Bijdrage Partij voor de Dieren Algemene Politieke Beschou­wingen 2009


15 september 2009

Voorzitter,

Het gaat niet goed met Nederland, zo blijkt uit stukken die door collega Tang zaterdag zijn afgeleverd bij Frits Wester.
De mensen die het minst betrokken zijn bij het veroorzaken van de kredietcrisis,zullen weer de hardste klappen moeten opvangen. De staatsschuld loopt op tot 328 miljard Euro. Een gezin met drie kinderen staat voor een overheidsschuld van ruim 100.000 Euro, en daar komen dan de hypothecaire schulden en persoonlijke leningen of geleasde aandelen nog bij.
Gezinnen zullen in onoplosbare problemen komen doordat ze hun baan verliezen, doordat ze zijn aangemoedigd onverantwoord hoge hypotheken en verzekeringspolissen af te sluiten. Bij een sterk dalende huizenprijs zal de waarde van hun onderpand niet dekkend meer zijn en als ze de pech hebben ook nog een beleggingshypotheek te hebben afgesloten, zal het leed niet te overzien zijn.

De eigenaar van de bank die één van de grootste veroorzakers is van problemen als deze, werd door de minister president recent nog uitbundig geprezen voor (ik citeer) “de geweldige rol de rol die hij speelde in de financiële sector”. Alle waarschuwingssignalen staan op rood, van de AFM tot de Raad van State, van het Planbureau voor de leefomgeving tot aan het Centraal Planbureau. We halen de klimaatdoelstellingen niet en we zullen de koers drastisch moeten wijzigen. En wat doet het kabinet? Dat herrangschikt de dekstoelen op de Titanic . Niks pompen of verzuipen, niks koers wijzigen.
Hoe kon het gebeuren dat één van de rijkste landen ter wereld zich diep in de schulden moest steken om de bankensector overeind te houden, terwijl er slechts kleingeld beschikbaar is voor duurzame oplossingen.
Voorzitter, ‘never waste a good crisis!’. We mogen de kans om deze crisis in ons voordeel aan te wenden als keerpunt, niet missen.

We staan aan de rand van de afgrond en de enige veilige stap die je kunt maken in een situatie als deze, is een stap terug, weg van die afgrond. De bomen groeien niet tot in de hemel, maar worden in hoog tempo gekapt worden om te voorzien in onze ongebreidelde hebzucht.

Geen woorden maar daden om financiële crisis in ons voordeel om te buigen.
Het kabinet lijdt aan een ernstige vorm van procrastinatie. De eerste 100 dagen niets doen, hebben niets opgeleverd en nu zijn er alweer 20 werkgroepen gevormd die moeten gaan brainstormen over ‘brede heroverwegingen’.

Er wordt alleen gesproken over bezuinigingen, maar er wordt niets gedaan om burgers met enthousiasme hun portemonnee te laten trekken om te investeren in duurzaamheid.

Voorzitter de voedselcrisis, de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, de dierziektencrises, de grondstoffencrisis kunnen niet wachten ‘totdat er weer genoeg geld verdiend is om daarmee aan de slag te gaan’
De lijst van bedreigde dieren en plantensoorten is de afgelopen jaren met 9,5% gegroeid De aanpak van de versnippering van de natuur, van de inrichting, de aanpak van de verdroging en van de milieukwaliteit lopen ver achter op schema . (EHS)
De Nederlandse bio-industrie steekt haar kop in het zand voor de problemen die zij creëert, en dit kabinet met hen. Om de problemen op te lossen is een actieve en sturende overheid nodig, niet een overheid die alles inzet op ronde tafels en polderen.
Nederland als meest veedichte land ter wereld speelt een belangrijke rol in de wereldgraanhandel. Bijna de helft van alle graan wereldwijd wordt opgeslokt door de vlees- en zuivelsector.
En daarnaast bevinden zich grote voorraden graan in onze Europese graanschuren. We hebben inmiddels 1,5 miljard kilo graan interventievoorraad in onze silo’s liggen. Mevrouw de voorzitter, er sterven 3,5 miljoen kinderen per jaar aan ondervoeding. Verbijsterend dat we deze voorraden normaal vinden terwijl 400 kinderen per uur, slachtoffer worden van onze blinde hebzucht.
Mestoverschotten, melkoverschotten, schadelijke methaanuitstoot, diervoederschandalen, ontbossing, verspilling van water, plantaardige eiwitten en brandstoffen, Q-koorts, MRSA, salmonellavergiftigingen, varkensgriep, vogelgriep: kortom een ontwrichte samenleving als gevolg van de melk- en zuivelindustrie. De directeur Benelux van Unilever gaf afgelopen week aan dat de productie van zuivel een ramp voor het milieu is. Niet dat Unilever ervoor kiest om minder zuivel te gaan gebruiken, maar ze willen de koeien op gaan sluiten in potdichte stallen met luchtwassers.
Die schijnduurzaamheid wordt ook gekozen door het kabinet; symptoombestrijding dus. Ze lost de problemen niet op, maar laat het aan de sector zelf over. En terwijl het kabinet op dat punt kiest voor zelfregulering, wordt tegelijk de persoonlijke vrijheid van burgers en bedrijven ingeperkt met voorstellen om de winkels op zondag verplicht te laten sluiten en vrachtwagens te verbieden op zondag te rijden.
Levensbeschouwelijke betutteling i.p.v rentmeesterschap.
Het Planbureau voor de leefomgeving geeft aan dat in 2020 vrijwel geen van de gestelde milieudoelen gehaald zal worden. En dat het onvermijdelijk is dat we drastisch minder vlees, vis en zuivel zullen moeten consumeren –om iets van die doelen dichterbij te brengen.
Het kabinet lijkt echter horende doof en ziende blind voor zulke adviezen.
Volgens de Vrije Universiteit zouden bij één dag geen vlees per week alle klimaatdoelstellingen van dit kabinet voor huishoudens gerealiseerd worden. De minister van Landbouw verkrampt al bij het idee dat er ooit een vlees- of zuivelbelasting zou komen. Dat gaan we niet doen, zegt de minister. Waarom eigenlijk niet? We hebben accijnzen op alcohol, tabak, diesel, benzine, we vinden dat de vervuiler moet betalen, waarom moet de consumptie van vlees en zuivel dan kost wat het kost belastingvrij blijven. Het gaat er natuurlijk niet om of je producent of consument laat betalen, dat is lood om oud ijzer. Het punt is dat de maatschappelijke kosten integraal onderdeel van de kostprijs gaan vormen, en niet langer gesubsidieerd worden. Als vervuilende producten een prijs krijgen, neemt de vraag vanzelf af.
Een simpele rekensom leert dat we in Nederland 3 miljard per jaar aan accijnzen zouden binnenhalen wanneer we elke kg vlees met 2 euro vleestax belasten.
Voor kaas, ook zeer milieubelastend, geldt dat wanneer we 2 € heffen op elke kilo, dat een accijnsopbrengst oplevert van meer dan een half miljard euro.
De kaasschaafmethode, zou eindelijk ingezet moeten worden om de consumptie van vlees, vis en zuivel af te romen.
Als er al lage BTW tarieven gehanteerd zouden moeten worden, moet dat natuurlijk niet voor milieuonvriendelijke luxeproducten als snijbloemen, maar logischerwijs juist voor producten uit de biologische sector. Graag een verklaring van het kabinet waarom het wel de rode diesel en de snijbloemen spotgoedkoop houdt, maar niets doet om vleesvervangers en biologische producten aantrekkelijker te prijzen.
Snijden in eigen vlees, daar zal het kabinet mee aan de slag moeten wanneer het haar ernst is met de met de mond beleden duurzaamheidsdoelstellingen. Het budget dat vrijgemaakt is voor de transitie naar meer plantaardige eiwitten, is kleiner dan de jaarlijkse kosten van het regeringsvliegtuig. De lijn is helder!
--------------------------------------
De 7 ambities van het kabinet worden op geen enkele manier waargemaakt. We kunnen niet al onze kaarten zetten op het op orde brengen van de oude financiële sector.

