Bijdrage Partij voor de Dieren Schrif­telijk overleg (SO) Mili­euraad


22 maart 2018

De leden van de PvdD-fractie hebben kennisgenomen van de agenda van de informele Milieuraad. Ze willen daarover graag enkele vragen stellen.

Luchtkwaliteit
Deze leden willen eerst hun zorgen uitspreken over het feit dat de eurocommissaris voor milieu maar liefst 9 ministers ter verantwoording heeft moeten roepen over de luchtkwaliteit. Ook vinden zij het ernstig dat in een aantal lidstaten, waaronder Nederland, er gerechtelijke procedures moeten worden aangespannen door NGO’s om naleving van (strengere) luchtkwaliteitsnormen door de overheid af te dwingen.

Tijdens de komende Milieuraad zal gesproken worden over innovatief beleid en goede praktijkvoorbeelden ter verbetering van de luchtkwaliteit. De leden van de PvdD-fractie zouden het logisch vinden als het recente advies van de Gezondheidsraad onderdeel zou zijn van de inzet van Nederland tijdens de Raad. De staatssecretaris stelt immers dat dit advies uitgangspunt zal zijn van het Nederlandse beleid om de luchtkwaliteit te verbeteren (middels het op te stellen Nationaal Actieplan Luchtkwaliteit). In het advies staat dat de Europese normen onvoldoende zijn, met name voor fijnstof. Die norm zou maar liefst gehalveerd moeten worden: gemiddeld 20 microgram per kubieke meter in plaats van 40 microgram. Ook stelt de Gezondheidsraad dat landelijke maatregelen gericht op het wegnemen van de ‘fijnstofdeken’ boven Nederland het meest effectief zijn, vooral het verminderen van de uitstoot door de veehouderij. Volgens de leden de de hoeveelheid fijnstof niet gehalveerd worden zonder reductie van het aantal dieren in de intensieve veehouderij. Graag vernemen wij van de staatssecretaris of een reductie van het aantal in Nederland gehouden dieren voor de regering taboe is of dat deze maatregel als een mogelijke optie wordt overwogen?

Helaas lijkt de staatssecretaris de komende Raad vooral te gaan spreken over samenwerking met decentrale overheden en stakeholders. Deze leden vragen de staatssecretaris of zij in de Milieuraad gaat inbrengen dat de fijnstofnorm gehalveerd zou moeten worden? Gaat zij delen dat een reductie van het aantal dieren in de veehouderij noodzakelijk is? Heeft zij daarover goede praktijkvoorbeelden om te delen of gaat zij die juist verzamelen van andere landen? Graag een reactie.

Verslag Milieuraad 5 maart

Verordening invasieve exoten
In het verslag van de Milieuraad van 5 maart lezen de leden van de PvdD-fractie dat er is gesproken over de verordening Invasieve exoten. Het stelt deze leden teleur dat de staatssecretaris het voorstel van een maximale omvang van de lijst niet heeft gesteund. Dieren die eenmaal op deze lijst staan dienen bestreden te worden, dikwijls op gruwelijke manieren en met niet-specifieke middelen. De lijst legitimeert bestrijdingsactiviteiten terwijl er vaak geschikte alternatieven zijn, bijvoorbeeld een andere inrichting van de waterkering in het geval van de muskusrat. Deelt de staatssecretaris de mening dat het plaatsen van dieren op deze lijst moet worden voorkomen en is zij bereid diervriendelijke alternatieven aan te dragen bij de evaluatie van genomen maatregelen? Graag een reactie.

Commerciële handel in ruw ivoor
De leden van de PvdD-fractie vinden het positief dat het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk aandacht vragen voor de dalende olifantenpopulatie als gevolg van stroperij en dat zij pleiten voor een verbod op de handel van ruw ivoor binnen de EU. Deze leden zijn benieuwd naar de kabinetsinzet met betrekking tot het tegengaan van illegale dierenhandel en hopen dat Nederland een voortrekkersrol binnen Europa inneemt. Graag een reactie.

REACH review
Deze leden lezen dat de verordening inzake Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals goed werkt. Er zouden veel positieve effecten zijn, zoals het aantal dierproeven dat is verminderd. Kan de staatssecretaris dat toelichten? Hoeveel dierproeven zijn er verminderd door de verordening? Op welke wijze draagt de verordening hier aan bij? Hoe scoort Nederland hierop ten opzichte van andere landen? Welke informatie heeft Nederland voor de evaluatie van de verordening aangedragen over proefdieren? Wordt de verordening aangescherpt om het aantal dierproeven verder te verminderen? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet? Is de staatssecretaris bekend met het pleidooi van het NCad om in het regulatoire veiligheidsonderzoek afscheid te nemen van dierproeven als gouden standaard? Het NCad stelt dat daarvoor een stevige inspanning nodig is, ook van de overheid, onder andere om te komen tot een andere risicobenadering. Is dit meegenomen in de evaluatie van de verordening? Graag een reactie.

Klimaat
De leden van de Partij voor de Dieren vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de te vormen Europese kopgroep op klimaatgebied. Hoe staat het met de inzet om het CO2-reductiedoel te verhogen naar 55%?
Tevens willen de leden graag een reflectie van de minister op de verhouding tussen draagvlak en te behalen doelstelling. Hoe is de minister voornemens om te gaan met het behalen van de reductiedoelen wanneer draagvlak achterblijft of achteruit gaat? Wat is de inzet op dat gebied?
Tot slot vragen de leden naar de stand van zaken met betrekking tot de ontwikkeling van de Klimaatwet.