Bijdrage Van Raan aan debat over Turkse inval in Noordoost-Syrië


17 oktober 2019

Oorlog is afschuwelijk. En oorlog is propaganda. Operatie Regenboog, Operatie olijftak, operatie Zomerregen, Operatie Vredeslente. Cartoonist Bas van der Schot maakte deze week pijnlijk duidelijk welke cynische namen gekozen worden voor oorlogen die weerloze mensen tot speelbal maken van geopolitieke belangen.

Naamgeving als klatergoud, voor de politieke belangen van Erdogan, Trump, Poetin en Assad. En van de Nederlandse wapenindustrie. Als we willen dat het stopt, moeten we beginnen met ons eigen aandeel in deze ellende.

Minister Blok liet de Kamer weten dat wapenexporten richting Turkije waarbij de kans bestaat dat de wapens worden ingezet in de strijd in Noord-Syrië, worden afgewezen. Hiermee worden wapenleveranties volgens de minister aan Turkije de facto opgeschort.

De partij voor de dieren wil dat er helemaal geen wapens naar Turkije gaan. Kan de minister garanderen dat er geenEuropese en Nederlandse wapens naar Turkije gaan? De VVD vond dat we de Turkse vakanties niet op het spel moet zetten. Later noemde de VVD dat een ‘slecht voorbeeld’.

Laten wet het erover eens zijn dat het lot van 4 miljoen ontheemde Syriërs voorop moet staan. Het lot van de Koerden, die nu tussen twee vuren in gekozen hebben de minste van twee kwaden, alleen om het vege lijf te redden. Mensen die van huis en haard verdreven zijn in de aanloop naar een winter die ook in Turkije en Syrië zeer bar kan zijn.

Een NAVO- bondgenoot die doet wat Erdogan doet, is geen bondgenoot maar een gevaar voor vrede en veiligheid. En Europa heeft bondgenoot Erdogan het ultieme chantagemiddel in handen gegeven. De Turkijedeal als schild tegen Europese kritiek op de invasie van Noord-Oost Syrië.

Voorzitter, de Partij voor de Dieren was tegen de Wet die verblijf in terroristisch gebied strafbaar stelde. Door deze wet moeten Nederlandse hulpverleners en journalisten eerst toestemming vragen aan het ministerie van justitie en veiligheid. En het gaat hier om het allerbelangrijkste werk. Onafhankelijk nieuwsgaring als tegenwicht aan oorlogspropaganda en onafhankelijk hulpverlening als tegenwicht aan oorlogsgeweld.

NGO’s, journalisten en de Raad van State hebben vernietigende kritiek op deze wet, die toch werd doorgezet. Kan de minister president daarop nog eens reflecteren in het licht van de nu voorliggende omstandigheden waarin weerloze mensen gegijzeld worden door grootmachten? Is het kabinet bereid die wet nog eens opnieuw tegen het licht te houden en te heroverwegen? Graag een reactie.

De kinderen van IS-strijders, die onder erbarmelijke omstandigheden leven, kunnen we niet aan hun lot overlaten. Er zijn partijen in dit huis die deze kinderen bij verstek willen veroordelen vanwege de keuze die hun ouders maakten.

Voorzitter, Nederlandse kinderen hebben recht op een verblijf in Nederland, los van wie hun ouders zijn en wat de keuzes van die ouders zijn. De rechten van kinderen moeten gewaarborgd worden. Is de minister dat met de Partij voor de Dieren eens en is hij bereid daarnaar te handelen?

Wij maken ons zorgen over IS-strijders die massaal terug kunnen keren. De Partij voor de Dieren wil dat deze strijders berecht worden. Welke mogelijkheden zijn hiertoe? Voorzitter, geweld lost vrijwel nooit iets op en leidt veelal tot nieuw geweld, nieuwe escalatie.

Kan de minister ons inzicht geven op welke wijze hij investeert in de-escalatie en welke humanitaire hulp hem voor ogen staat voor met name de Koerden en Syrische vluchtelingen? Dank u wel.