Bijdrage PvdD aan SO over de wet bron­be­lasting


29 oktober 2018

1. Algemeen

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen de regering waarom het niet-afschaffen van de dividendbelasting leidt tot structurele voorziene inkomsten van 1.911 miljard euro. In het regeerakkoord werden de budgettaire gevolgen van het afschaffen van de dividendbelasting geraamd op ongeveer 1.4 miljard. Door de hoogconjunctuur en de daarmee gepaard gaande hogere raming van de opbrengt van de dividendbelasting, in combinatie met de nieuwe begrotingsregels, werd de budgettaire gevolgen van afschaffing bijgesteld tot 1.911 miljard euro.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie willen benadrukken dat de voor de verwachte opbrengsten van de niet-afgeschafte dividendbelasting relevante netto-opbrengsten voor de jaren 2010-2014 1,0; 1,1; 1,0; 1,2; 1,0 miljard euro waren, veel minder dan de 1,911 miljard die nu wordt ingeboekt. De leden van de Partij voor de Dieren-fractie hebben de indruk dat indien de opbrengsten van de dividendbelasting tegenvallen, dit tot een vergroting van de staatsschuld zal leiden en vragen de regering of deze indruk correct is.

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen of de regering een overzicht kan bieden van de jaarlijkse netto-opbrengsten van de dividendbelasting sinds het tarief op 15% is vastgesteld en vragen de regering om in de beantwoording van deze vragen de 1.911 miljard euro structureel geraamde opbrengsten in dat perspectief te plaatsen.

In dat licht vragen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie wat het pakket maatregelen dat op 15 oktober jl. is gepresenteerd betekent voor het structurele EMU-saldo, dat ook zonder het pakket van 15 oktober jl. al danig verslechterde.

3.1 Invoeren bronbelasting op dividenden naar laagbelastende jurisdicties en in misbruiksituaties - Inleiding

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie vragen of de bronbelasting op rente en royalty’s, die ingevoerd wordt op uitgaande financiële stromen naar landen met zeer lage belastingen (low tax jurisdictions), in ongewijzigde vorm zullen worden ingevoerd, aangezien deze maatregelen in het regeerakkoord waren gekoppeld aan de afschaffing van de dividendbelasting. Voorts vragen de leden van de Partij voor de Dieren-fractie of de nieuwe, alternatieve dividendbelasting, een bronheffing op dividenden naar laag belaste landen (de belastingparadijzen), zal worden ingevoerd nu de dividendbelasting niet wordt afgeschaft.

4. Tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting

De leden van de Partij voor de Dieren-fractie zijn voorts van mening dat de verlaging van de vennootschapsbelasting het imago van belastingparadijs, ondanks enkele maatregelen om dit imago te verbeteren, juist zal leiden tot een verslechtering van dat imago en daarmee ook tot een verslechtering van het vestigingsklimaat.

Volgens de leden van de Partij voor de Dieren-fractie leidt het verlagen van de Vpb tot een (wereldwijde) race-to-the-bottom op het gebied van belastingen en in dat kader vragen de leden van de van de Partij voor de Dieren-fractie of de regering een overzicht kan verstrekken van ontwikkeling van de belastingmix sinds 1970, uitgesplitst naar het aandeel van belasting op arbeid, de belastingen voor bedrijven, de omzetbelastingen en overige belastingen.

Interessant voor jou

Bijdrage Akerboom aan debat begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (maiden speech)

Lees verder

Bijdrage Wassenberg aan debat begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer