Bijdrage Van Raan AO Lucht­vaart


20 september 2017

20-9-2017

Voorzitter,

Alle seinen staan op groen, hoorden we de Koning gisteren zeggen tijdens de troonrede. Op dit dossier staan alle seinen echter op knalrood. We zijn nu al hard op weg om de vereiste CO2 reductie doelstellingen niet te halen. Vorige week het rapport van CE Delft; gisteren het rapport van de Europese Rekenkamer over EU maatregelen op het gebied van energie en klimaatverandering. Aanzienlijke extra inspanningen zijn nodig om de doelstellingen te behalen en alle sectoren moeten hier een bijdrage aan leveren.

De groei van het aantal vluchten is groter dan de daling van het verbruik. Hoe valt dat te rijmen? De luchtvaartsector zelf heeft in haar (voorlopig nog) vrijblijvende plannen ingezet op 50% reductie van CO2 in 2050, terwijl de algehele EU doelstelling voor 2050, 80 tot 95% reductie van CO2 is. Graag een reactie van de staatssecretaris op dit punt.

Daarnaast de extra uitstoot van (ultra)fijnstof. De rechter heeft besloten dat de staat onmiddellijke maatregelen moet nemen om de luchtkwaliteit weer te laten voldoen aan de Europese normen. Een maatregelenpakket of plan van aanpak waar we overigens nog steeds op wachten. Wat gaat de geplande uitbreidingen betekenen voor onze luchtkwaliteit? Volgens ons kan het niet. Graag een reflectie van de staatssecretaris op hoe het wel kan.

De staatssecretaris kondigde onlangs aan dat het RIVM een onderzoek gaat doen naar de gezondheidseffecten van langdurige en kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof. Dit onderzoeksprogramma heeft een looptijd van 4,5 jaar!! Op dat moment is de uitvoering van deze plannen al in volle gang. Op Lelystad Airport zullen over 4,5 jaar al tienduizenden extra vliegbewegingen plaatsvinden. En de topman van Schiphol is nu al volop bezig met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het aantal vliegbewegingen op Schiphol voorbij het plafond na 2020. Twee vragen: is de staatssecretaris het met ons eens dat de onderzoeksresultaten van het RIVM dus te laat komen? En ten tweede: Hoe beoordeelt zij als grootaandeelhouder de plannen van het management om nu al fors uit te breiden, terwijl de discussie nog niet ten volle is gevoerd? De architect is immers al gekozen? Kan de staatssecretaris toelichten wat zij voor mogelijkheden ziet om in te grijpen als de onderzoeksresultaten van het RIVM in 2021 uitwijzen dat de blootstelling aan ultrafijnstof zeer schadelijke gezondheidseffecten heeft?

Dan geluidshinder. De vrees voor meer geluidsoverlast zorgt voor veel terechte onrust, zowel onder omwonenden van Schiphol als onder de omwonenden van Lelystad en de Veluwe. Vorige week ontvingen we nog een petitie waarin werd gewezen op de ernstige gevolgen van de lage aanvliegroutes van en naar Lelystad Airport. En vandaag staan de kranten vol met berichten over ongeruste en boze inwoners van het gebied dat straks te kampen heeft met de overlast van de aanvliegroutes. De Alderstafel lijkt weinig steun meer te krijgen. Maar ook de Omgevingsraad Schiphol (ORS) dreigt het overleg op te blazen. Dit terwijl topman Nijhuis stelt dat er goede afspraken met de omgeving zijn gemaakt. Graag een reflectie

Voorzitter, het zal u niet verbazen dat mijn fractie - naast bovengenoemde zorgen - zich tevens zeer bezorgd maakt om de verhoogde risico’s op vogelaanvaringen en het beleid dat hier op zal worden gevoerd bij de uitbreidingsplannen. Rondom Schiphol hebben de pogingen om de populaties ganzen te beheren geleid tot een grote drama’s met vergassingen en pijnlijke jachtmethoden. Dit heeft veel geld gekost en is ook nog eens totaal voor niets geweest: het aantal getelde ganzen is niet significant afgenomen.
Het beleid van de afgelopen jaren geeft ons totaal geen vertrouwen dat er serieus wordt gekeken naar diervriendelijke oplossingen. De proef met de lasers is gestopt, er is volgens de staatssecretaris geen direct te implementeren alternatief voor eiwitrijke gewassen in het gebied rond Schiphol. Het stellen van eisen ten aanzien van de teelt via pachtcontracten kan juridisch gezien niet zonder meer worden doorgevoerd. Het leest als halfslachtige pogingen. Wat gaat de staatssecretaris voor maatregelen treffen om een volgende vogelslachting te voorkomen als Lelystad Airport wordt opengesteld? Moeilijkheden die nog worden vergroot door de lage aanvliegroutes in dit gebied. Graag een reactie van de staatssecretaris op dit punt.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat de staatssecretaris meer een procesmanager lijkt dan de eindverantwoordelijke voor de veiligheid van het vliegverkeer. “Het ministerie stuurt noch op inhoud, noch op resultaat!” Helderder kan het niet.

Voorzitter, op dit moment heeft het er alle schijn van dat niet het ministerie van Infrastructuur en Milieu de regie geeft over de ongebreidelde groei van het vliegverkeer in Nederland, maar de top van Schiphol. Wie is de baas van Schiphol? Graag een toelichting.

En wat gaat de staatsecretaris doen om de doodlopende groeiambities te stoppen?

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen Burgerinitiatief 'Een dier is geen ding'

Lees verder

Bijdrage Wassenberg dertigledendebat over de effecten van de stikstofuitstoot op de natuur en biodiversiteit in Nederland

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer