Bijdrage Van Raan in debat over Europa


22 februari 2018

Voorzitter, het debat over de EMU is nog maar nauwelijks achter de rug of de trein dendert alweer verder. Omdat we daar niet aan mee konden doen heeft de minister-president nog een antwoord van ons te goed op de vraag of de euro 16 jaar na invoering gebracht heeft wat ze beloofde. En het antwoord op de vraag of verdere integratie nu nodig en wenselijk is. Ons antwoord is in beide gevallen nee. De verschillen tussen noord en nuid zijn immers groter geworden, zo wijzen onderzoeken uit, en het democratisch tekort is niet verminderd, eerder vergroot.

Voorzitter, Europa heeft een eenzijdige focus op economische groei en vrijhandel. Het eindeloze gesleep met dieren in overvolle veewagens is een schrijnend voorbeeld van de gevolgen van de doorgeslagen vrijhandel. De besluiten die in het belang waren van dieren, natuur en milieu - waar eurofielen in dit huis altijd mee proberen te schermen - zijn vooral genomen in de jaren negentig, toen de EU nog maar 15 lidstaten telde. Met 28 lidstaten is de EU zo'n grote moloch geworden, dat de Brusselse ambities voor goede, strenge regels op het gebied van dierenwelzijn, natuur en milieu nagenoeg verdwenen zijn.
Denk aan het terugbrengen van de duur van diertransporten: tegengehouden
Denk aan strengere regels voor het houden van fokzeugen: tegengehouden (afschaffen kraambox)
Denk aan strengere regels voor de aantallen vleeskuikens per m2: tegengehouden (nu 42kg/m2)

Hoe groter de EU is geworden, hoe meer de Europese regels die van de laagste gemene deler zijn geworden. Is de minister-president het eens met deze analyse?

Het erge daarvan is dat lidstaten Europa als excuus gebruiken om zelf niks te doen. Zoals dat in het politieke taalgebruik heet: 'geen nationale koppen op Europees beleid.' Daarmee verlamt de EU het beleid op nationaal niveau en worden ambities van lidstaten de kop ingedrukt. In sommige gevallen verbiedt de EU lidstaten zelfs om vooruitstrevende maatregelen te nemen. Zo staat EU staat niet toe dat lidstaten en regio’s zelf de mogelijkheid krijgen om de teelt van genetisch gemanipuleerde gewassen te verbieden.

Voorzitter, landbouw is van oudsher het beleidsterrein waar Brussel zich het meeste mee bemoeit – en het meeste geld aan uitgeeft: ongeveer 40% (420/1042) waarvan 73% (308/420) naar directe inkomenssteun waarvan 80% naar 20% gaat.

Dat Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heeft door de jaren heen eindeloos veel slachtoffers gemaakt. De miljarden dieren die jaarlijks lijden en sterven in de Europese vee-industrie. De natuur en het milieu die door het grootschalige gebruik van gif, kunstmest en vermesting ernstig zijn aangetast. En het boerengezinsbedrijf dat op de heilloze weg van steeds verdere schaalvergroting is gezet.
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet grondig worden hervormd. Aan de gratis miljardensubsidie die boeren nu krijgen, komt een einde. Tot die tijd moet het budget worden ingezet om boeren te laten omschakelen naar ecologische landbouw.
Gaat de minister-president zich sterk maken voor de afschaffing van de landbouwsubisies?

Tot slot nog één punt. In 2013 is een motie van de Partij voor de Dieren breed aangenomen die de regering verzoekt zich in Europa ervoor in te zetten dat er geen landbouwsubsidies meer worden verstrekt aan het stierenvechten
Het Europarlement heeft ook gestemd voor afschaffing, maar onze informatie is dat de Europese Commissie nog steeds voortzet, onder de claim dat ‘ze niet in staat is de afzonderlijke bedragen die hier mee gemoeid zijn te onderscheiden’. Nu de Europese Subsidies weer op de agenda staan is dit bij uitstek het moment om te eisen dat deze subsidies stoppen. Is de minister-president hiertoe bereid?

Dank u wel.