Bijdrage Thieme AO bouw­re­gel­geving en brand­vei­ligheid stallen


6 december 2012

Voorzitter, mijn beperkte spreektijd wil ik gebruiken om aandacht te vragen voor de afschuwelijke branden in stallen waardoor de afgelopen zes jaar al meer dan anderhalf miljoen kippen, varkens en andere dieren zijn omgekomen.

Voorzitter, in het bouwbesluit worden stallen gezien als opslagplaatsen voor goederen, de stallen hebben volgens de regelgeving een industriefunctie. Er worden hogere brandveiligheidseisen gesteld aan wc rollen dan aan stallen met varkens, omdat wc rollen brandbaarder worden geacht dan varkens.

Voorzitter, stallen zijn levensgevaarlijk vanwege de aanwezigheid van mestgassen, stof en vocht. We waren dan ook erg blij toen de Kamer op 26 oktober 2011 bij meerderheid onze motie aannam waarin de regering werd verzocht regels op te stellen met hogere brandveiligheidseisen. Levende wezens verdienen meer bescherming dan wc-rollen. Ontluisterend is dan om vervolgens mee te maken dat het vorige Kabinet een staaltje stroperigheid en bureaucratie liet zien. Ze ging eerst maar eens een plan van aanpak opstellen om te bezien óf er aanvullende regels nodig zijn. Juristen en verzekeraars kunnen de overheid precies vertellen dat in het bouwbesluit stallen geen hogere brandveiligheidseisen worden gesteld. Maar nee het Kabinet deed aan extra werkverschaffing voor ambtenaren en externen en vroeg het Landbouw Economisch Instituut een onderzoek doen naar de bestaande regelgeving. Of gaat het onderzoek vooral over de economische consequenties van brandveiligere stallen? Dat brandveilige maatregelen voor de veehouder misschien duurder zijn dan de aankoop van nieuwe dieren na een brand? Graag een reactie!

Voorzitter, er zijn weer duizenden euro’s uitgegeven aan een extern bureau. Een onderzoek dat inmiddels een half jaar vertraging heeft opgelopen waardoor dit Kabinet de motie om voor 1 januari met strengere regels te komen niet kan uitvoeren.
Voorzitter, ik ken minister Blok als iemand die het ongelooflijk irritant vindt als er belastinggeld wordt uitgegeven om ambtenaren en adviesbureaus aan het werk te houden. Ik doe een beroep op zijn ambitie om op dit punt te laten zien dat hij naar een slagvaardige overheid wil.

Het kabinetsstandpunt is dat, en ik citeer, “dieren net als mensen adequaat dienen te worden beschermd tegen brand”. Hoe moeilijk kan het zijn om, op basis van ruime ervaring bij bijvoorbeeld brandveiligheidsmaatregelen voor ziekenhuizen, wettelijke eisen te stellen aan de stallen in termen van verplichte installatie van sprinklers, brandveilige elektrische aansluitingen, aanwezigheid van bluswater een verbod op de opslag van elektrische apparaten in dezelfde ruimte als waar dieren leven en bouwen met brandwerende materialen? Ik acht minister Blok heel wel toe in staat om dit snel te regelen conform de wens van de Kamer en conform de belofte van de vorige minister van Binnenlandse Zaken, om, en ik citeer uit zijn brief van 28 november 2011, ”voor 1 januari 2013 met een voorstel tot aanpassing van de voorschriften te komen”.

Voorzitter, kan de minister vertellen wanneer we het plan tegemoet kunnen zien, inclusief het integrale onderzoek van het LEI en wanneer hij met een ontwerp besluit komt? Ik wil hier opgemerkt hebben dat het niet conform de uitvoering van de motie is als het actieplan met name inzet op voorlichting voor veehouders, tenzij die voorlichting ook gericht is om de nieuwe strengere regels voor 2013 uit te leggen.

Afgelopen maand waren er weer twee branden die in het nieuwskwamen: in totaal zijn er 70000 kippen omgekomen. Dit is onacceptabel. Het is tijd voor actie!

Interessant voor jou

Bijdrage Ouwehand Debat over de Begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lees verder

Bijdrage Thieme debat over het aftreden van staatssecretaris Verdaas

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer