Bijdrage Teunissen aan debat over de staat van de Europese Unie


17 juni 2021

Voorzitter,

“We leven in een kanteltijd: het kan de ene of de andere kant opvallen. We zitten vast in een economisch model dat niet lang goed kan gaan. Of het eindigt in een catastrofe met nieuwe pandemieën, oorlogen om toegang tot hulpbronnen, noem maar op, of we gaan een andere kant op. Maar kantelen doet het. Dat staat vast.”

Voorzitter, dat zegt historicus Phillip Blom over de beslissende tijd waarin we leven. De leefbaarheid van de aarde voor mens en dier staat op het spel. De klimaatcrisis, het dramatische verlies aan dier- en plantensoorten, de ecologische grenzen zijn ruimschoots overschreden.

Dat komt door de nog steeds overheersende gedachte dat we op een eindige planeet oneindig kunnen doorgroeien. De gedachte dat de wereld een verdienmodel is, dendert door in het Europese beleid.

Met arbeidsmigratie, verdringing en uitbuiting, schaalvergroting en het verdwijnen van gezinsboeren tot gevolg gaat de Europese Unie vol voor nieuwe handelsakkoorden, zo veel en zo snel mogelijk. Handelsakkoorden die onze milieu- en dierenwelzijnsnormen ondermijnen en het mkb en de duurzame landbouw de nek omdraaien.

Nog een voorbeeld de landbouwsubsidies, waar het grootste deel van het Europese budget naartoe gaat. De EU komt met een nieuw landbouwbeleid voor de komende 7 jaar, met de Green Deal en een herziening van het handelsbeleid. Zonder het landbouwbeleid volledig in lijn te brengen met het akkoord van Parijs, worden we op 1 januari 2028 wakker met grote klimaatschade door gesubsidieerde intensieve veehouderij, een van de grootste opwarmers van de aarde, achteruitgang van biodiversiteit en de stikstofproblemen in verschillende EU-landen. Zeer onverstandig! Is de premier bereid in te zetten op een GLB dat in lijn wordt gebracht met het Parijsakkoord?

Voorzitter, terwijl ze belooft bossen en biodiversiteit te beschermen, staat ze op het punt om houtige biomassa voor de komende 15 a 30 jaar te subsidiëren en aan te merken als hernieuwbare energie. Een nieuwe aanjager van ontbossing. Kan de Premier ingaan op dit tegenstrijdig beleid? Is hij met de PvdD van mening dat al het beleid, integraal, in lijn gebracht dient te worden met het Akkoord van Parijs. Hoe geloofwaardig is dit kool- en geitbeleid?

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens.

Voorzitter, Keynes wist al: de moeilijkheid is niet zozeer het ontwikkelen van nieuwe ideeën, maar het ontsnappen aan de oude. Ontsnappen aan de oude reflexen betekent dat er geen ruimte meer is voor bio-industrie, vrijhandelsverdragen, schijnoplossingen zoals biomassa en niet meer macht naar multinationals door nieuwe handelsverdragen.

Voorzitter, de plannen die er deze maand en komende maanden aankomen, de Green Deal, de herziening van het handelsbeleid; EU stelt handel boven het Klimaatakkoord. Kiezen we voor business-as-usual, met een klimaatcatastrofe, nog meer biodiversiteitsverlies en nieuwe pandemieën tot gevolg, of kiezen we voor het breken met de oude reflexen? We kunnen het verschil maken zodat we de goede richting op kantelen. Iets anders kunnen we ons niet veroorloven.

Dank u wel.