Bijdrage Vestering aan debat over de Landbouw- en Visse­rijraad


9 juni 2022

Voorzitter, we hebben het vandaag veel gehad over vissers, maar we zouden het over vissen hebben, want het is vandaag Wereld Oceanen dag. Deze dag werd 30 jaar geleden geïntroduceerd om stil te staan bij het belang van de oceanen en het leven daarin. Ondertussen staat het leven in de oceanen zwaar onder druk door verzuring, vervuiling en overbevissing. En wat doet Europa? Dat overweegt nu om de maximale foutmarge bij het wegen van de visvangst te verhogen, terwijl vispopulaties in Europa en elders zwaar onder druk staan. In het geval van tonijn is het voorstel zelfs om de marge naar 25% te verhogen voor de totale vangst.

Voorzitter, het verhogen van de foutmarge en het onnauwkeurig maken van vangstrapportages is een ontzettend slecht plan. Het betekent namelijk dat er op papier minder vis gevangen wordt dan in de werkelijkheid heeft plaats gevonden. Zo’n verhoging leidt dan tot meer ongerapporteerde en illegale visserij, waardoor overbevissing wordt gestimuleerd. Erkent de minister dit risico? Is de minister het eens dat ongerapporteerde visserij zoveel mogelijk voorkomen moet worden? En wat is de rol van Nederland in de onderhandelingen over deze foutmarges?

Juist Nederland moet tegen de verhoging optreden. Want juist Nederland is in gebreke gesteld voor de controle en inspectie van het wegen van vangsten. Sindsdien zouden meer mensen aangenomen moeten zijn geweest na de toezegging van minister Schouten? Kan de minister aangeven hoeveel nieuwe mensen al zijn aangenomen bij de NVWA? Klopt het dat er geen extra mensen zijn aangenomen. Hoe gaat de minister garanderen dat controle effectief is en dat er voldoende tijd is voor controles in de toekomst? Kan de minister ook aangeven op hoeveel dossiers overtredingen zijn geconstateerd, die niet zijn gevolgd door een last onder dwangsom, boete of vervolging? Is de minister bereid om in Europa tegen het verhogen van de foutmarge op te treden? Graag reactie.

Dan, voorzitter, wil ik het hebben over de ontbossingsverordening. Het ziet er naar uit dat Europa probeert zo snel mogelijk zoveel mogelijk beslissingen hierover te nemen. De Partij voor de Dieren ziet het gevaar dat de verordening op het laatste moment wordt afgezwakt. Dat terwijl de Amazone op het punt staat in een savanne te veranderen door de grootschalige kap. Ter bescherming tegen de kap is het van belang om ten alle tijden te weten waar een product vandaan komt. Deze zogenaamde traceerbaarheidsvereisten mogen daarom niet afgezwakt worden. Kan de minister toezeggen dat hij in Europa niet zal tornen aan deze eisen? Kan de minister aangeven hoe er uitvoering wordt gegeven aan de aangenomen motie van de Tweede Kamer om alle andere ecosystemen in de verordening op te nemen? Ik begrijp dat er een mogelijk compromis is voorgesteld waarbij ‘other woodland and grasslands’ worden opgenomen. Wat vindt Nederland van mogelijke compromissen en welke positie zal Nederland hierover innemen?

Tot slot wil ik het hebben over het VN-biodiversiteitsverdrag. Eind juni zal er nog n onderhandelingssessie plaatsvinden over de doelen. Onderdeel van de Nederlandse inzet is om te zorgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar komen uit alle bronnen. Hierbij ondersteunt Nederland het inzichtelijk maken en afbouwen van investeringen die schadelijk zijn voor biodiversiteit. Uit onderzoek blijkt echter dat de meeste grote verzekeraars in Nederland nog onvoldoende doen op het gebied van biodiversiteit. Zes van de negen investeert te weinig in de overgang naar een duurzamer, plantaardig voedselsysteem. En dat terwijl de biodiversiteitsrisico’s grote economische gevolgen hebben voor investeerders en financiële bedrijven. Is de minister het ermee eens dat biodiversiteitsrisico’s op dezelfde manier moeten worden behandeld als andere risico’s? En is de minister bereid het voortouw te nemen met het formuleren van ambitieuze en concrete doelstellingen voor financiële instellingen en bedrijven? Hoe gaat de minister ervoor zorgen dat dit ook meegenomen wordt bij de EU? Graag reactie. Dank voorzitter.