Bijdrage PvdD aan wetge­vings­verslag Wijziging van de Wet lucht­vaart ter imple­men­tatie van Veror­dening


27 september 2018

34979 Wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van Verordening (EU) nr. 376/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3 april 2014 inzake het melden, onderzoeken en opvolgen van voorvallen in de burgerluchtvaart en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 996/2010 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn nr. 2003/42/EG van het Europees Parlement en de Raad en de Verordeningen (EG) nr. 1321/2007 en (EG) nr. 1330/2007 van de Commissie (PbEU 2014, L 122)

I. ALGEMEEN

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben kennis genomen van de wijziging van de Wet luchtvaart ter implementatie van een EU-verordening over voorvallen in de burgerluchtvaart, inclusief het advies van de Raad van State. Zij hebben daarover nog enkele kritische vragen en opmerkingen.

1. Inleiding

-

2. Orgaan voor cultuur van billijkheid

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie delen de zorgen over de belangenafwegingen van Schiphol, die deze zomer bij de piloten te horen waren. Ondanks de adviezen van de OVV verkiest Schiphol volgens veel piloten nog altijd groei boven veiligheid. Kan de regering uiteenzetten op welke wijze met de voorliggende wetswijziging de concrete zorgen van zowel piloten als de OVV worden weggenomen?

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie merken op dat de Raad van State adviseerde om het wetsvoorstel c.q. de memorie op twee punten aan te vullen, waarvan slechts een advies is opgevolgd. Kan de regering een toelichting geven op de keuze om geen gevolg te geven aan het advies van de Raad van State om een Huis voor klokkenluiders als orgaan voor “cultuur en billijkheid” aan te wijzen? Waarom is een goede klokkenluidersregeling voor deze regering niet belangrijk? Is de regering van mening dat er voldoende voorzieningen zijn getroffen om te waarborgen dat het Huis de bevoegde autoriteiten kan adviseren over regelgeving met betrekking tot herstelmaatregelen of sancties bij inbreuken op de verordening? Zo ja, kan de regering dat toelichten? Waarom laat de regering bewust grote vraagtekens bestaan over de bescherming van klokkenluiders in de luchtvaartsector, een sector die alles behalve vrij is van veiligheidsincidenten?

3. Administratieve lasten en financiële gevolgen voor het bedrijfsleven

-

4. Vaste verandermomenten, Wet raadgevend referendum en internetconsultatie

-

5. Toezicht, handhaving en uitvoering

-

6. Overig

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen aandacht voor de recente berichtgeving in het NRC Handelsblad waaruit bleek dat het bestaan van bepaalde ganzenpopulaties rond Schiphol buiten een onderzoek gehouden zou zijn. Is de regering van mening dat deze opmerkelijke gang van zaken zowel de vliegveiligheid als de veiligheid van de ganzenpopulaties in gevaar brengt? Zo nee, waarom niet? Hoe lang blijft de regering de groei van de luchtvaartsector nog verkiezen boven de gezondheid en veiligheid van mens en dier? Is de regering van mening dat de voorliggende wetswijziging enige verbetering aanbrengt inzake incidenten zoals het wegmoffelen van bestaande ganzenpopulaties? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat is de inzet van de regering om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen?