Bijdrage Van Raan VAO Lucht­vaart


11 oktober 2017

De heer Van Raan (PvdD):
Voorzitter. Wij hebben drie moties die ik graag wil inbrengen.

Motie (31936, nr. 402)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) stelt dat door de verdere groei van de Luchthaven Schiphol boven de 480.000 vliegbewegingen per jaar, de veiligheid in het geding kan komen;

constaterende dat Schiphol desondanks al volop bezig is met de uitbreiding van de luchthaven, daarbij anticiperend op de uitbreiding van het aantal vluchten tot voorbij het plafond van 500.000 in 2020;

constaterende dat de geplande opening van Lelystad Aiport in 2019 als consequentie heeft dat er ten minste vier jaar lang zal worden gevlogen met extra geluidshinder en extra schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid van de omwonenden;

verzoekt de regering om te stoppen met (de voorbereidingen voor) de uitbreiding van Schiphol tot voorbij de 500.000 vluchten;

verzoekt de regering voorts om af te zien van de geplande opening van Lelystad Airport per 1 april 2019,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Raan, Arissen en Kröger. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 402 (31936).

De heer Van Raan (PvdD):
Ik dank u, voorzitter. Dan nog twee moties.

Motie (31936, nr. 403)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in de afgelopen jaren rondom Schiphol tienduizenden ganzen zijn gedood om de kans op vogelaanvaringen te verminderen;

constaterende dat de ganzenpopulatie hierdoor niet significant is afgenomen en dat het beleid hierdoor niet doeltreffend is geweest;

verzoekt de regering op Dierendag om serieus werk te maken van diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van de ganzenpopulaties rond luchthavens,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Raan en Arissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 403 (31936).

De heer Van Raan (PvdD):
Dan de laatste motie, voorzitter.

Motie (31936, nr. 404)

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de inzet op de economische concurrentiepositie van Schiphol ertoe heeft geleid dat Schiphol nu de laagste luchthavengelden heeft, met meer vliegbewegingen tot gevolg;

overwegende dat hier het "vervuiler betaalt"-principe zou moeten gelden;

verzoekt de regering om te komen met een plan van aanpak voor de invoering van een vliegtaks en de heffing van accijns op kerosine,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Van Raan en Arissen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 404 (31936).

Ik maak u erop attent dat de moties zijn medeondertekend door mevrouw Arissen maar dat u dat niet hebt vermeld, wat wel gebruikelijk is.

De heer Van Raan (PvdD):
Dat zal ik doen. Alle moties zijn medeondertekend door mevrouw Arissen.

(...)

Er is een interruptie van de heer Van Raan.

De heer Van Raan (PvdD):
Voorzitter, dank u wel. Ik heb een vraag aan de heer Jetten (D66) over zijn eerste motie. Die vraagt om zo snel mogelijk een herindelingsbesluit te nemen. Is de heer Jetten het met de Partij voor de Dieren eens dat, als die motie wordt aangenomen en uitgevoerd en als er dus gewerkt wordt aan die versnelde herindeling, eigenlijk alle voorbereidingen voor de uitbreiding zouden moeten stoppen totdat het besluit echt genomen is?

De heer Jetten (D66):
Nee.

(...)

Beantwoording staatssecretaris:

Dan komen we bij de motie-Van Raan c.s. op stuk nr. 402. Die moet ik ontraden. Ik ga niet stoppen met de voorbereidingen van een aantal zaken die wij inderdaad rondom Schiphol in gang aan het zetten zijn. Het is gewoon een andere politieke inzet. Dat begrijpt de heer Van Raan ook wel. Ik denk dat mijn oordeel voor zich spreekt. Hij heeft hier gewoon een ander standpunt hierover. Dat mag uiteraard en dat begrijp ik ook vanuit zijn politieke achtergrond. Zo is het nu eenmaal in het leven.

De voorzitter:
Eén moment, ik geef nog even kort de heer Graus het woord.

De heer Graus (PVV):
Even iets van huishoudelijke aard, mijnheer de voorzitter. Ik ga dus mijn motie intrekken.

De voorzitter:
Aangezien de motie-Graus (31936, nr. 401) is ingetrokken, maakt zij geen onderwerp van beraadslaging meer uit.

Staatssecretaris Dijksma:
Dan kom ik bij de leden Van Raan en Arissen, die mij vragen om serieus werk te maken — ik zou haast zeggen: blijven maken, want dat doen we namelijk al — van diervriendelijke oplossingen voor het terugdringen van ganzenpopulaties. We doen er echt van alles aan. We willen immers het risico op vogelaanvaringen beperken. Als dat zo diervriendelijk mogelijk kan, is dat gewoon mijn inzet. Ik zou zeggen over deze motie: oordeel Kamer. Dit is wat wij doen. Ik vind het belangrijk dat we dat op deze manier doen. Het is een goed idee, niet alleen omdat het dierendag is, want in mijn ogen moet het elke dag dierendag zijn.

Dan kom ik bij de motie over de vliegtaks. Dat is echt iets voor een volgend kabinet. Ik kan hier alleen maar ontraden. Ik ben op dit moment diepdemissionair, zoals dat zo mooi heet. U heeft dat ook wel met elkaar geconstateerd. Ik zal aan het eind van mijn inbreng daar nog iets over zeggen. Deze motie past niet binnen het kabinetsbeleid en ik kan niet anders dan haar ontraden. Ik heb geen idee wat de toekomst hier brengt, dat zullen we afwachten.

De voorzitter:
Mevrouw Visser, het gaat niet over uw eigen motie.

Mevrouw Visser (VVD):
Nee, maar ik heb nog een vraag, voorzitter, naar aanleiding van de motie op stuk nr. 403. De staatssecretaris zei volgens mij "oordeel Kamer" en ik ben even op zoek of dit ook betekent nieuw beleid, ja of nee. Zo lees ik de motie namelijk. De vraag is hoe de staatssecretaris de motie interpreteert. Ik vraag dus om een toelichting, voorzitter.

Staatssecretaris Dijksma:
Wij zijn voortdurend aan het experimenteren, ook met nieuwe mogelijkheden, dus in die zin blijven we dat doen. Het kan zijn dat we weer een nieuwe methode verzinnen die het mogelijk maakt om op diervriendelijker wijze de ganzenpopulatie weg te houden bij de luchthavens. Zo zie ik het. Ik heb niet dé nieuwe instrumenten al in mijn achterzak, want dan hadden we ze al ingevoerd. Je moet wel op zoek blijven, want dat is gewoon verstandig om te doen. Zo zie ik het.

Interessant voor jou

Bijdrage Wassenberg debat over de import van aardgas (5-10-17)

Lees verder

Thieme in debat eindverslag informateur: 'Regeren is vooruitschuiven?'

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer