Bijdrage Partij voor de Dieren AO Biotech­no­logie


10 september 2008

Voorzitter,

"Multinationale voedingsbedrijven voeren al langer een gigantisch experiment uit met de natuur en de hele mensheid, en dat is nu al ontspoord"
Prins Charles waarschuwde vorige maand dat het wijdverbreid gebruik van genetisch gemodificeerde organismen zal leiden tot de grootste milieuramp allertijden. Wijze woorden, die helaas weinig bijval lijken te krijgen van onze minister. Zij blijft zich in Europa hard maken voor verdere versoepeling en versnelling van de markttoelating in de EU van genetisch gemodificeerde gewassen. Het lijkt haar zelfs te steken dat diverse lidstaten vraagtekens plaatsen bij de maatschappelijke meerwaarde van ggo’s en de verhouding tot het streven naar duurzame landbouw .

De Partij voor de Dieren zou graag zien dat ook Nederland wat meer vraagtekens zou plaatsen in deze discussie. Bijvoorbeeld bij de onbekende lange termijn effecten van de toelating van gengewassen, de mogelijk schadelijke gevolgen van Bt-gewassen voor de biodiversiteit (bijv. voor vlindersoorten en de kokerjuffer) , de toenemende vervuiling van gentechvrije producten en daarmee samenhangend het verdwijnen van de keuze voor een gentechvrij product en de gevolgen hiervan voor de biologische landbouw. (en de rol van bijen in het overbrengen van gentechstuifmeel en de mogelijke gevolgen van gengewassen voor de gezondheid van bijen.)

Denktank
Na jarenlange speculaties over de volledigheid en betrouwbaarheid van de beoordeling door de EFSA over de toelating van gentechgewassen in de EU, wordt nu de procedure herzien en de discussie hierover geopend. De minister geeft aan dat Nederland plaats zal nemen in de denktank die is aangesteld door de Europese Commissie om de discussie te voeren over de huidige implementatie van het geldende EU-beleid. Wij horen graag van de minister wat hierbij haar insteek zal zijn. Zal zij zich laten leiden door de lobby vanuit de veevoerindustrie om de toelatingsprocedure te versnellen om zo de winsten nog hoger te laten oplopen ? Of zal zij stilstaan bij de vraag of de inzet op de voortdurende ontwikkelingen rondom genetische manipulatie wel past binnen het streven naar duurzame productie en het stimuleren van de biologische landbouw? De angst voor stijgende vleesprijzen en een dalende vraag naar vlees kan wat de Partij voor de Dieren betreft geen reden zijn om de deur open te zetten voor gevaren als bodemvervuiling en verlies aan biodiversiteit. Het voorzorgsprincipe dient hierbij leidend te zijn.

Ggo-teelt vormt een directe bedreiging voor de groei van een ggo vrije biologische landbouw, zo geeft ook Biologica aan . Gisteren ontving de Kamer de resultaten van een onderzoek dat door de AID is uitgevoerd naar ggo’s in biologische diervoeders . Hierbij werden in 18% van de monsters sporen aangetroffen van ggo-soja. Het ggo-gehalte bleek bij twee partijen mengvoer zo hoog dat deze niet als biologisch in de handel hadden mogen worden gebracht. Eerder al bleek bij de praktijktoets co-existentie met genetisch gemodificeerde maïs dat zelfs onder het strenge protocol van een wetenschappelijke praktijktoets onbedoelde vermenging is ontstaan .
Het kiezen voor isolatieafstanden van 25 en 250 meter tussen maïsvelden betekent dat genetische vervuiling geaccepteerd wordt. Andere wetenschappers spreken immers van uitkruising op veel grotere afstanden .
De biologische sector zal steeds meer inspanningen moeten leveren om gengewassen uit hun keten te weren en zelfs dan kan blijkbaar nog geen 100% garantie worden gegeven (getuige het AID-onderzoek). Dit kan en mag toch niet de bedoeling zijn? Is de minister bereid zich hard te maken voor het vasthouden van de nultolerantie op de vervuiling in zaaigoed?
Graag een reactie.
De ontwikkeling van een biologisch aardappelras dat resistent is tegen de Phytophthora schimmel wordt niet gesteund door het ministerie van LNV (Bionica). De genetisch gemodificeerde variant die wordt ontwikkeld in Wageningen kan daarentegen rekenen op een investering van bijna 10 miljoen euro . Dit getuigt van een eenzijdige focus.

Keuzevrijheid lidstaten
De Duitse landbouwminister Seehofer hield onlangs een pleidooi voor de keuzevrijheid van lidstaten ten aanzien van de teelt van transgene gewassen. Een lidstaat zou zelf de mogelijkheid moeten hebben om ggo-vrije gebieden aan te wijzen. Is de minister bereid dit pleidooi te omarmen en uit te dragen in de deelname in de denktank? Is zij tevens bereid zich in te zetten voor de uitbreiding van de EFSA met deskundigen met een bredere expertise op het gebied van milieu en ecologie?

Etikettering
De consument heeft steeds minder mogelijkheden om te kiezen voor gentechvrije producten. Een zeer kwalijke ontwikkeling. De Partij voor de Dieren pleit dan ook al langere tijd voor etiketteringsplicht van producten die tot stand zijn gekomen door middel van genetische manipulatie.
Het Duitse parlement besloot eerder dit jaar tot het invoeren van de mogelijkheid voor bedrijven om gentechvrije producten als zodanig te etiketteren. Zo wordt de consument eerlijk geïnformeerd en worden bedrijven gestimuleerd om een gentechvrij product na te streven. Er bestaan dus wel degelijk mogelijkheden.
Hierbij zou wat de Partij voor de Dieren betreft een procesbenadering centraal moeten staan in plaats van een productbenadering. Hoe ggo-vrij is melk van een koe die is gevoerd met gensoja? Graag horen wij van de minister welke mogelijkheden zij hiertoe ziet.