Bijdrage Van Raan over de Klimaat- en Ener­gie­ver­kenning 2019


18 december 2019

Voorzitter,

Het kerstrapport van deze minister zag er al niet goed uit. En daar kwam vandaag het slechte nieuws bij dat verwachtte CO2-reductie in 2020 nog lager uitpakt dan eerder werd aangenomen. Het toont precies aan waar de Partij voor de Dieren deze minister al voor had gewaarschuwd. Door het Urgenda-doel niet als ondergrens te interpreteren neemt deze regering bewust het risico om het doel niet te halen.

Het doet denken aan de leerling die het hele jaar niet gewerkt heeft en met de laatste toets van het jaar een gemiddelde onvoldoende nog wilde compenseren, maar door een onverwacht moeilijke toets juist lager komt te staan. In tegenspraak met wetenschap, rechters en de Kamermeerderheid n.a.v. moties van de Partij voor de Dieren, levert deze regering nog altijd niet de uiterste inspanning voor het 2020-doel en neemt het bewust het risico om het doel te missen. Wanneer gaat de minister deze moties uitvoeren?

De perfecte samenvatting van het Nederlandse klimaatbeleid kwam afgelopen week wederom van middelbare scholier Greta Thunberg: Die -vrij vertaald- zei: “het grootste gevaar is niet eens de stilstand, maar juist dat politici en CEO’s net doen alsof ze hun handen uit de mouwen steken voor het klimaat, die –'aan de slag gaan’-- terwijl ze zich vooral bezighouden met creatief boekhouden en met een gladde campagnestrategie hun imago’s oppoetsen”.

Het vat precies samen hoe de “historisch”-roepende politici het deden…
… alsof de Klimaatwet geen leeggepolderd compromis is, waarbij het politieke midden liever de schone schijn ophield van een oplossing.
… alsof het Klimaatplan de systeemverandering gaat inzetten, terwijl de Raad van State juist aangeeft dat dat plan nog weinig blijk geeft van het besef dat de enorme reductie-opgave niet enkel om losse maatregelen vraagt, maar ook om een herordening van productie en consumptie in alle sectoren van de maatschappij en economie.
… alsof het Klimaatakkoord de heilige huisjes aanpakt, terwijl nog altijd de hand boven het hoofd wordt gehouden van fossiele industrie, luchtvaart en bio-industrie, waarbij o.a de Raad van State schrijft dat het maken van keuzes onvermijdelijk is.
… en ook in de “Groeibrief” geen spoor van inzicht in het feit dat onze huidige levensstijl onhoudbaar is en dat ons ecologisch tekort ons de das omdoet.

4x een dikke onvoldoende dus. Graag 4 reacties van de minister.

Ook internationaal scoort Nederland slecht. De Europese Greendeal kwam daar nog bij en liet zien dat Nederland niet het enige probleemkind in de klas is. Deze “deal” werd zelfs gepresenteerd als een “een nieuwe groeistrategie voor de economie, mensen en planeet”, terwijl de EU met haar onverantwoorde landbouwsubsidies en handelsakkoorden juist actief bijdraagt aan de klimaat- en biodiversiteitscrisis. Oneindige groei op een planeet met een eindige hoeveelheid grondstoffen is onmogelijk.

Een andere recente tegenvaller is de geflopte Klimaattop in Madrid. We lazen dat minister Wiebes ook teleurgesteld was. Deelt de minister de mening dat we niet alleen naar andere landen moeten wijzen, zolang de regering hier in Nederland ook te weinig doet onze eigen doelen te halen, laat staan deze doelen in lijn te brengen met het 1,5⁰C-doel?

De Klimaat- en Energieverkenning waar we vandaag over spreken laat zien dat we ook onze doelen voor 2030 op deze wijze niet zullen halen. Internationaal pleit Nederland nu al geruime tijd voor een ophoging van dit 2030-doel naar 55%. Maar in eigen land blijft Nederland steken bij een boterzacht “streven naar 49%”. In de wetenschap dat dit 70% moet zijn is dat dus bij lange na niet genoeg.

Op de volgende Klimaattop in Glasgow is het ophogen van de doelen een van de thema’s. Daar gaan we toch hopelijk niet op wachten, vraag ik de minister. Wanneer gaat de regering eindelijk het “pleidooi voor 55%” omzetten naar een concrete beleidsdoelstelling?

Voorzitter, over de hele linie scoort dit kabinet een dikke onvoldoende in haar klimaatbeleid. De Partij voor de Dieren verwierp daarom al de volledige Rijksbegroting.

Met dit belabberde kerstrapport gaat de minister straks niet over.

Dank u wel.