Bijdrage Thieme AO Dier­ziekten en Anti­bi­otica


15 januari 2014

Voorzitter, de bio-industrie is letterlijk ziekmakend. Dieren in de bio-industrie kunnen hun natuurlijk gedrag niet vertonen, leven in een ongezonde omgeving en worden op onnatuurlijke wijze opgefokt. Varkens staan in hun eigen mest waardoor longontstekingen en ademhalingsproblemen ontstaan. Melkkoeien krijgen klauwaandoeningen omdat ze niet in de wei lopen en plofkippen zijn zo doorgefokt dat zij niet eens meer hun eigen lichaamsgewicht kunnen dragen. Kreupelheid, voetzweren, borstblaren en luchtwegaandoeningen zijn hier het gevolg van. Dieren worden over grote afstanden vervoerd en met tal van soortgenoten gemixed en in grote groepen dicht op elkaar gehouden. De dieren worden letterlijk op de been gehouden met antibiotica.

Voorzitter, de vraag die wij ons vandaag moeten stellen is: “hoe verhogen we de weerstand en de gezondheid van dieren in de Nederlandse veehouderij?” Immers, gezonde dieren behoeven geen preventieve antibiotica. De staatssecretaris heeft zelf ook meerdere malen aangegeven dat preventie van dierziekten beter is dan genezen. Hier ben ik het volledig mee eens. Maatregelen die leiden tot levensomstandigheden waar dieren natuurlijk gedrag kunnen vertonen is een wezenlijk onderdeel van de preventie van dierziekten. De staatssecretaris heeft de veehouder en de dierenarts echter de vrijheid gegeven om te kiezen welke maatregelen zij nemen om de diergezondheid te verbeteren. Deze vrijheid voorzitter, kan er voor zorgen dat de leefomstandigheden van dieren in de bio-industrie nog verder af komen te staan van de natuurlijke behoeften die het dier heeft.

Er komen laboratoriumstallen en zo konden we laatst in een promofilmpje zien stapelbakstallen. Potdichte, klimaatgestuurde stalsystemen waarbij veehouders zich van top tot teen hullen in steriel plastic en waar niemand binnen mag komen. Stallen met opgestapelde, tupperware bakken waarbij zeugen en biggen computergestuurd vervoerd worden over rails. Dat is een ongewenste ontwikkeling en past niet in het voorgenomen beleid. Een biologisch dynamische melkveehouder is wel in staat om antibioticavrij de dieren te houden zonder dat dit ten koste gaat van dierenwelzijn en diergezondheid. Voorzitter, de zogeheten UDD-maatregel met het bedrijfsdossier biedt ruimte voor deze ontwikkeling. Gaat de staatssecretaris deze ontwikkeling stoppen?

Het antibioticagebruik bij rosékalveren toegenomen, blijven veelgebruikers antibiotica op grote schaal toedienen, komt antibiotica nog steeds terecht in het milieu waarvan de gevolgen onbekend zijn en neemt antibioticaresistentie verder toe. Voorzitter, in 2010 is al iemand overleden aan een eenvoudige blaasontsteking. Hoeveel meer moeten er volgen? In een artikel in de NRC las ik afgelopen week dat handen wassen en handschoenen dragen onvoldoende helpen tegen MRSA. Een onderzoek bij varkenshouderijen om het dragerschap van MRSA te verminderen had maar effect op 3 van de 34 MRSA-bedrijven terwijl anderhalf jaar lang maatregelen waren doorgevoerd. Voorzitter, hygiënemaatregelen, hoe goed bedoeld ook, helpen onvoldoende.

Het laaghangend fruit om tot enige antibioticareductie te komen is al geplukt. De bio-industrie mort over de volgende reductiedoelstelling van 70%. Ik snap dat. Het systeem laat geen echte preventieve gezondheidsmaatregelen toe. Maatregelen die gericht zijn op natuurlijke groei en natuurlijk gedrag van dieren. Het sysrteem moet dus op de schop omwille van een gezonde toekomst voor boer, burger en dier. Sluit de staatssecretaris zich aan bij het pleidooi van de VVD-fractie voor de ontwikkeling van laboratoriumstallen of sluit ze aan bij wat de PvdA-fractie wil namelijk een natuurlijker houderijsysteem zonder plofkippen? Het is de hoogste tijd dat de overheid de touwtjes in handen neemt en wettelijke kaders stelt in het veehouderijsysteem.

Hoe zit het met de verdere uitvoering van de motie Thieme en Van Gerven over koppelbehandelingen. Er is een afname van 35% maar op welke wijze gaat de staatssecretaris de motie verder uitvoeren? Wanneer zijn de koppelbehandelingen uitgefaseerd wat de staatssecretaris betreft.

Voorzitter, hoe kan het dat het bedrijfsleven niet verplicht is om voedsel te controleren op bacteriën die resistent zijn voor laatste redmiddelantibiotica Carbapenems, de levensgevaarlijke CRE’s? Is de staatssecretaris bereid dit te verplichten? Ik overweeg een motie.

En voorzitter, onlangs bleek dat Polen hun kippen op grote schaal illegale, uit China geïmporteerde antibiotica en groeimiddelen toedienen die in de Europese Unie verboden zijn. In Slowakije was dit besmette kippenvlees aangetroffen met 400% meer antibiotica dan is toegestaan. Voorzitter, in de Nederlandse schappen ligt buitenlands vlees. Zit hier vlees uit Polen bij? Loopt de Nederlandse consument risico? Is de staatssecretaris bereid om eisen te stellen aan de import en verkoop van antibioticavlees? Graag een reactie

Dank u wel!