Bijdrage Van Raan aan AO curri­cu­lum­her­ziening


6 maart 2020


Veel leerlingen hebben de behoefte aan onderwijs dat de brug slaat met de actualiteit en de wereld is altijd in beweging. Denk aan de Klimaatcrisis; denk aan de biodiversiteitscrisis.

Het is daarom een hele goede zaak om af en toe eens goed na te denken over de vraag of de inhoud van het onderwijs nog bij de tijd is.

Scholierenvereniging LAKS wees, bij monde van Pieter Lossie - namens duizenden scholieren - de Kamer op de noodzaak om te blijven werken aan motivatie bij leerlingen door “relevant onderwijs” aan te bieden dat bijvoorbeeld een antwoord biedt op de bij leraren bekende vraag: waarom moet ik dit leren?

De Curriculumherziening zou op dit punt een belangrijke rol kunnen spelen. De vakverenigingen hebben daarbij belangrijke kennis te bieden.

Hoe gaat de minister er voor zorgen dat de kennis van deze vakvereniging verder optimaal wordt benut? Ontwikkeling van de lesinhoud gebeurt idealiter ook op schoolniveau, via de vakgroepen of secties.

En dat brengt me bij misschien wel de belangrijke succesvoorwaarde voor de herziening van het curriculum: radicaal meer tijd en ruimte voor de leraren.

De herziening valt wat dat betreft op een zeer ongelukkig moment. Het prangende lerarentekort zit het verkrijgen van draagvlak onder leraren logischerwijs in de weg.

Beseft de minister dat? En wat betekent dat voor de het vervolg van de curriculumherziening? Er is namelijk grote behoefte aan kleinere klassen, minderlesuren per week voor een aanstelling, lagere administratiedruk, en een beter salaris, en meer vertrouwen in de capaciteiten van de leraar.

Er is zeer weinig draagvlak voor de curriculum herziening. Wat gaat de minister met dit dilemma doen? Of beter gezegd, ziet de minister hier ook een gouden kans om twee doelen in een keer te bereiken?

Een curriculum herziening gedragen door meer structurele investeringen? De Partij voor de Dieren pleit altijd voor een integrale verwerking van meer duurzaamheid in het onderwijs.

We zijn daarom verheugd met de centrale plaats voor duurzaamheid in de aangeleverde bouwstenen. Ook organisaties als Fossielvrij Onderwijs en Teachers for Climate zien wat dat betreft mooie aanknopingspunten.

Tegelijkertijd is het nog maar de vraag of en wanneer de curriculumherziening daadwerkelijk geïmplementeerd zal worden. Het herijken van de kerndoelen en eindtermen staat gepland voor de komende jaren.

Klopt het dat de implementatie op zijn vroegst pas volgt in het schooljaar 2024-2025? Het roept de vraag op: wat doen we “in de tussentijd”?

Bij veel docenten en scholen bestaat nu al de behoefte van ondersteuning om duurzaamheid nog beter te integreren in het curriculum.

Ideeën en motivatie daarvoor zijn er absoluut. Diverse docenten zijn hier uit eigen beweging al mee aan de slag.

Er is echter behoefte aan ondersteuning en ontzorgingop het gebied van de integrale verwerking van duurzaamheid in het onderwijs. Hier nog jaren mee wachten is zeer ongewenst.

De overheid heeft zelf via het programma Duurzaam Door de cooperatie Leren voor morgen in het leven geroepen om het een en ander mogelijk te maken op het vlak van duurzaamheid in het onderwijs.

Is de minister bereid de coöperatie te laten onderzoeken op welke wijze het beste tegemoet gekomen kan worden aan de behoefte van leerkrachten omtrent kennis en ontzorging rondom duurzaamheid?

En is de minister bereid om zich nu alvast in te zetten voor een ophoging van het budget van de Coöperatie Leren Voor Morgen?

Zodoende zouden de samenwerkende non-profit organisaties voor duurzaam onderwijs die hier onder vallen, alvast aan de slag kunnen met het ontwikkelen van duurzaamheidslessen voor huidige en aanstaande docenten.

Uiteraard gebaseerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Graag een reactie.

Wat geldt voor het integraal verwerken van duurzaamheid in het onderwijs geldt ook voor de door LAKS aangedragen noodzaak om te blijven werken aan motivatie bij leerlingen door “relevant onderwijs ” aan te bieden. Wat heeft de minister in de tussentijd te bieden op dat vlak?

Tot slot. U bent ook bekend met de grote bezwaren die de Partij voor de Dieren heeft met beïnvloeding van het onderwijs door het bedrijfsleven.

En in de aanloop van de curriculumherziening was dat wel degelijk een probleem. Denk aan het project Onderwijs2032, waarbij de fossiele industrie uitgebreid aan tafel zat.

Inmiddels lijkt de curriculumherziening gelukkig een project voor en door leraren te worden. De voorgestelde plannen zijn ontwikkeld door leraren zelf, ruimschoots gebruikmakend van onderwijsexperts.

Dat is nog niet hetzelfde als dat het hele onderwijsveld erachter staat, maar wel een cruciale voorwaarde voor een succesvol vervolg.

Om het onderwijsveld wel achter de plannen te krijgen zal de minister een geloofwaardig antwoord moeten bieden op de behoefte aan radicaal meer tijd en ruimte voor de leraren