Het budget voor dierenwelzijn wordt in 2011 gehalveerd. Terwijl het kabinet de suggestie doet dat er volop wordt geïnvesteerd in vergroening . Veetransporten onder dieronterende omstandigheden gaan door, biggen worden nog steeds gecastreerd, kippen zakken door hun poten omdat ze te snel groeien, kalfjes hebben nog steeds bloedarmoede. En tegelijk wordt er bezuinigd op de VWA, worden de rechten van dieren nog minder gewaarborgd en worden de producten van de bio- industrie gepromoot met belastinggeld. Op controle en handhaving wordt bezuinigd, terwijl de inspectiediensten nu al achter de feiten aan lopen. Het beleid op het gebied van duurzaam ondernemen in de landbouw wordt niet concreet gemaakt of je moet denken aan de 20 miljoen subsidie voor luchtwassers. Symptoombestrijding waarvoor de stallen potdicht moeten en de dieren daarbinnen aan hun lot worden overgelaten.
We kunnen niet volstaan met de constatering dat het kabinet haar doelstellingen niet gaat halen op het gebied van woningbouw, maar we zullen mensen in het landelijk gebied moeten toestaan aanleunwoningen te bouwen voor hun ouders en kinderen. Goed voor de volkshuisvesting, goed voor de revitalisering van het platteland, goed voor de mantelzorg Als 100.000 bewoners van het platteland toestemming krijgen een aanleunwoning te bouwen van 200.000 € ,te financieren uit ontpotting levert dat een impuls voor de bouwsector op van 20 miljard Euro zonder dat het de overheid een cent kost.
Louter voordelen, die op dit moment stranden op onwil en gebrek aan creativiteit.
We kunnen niet volstaan met de constatering dat de zonne-energie subsidiepot leeg is. Laat burgers uit eigen middelen zonnepanelen kopen, zonder subsidie, maar biedt ze tegelijk wel de mogelijkheid van gegarandeerde teruglevering aan het elektriciteitsnet. Waarom niet?
We kunnen de werkloosheid niet bestrijden of de arbeid verduurzamen, zonder de belasting op arbeid te verlagen en de belasting op milieubelastende producten te verhogen.
We kunnen het bestuur en het beloningsbeleid van de publieke sector niet verbeteren, wanneer vanuit het kabinet en de ambtelijke top voortdurend het verkeerde voorbeeld gegeven wordt.
We kunnen niet volhouden dat we voluit inzetten op innovaties wanneer we onderzoek en onderwijs uitkleden. Onderzoeksinstituut DLO moet nota bene 10 miljoen inleveren’ op het gebied van onderzoek naar duurzaam ondernemen!
Herman Wijffels, de formateur van dit kabinet, spreekt van een ernstige morele crisis die moet worden aangepakt. Dat gaat niet over abortusboten, koopzondagen of embryoselectie, maar over het duurzaam mogelijk maken van overleven op deze kleine en kwetsbare planeet. Ook hij spreekt over noodzaak om de vleesconsumptie te verminderen.
Hef belasting op vlees en zuivel, en compenseer de koopkrachtdaling die dit met zich mee zal brengen door op milieuvriendelijke alternatieven een 0%BTW tarief te heffen.
Investeer als overheid niet in bredere files, maar in groene energie, in groene landbouw en in groene innovaties van het bedrijfsleven. Laat Nederland zich profileren als een sterk en groen land. Maak ons minder afhankelijk van de wereldmarkt.
Schaf het ministerie van LNV af! Een departement voor de Leefomgeving is logischer dan een overheidspromotiebureau voor de bio-industrie.

Concreet wil ik graag van u weten wat u wilt gaan bereiken op de volgende onderwerpen in het komende jaar:
Wat gaat u doen aan schonere lucht, water, bodem en een rijke biodiversiteit, het niet uitputten van eindige natuurlijke hulpbronnen, als u naast profit ook nog even denkt aan people en planet?
Wat gaat u doen om grote aaneengesloten natuurgebieden (EHS) te realiseren?
Wat gaat u doen aan extra bescherming voor de Europese topnatuur binnen de EHS? (Natura 2000)
Wat gaat u doen voor de bescherming van de mariene biodiversiteit door het instellen van zeereservaten?
Hoeveel van de voorgenomen investeringen komen nu daadwerkelijk terecht bij innovaties in schone technologieën, waaronder wind-, water- zonne energie, etc
Wanneer gaat u serieus werk maken van een krimp van de veestapel?
Waarom staat de bio-industrie onder speciale bescherming van dit kabinet? Welke belangen worden daarmee gediend? Waarom krijgen landbouwers nog steeds een inkomensvrijstelling van 285 miljoen euro, zelfs als ze de meest vervuilende activiteiten aan de dag leggen die denkbaar zijn?

Voorzitter tot slot.
De markt is prachtig, voor concurrerende producten. Maar niet voor ziekzijn, politie, onderwijs, waterbeheer, ruimtelijke ordening, voedselveiligheid en dierenwelzijn.
Ethiek zal van buitenaf moeten worden toegevoegd. De plannen van dit kabinet lijken daarin ernstig tekort te schieten. En voorts ben ik van mening; maar dat zal u na het voorgaande n iet verbazen, dat er een einde moet komen aan de bio-industrie. Dank u wel!