. Hoe beoordelen de ministers de veiligheid in de schoolgebouwen en onderwijsinstellingen?
Zijn zij het met mij eens dat, als straks mogelijk scherpere coronamaatregelen komen, dat het veilig organiseren van fysiek onderwijs dan prioriteit moet hebben?
En boven, ik noem maar wat, pretvluchten naar zonnige bestemmingen moet staan?
Graag een reactie.

De mentale en sociale gevolgen van het afstandsonderwijs van basisschool tot hoger onderwijs zijn nog steeds voelbaar.
De recente monitor mentale gezondheid van studenten schetst een schrikwekkend beeld: de problemen zijn veel ernstiger dan gedacht.
Goed dat de minister van OCW in gesprek gaat met betrokken partijen.
Maar waarom wijst de minister in haar brief van 11 november voor een oplossing naar een volgend kabinet?
Dat zij nu niet alles kan oplossen, dat neem ik aan.
Maar ik weiger te geloven dat zij helemaal niets kan doen om met een oplossing te beginnen.
Graag een reactie.

Dan, voorzitter, structurele problemen als het lerarentekort vragen om structurele investeringen.

We zien echter vooral een soort jojobeleid van incidentele cadeautjes, afgewisseld door structurele bezuinigingen.
Van incidenteel geld kun je niet structureel mensen aannemen.
Sterker nog, we lezen berichten dat leraren, vaak met alleen een tijdelijk contract, het onderwijs verlaten om zich in te laten huren door bijlesbureaus.
De Partij voor de Dieren vindt dat zeer onwenselijk, maar tegelijk is dit waar de regering op heeft aangestuurd.
Dat krijg je, als je leerkrachten geen perspectief biedt op een vaste baan en een behapbare werkdruk.

En ik vraag de formerende partijen:
Voorkom dat het eenmalige geld uit het Nationaal Programma Onderwijs een excuus wordt om dat onderwijs straks opnieuw in de kou te laten staan.
Om opnieuw structurele investeringen uit te stellen.
Dat het onderwijs hoort: “Jullie hebben al gehad. Achter in de rij aansluiten, a.u.b.”.
En mijn oproep geldt natuurlijk ook voor het leenstelsel, dat zo snel mogelijk vervangen moet worden door een basisbeurs.

Los de problemen in het onderwijs structureel op.
Verlaag de werkdruk door kleinere klassen.
Geef de leraar meer autonomie en ontwikkelingsmogelijkheden.
Kom met vaste contracten.

Dan een ander structureel probleem: de aanhoudende pogingen van de klimaatvijandige industrie om het onderwijs te bestoken met kindermarketing, verpakt als 'lesmateriaal'.
De minister moet inmiddels toch ook zien dat het sponsorconvenant niet voorkomt dat we keer op keer schaamteloze voorbeelden aantreffen. Dat convenant heeft echt geen enkele betekenis.
Een voorbeeld: met The Pig Story maakt de varkenssector kinderen wijs dat varkens een gelukkig leven leiden.[1][2]
Over de 5 miljoen varkens die vorig jaar voortijdig stierven in de stal: geen woord.
Over de varkens met longaandoeningen en borstvliesonstekingen door ammoniak in de stal: niets.
Over de varkens die pas voor de eerste keer daglicht zien op weg naar de slacht: nada.
Hoe kijkt de minister naar dat zogenaamde lesmateriaal?
Daar kan hij toch niet enthousiast over zijn?

Of KLM, dat met hardloopwedstrijden scholen binnendringt om die vol te hangen met reclame.[3]
Of Shell, dit jaar nog door de rechter gedwongen om de CO2-uitstoot te verminderen.
Datzelfde Shell probeert met techniekfestivals en kinderraden de jeugd te lijmen, terwijl het tegelijk druk bezig is om de aarde om zeep te helpen.[4][5]
Mijn partij vraagt de minister om kinderen daar beter tegen te beschermen.
Een grotere rol voor de Onderwijsinspectie zou voor de hand liggen.

We zijn ook benieuwd of de regering bereid is om in aanloop naar de eerstvolgende evaluatie van het sponsorconvenant alvast te werken aan aangescherpte maatregelen zodat die direct kunnen worden ingevoerd als de beïnvloeding niet stopt.

Welke mogelijkheden ziet de minister om dat sponsorconvenant om te zetten in wetgeving?

Graag een reactie.

Voorzitter, als laatste nog enkele vragen over het BPRC.

In 2016 heeft de Kamer zich unaniem uitgesproken voor het uiteindelijk uitfaseren van proeven op primaten.[6]
Het plan dat het BPRC daarna zelf heeft opgesteld gaat over ongeveer 40% reductie naar 150 proeven per jaar in 2025.[7]
De nul is nog bij lange na niet in zicht en dat is wat de motie vroeg.
Kan de minister hierop reflecteren?
Graag een reactie.

Voorzitter, het BPRC meldt zelf dat zij jaarlijks de vorderingen aan het ministerie van OCW meldt. Gebeurt dat ook? Zo ja, hoeveel proeven op apen zijn er in 2020 uitgevoerd?[8]

Tot slot.

Van de 13,5 miljoen[9] euro die naar proefdiervrije innovatie gaat op de hele Rijksbegroting is 2,3 miljoen bestemd voor het BPRC.
Dat gaat naar de transitie, maar ook naar dierenwelzijn.
Maar dat zijn natuurlijk andere posten.
Geld voor de ontwikkeling van proefdiervrij onderzoek moet daar ook aan uitgegeven worden.
Dierenwelzijn moet een eigenstandige kostenpost zijn.
Is de minister bereid om de bijdrage voor proefdiervrije innovatie aan het BPRC te oormerken en dit jaarlijks te vergroten ten koste van de bijdrage aan dierproeven?


[1] https://thepigstory.nl/

[2] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-wassenberg-van-raan-over-misleidende-kindermarketing-door-de-vee-industrie

[3] https://twitter.com/Dumbassactivist/status/1455500097710592000

[4] https://www.kinderraad.shell/

[5] https://www.partijvoordedieren.nl/vragen/vragen-wassenberg-over-de-aanhoudende-kindermarketing-en-onderwijsbe%C3%AFnvloeding-door-de-fossiele-industrie

[6] Gewijzigde motie van de leden Van Dekken en Rudmer Heerema (t.v.v. 32336, nr. 56) over onderzoek naar afbouw naar nul van proeven op niet-humane primaten in het BPRC

[7] https://www.partijvoordedieren.nl/bijdragen/bijdrage-wassenberg-ao-dierproeven

[8] https://www.bprc.nl/sites/default/files/downloads/1-2-2019_BPRC_Ambitieplan_2019-2025[1].pdf

[9] Feitelijke vragen LNV

Interessant voor jou

Bijdrage Vestering aan debat over klimaat en energie

Lees verder

Bijdrage Van Esch aan debat over circulaire economie

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer