Bijdrage Teunissen SO Mili­euraad


6 december 2018

Inbreng PvdD SO Milieuraad

De leden van de Partij voor de Dieren fractie hebben kennisgenomen van de geannoteerde agenda van de milieuraad van 20 december. Zij hebben daarover nog enkele vragen en opmerkingen.

Plastic wegwerpproducten

De leden van de PvdD-fractie lezen dat de staatssecretaris voorzitter is van het verder verhogen van het ambitieniveau van het Commissievoorstel. Kan de staatssecretaris concreet maken op welke punten zij een inzet op wat voor een verhoging? In welke mate spant de staatssecretaris zich in voor het verhogen van de ambities? Verwacht de staatssecretaris dat de onderhandelingen zullen leiden tot een voldoende ambitieus pakket van maatregelen? Wanneer is de staatssecretaris tevreden? Indien de onderhandelingen niet leiden tot de gewenste ambities van de staatssecretaris, gaat zij dan over op nationaal beleid?

Het LIFE programma

Deze leden erkennen het belang van dit programma voor het milieu. Wel hebben deze leden zorgen over dit programma; er is slechts beperkt aandacht voor gezondheid en voor de effecten van schadelijke stoffen op gezondheid. Dit zijn juist cruciale aspecten in een circulaire economie. Deelt de staatssecretaris deze zorgen dat deze onderwerpen te weinig aandacht krijgen? Op welke wijze zet de staatssecretaris zich hier binnen Europa voor in?

Fitness check voor de Europese richtlijn voor luchtkwaliteit

Met betrekking tot de luchtkwaliteit wijzen de leden van de PvdD-fractie wijzen opnieuw op het belang van het nastreven van de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie. Deze advieswaarden zouden zowel in het nationaal als in Europees beleid leidend moeten zijn. Is de staatssecretaris voornemens daar binnen de EU voor te pleiten?

Hormoonverstorende stoffen

Op 7 november heeft de Europese Commissie een strategie op hormoonverstorende stoffen gepubliceerd. De leden van de PvdD-fractie missen in de strategie concrete plannen om blootstelling aan hormoonverstoorders te verminderen. Wat is de reactie van de staatssecretaris op deze strategie? Is de staatssecretaris bereid zich in te zetten voor concrete maatregelen in deze strategie?

Deze leden wachten daarnaast nog steeds op de reactie van de staatssecretaris op het nationale plan voor hormoonverstorende stoffen. Kan de staatssecretaris deze op korte termijn doen toekomen?

Onveilige stoffen

Deze leden maken zich zorgen over het feit dat fabrikanten onvoldoende of geen informatie aan leveren over de giftigheid van stoffen. Ook al is dit wettelijk verplicht. Het gaat om stoffen die we dagelijks om ons heen hebben; in plastic, in verf, schoonmaakmiddelen, meubels en zelfs in cosmetica. Een probleem wat al lang bekend is, maar waarvan consequenties voor bedrijven vooralsnog uit blijven. Ze mogen doorgaan met leveren van hun producten en boetes blijven uit. Extra onderzoek naar aanleiding van de ontbrekende informatie blijft uit. Deze leden vragen de staatssecretaris of zij scherp heeft hoe groot dit probleem in Nederland is? Deelt de staatssecretaris de mening dat de wet stelselmatig overtreden wordt? Deelt de staatssecretaris de mening dat deze situatie niet de urgentie krijgt die dit verdient? Wat kan de staatssecretaris los van Europa ondernemen om de veiligheid van Nederlandse inwoners en het milieu te borgen?