Bijdrage Thieme debat over de rege­rings­ver­klaring (tweede termijn)


14 november 2012

Bekijk de bijdrage via debatgemist.nl

Voorzitter,

Ook ik wil graag het kabinet bedanken voor de antwoorden in eerste termijn. Het waren niet helemaal de antwoorden waarop ik hoopte, maar gelukkig zijn er ook enkele lichtpuntjes. De minister president en collega Samsom hadden nog niet zo lang geleden goede voornemens op het gebied van dieren, natuur en milieu. Mijn bondgenoten van toen hebben nu een zeer verantwoordelijke positie en ik zal ze blijven herinneren aan hun idealen. Ik heb vijf moties die het mogelijk maken de gezamenlijke idealen waar te maken.

Voorzitter, in tijden van crises moeten we keuzes maken en dat betekent dat we keuzes moeten maken gericht op een gezonde en duurzame toekomst. Natuur is van levensbelang en ik wil graag bevestiging dat dit kabinet de internationale verdragen over natuurbehoud wil naleven. Ik vroeg dat in mijn eerste termijn al, maar kreeg er nog geen antwoord op. De minister president heeft in antwoord op mijn vragen gezegd dat de ambitie is om de oorspronkelijke EHS te realiseren. Dat is mooi, maar dan moet je geen 50% bezuinigen op natuur. De natuurbezuinigingen kunnen geheel teruggedraaid worden, voorzitter, door een kleine milieuvervuilende subsidie te schrappen: het lage BTW tarief voor de sierbloemen, dat is namelijk geen primaire levensbehoefte, terwijl het wel ongelofelijk veel grondstoffen en fossiele brandstoffen kost. Voorzitter, mijn motie luidt als volgt.

Voorzitter, als je wil voldoen aan je internationale verplichtingen moet ook de omstreden Natuurwet van oud-staatssecretaris Bleker onmiddellijk van tafel. Motie.

Voorzitter, er wordt 250 miljoen euro uit het infrastructuurbudget gehaald ten behoeve van de sociale agenda. Wij zijn van mening dat dit niet ten koste mag gaan van de investeringen in het openbaar vervoer. Veel logischer is het om de Blankenburgtunnel te schrappen. Er was al geen legitieme reden voor deze tunnel en vandaar de volgende motie.

Voorzitter, het regeerakkoord spreekt over dierenwelzijn en zegt dat dit belangrijk is en breed leeft onder de bevolking.
Graag ontvangen wij een nota dierenwelzijn opdat de idee├źn en concrete maatregelen die dit kabinet voor ogen staan inzichtelijk worden voor de Kamer. Motie.

Voorzitter, tot slot. De minister-president heeft mij toegezegd dat hij komt met een reactie naar de Kamer op de brief van stichting Urgenda, waarin een juridische actie wordt aangekondigd richting de Staat, vanwege het niet nakomen van internationale afspraken over de CO2 reductiedoelstelling voor 2020. Daarvoor dank.

Voorzitter, Nederland erkent al jaren dat het buitengewoon cruciaal is dat de aarde niet meer opwarmt dan 2 graden Celsius. Zij heeft zich op de klimaattoppen gecommitteerd om tot een CO2 reductie te komen vanuit de 2 graden doelstelling. Daarom is een bijstelling van de huidige CO2 reductiedoelstelling van het kabinet nodig. Motie.

Interessant voor jou

Bijdrage Thieme Debat over de regeringsverklaring

Lees verder

Bijdrage Ouwehand WGO Landbouw- en Visserijraad

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer