Bijdrage Ouwehand: SO voortgang Besluit subsi­diering sloop- en ombouw­kosten pels­dier­hou­derij


21 november 2017

Inbreng Partij voor de Dieren schriftelijk overleg voortgang Besluit subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren hebben kennisgenomen van de brief van de minister van Economische Zaken over zijn besluit tot voortzetting van de procedure tot vaststelling en inwerkingtreding van het besluit Subsidiering sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij.

Zoals bekend, willen de leden van de Partij voor de Dieren dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de nertsenfokkerij. Daarbij is iedere verdere vertraging zeer onwenselijk. Het is dus goed dat dit onderdeel van de wet die de pelsdierhouderij in Nederland per 1 januari 2024 verbiedt, wordt uitgevoerd.

Op vrijdag 17 november jongstleden bleek dat ook de allerlaatste rechter tot wie de nertsenfokkers zich hadden gewend, het Europese Hof, van mening is dat de nertsenhouders voldoende rechtsbescherming hebben gehad. Het door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen verbod op de pelsdierhouderij in Nederland, per 1 januari 2024 is dus onherroepelijk en definitief. De Partij voor de Dieren is daar zeer verheugd over, en roepen het kabinet op werk te maken van de afbouw van de nertsenfokkerij in Nederland.

De Partij voor de Dieren maakt zich grote zorgen over illegale uitbreidingen van pelsdierbedrijven en vindt dat strikt moet worden gehandhaafd. Is het kabinet dat met deze leden eens? De minister schreef eerder dat bij een inspectieronde door de NVWA in 2016 bleek dat bij bijna een derde van de onderzochte bedrijven sprake was van een overschrijding van het aantal toegestane nertsen. Wat was de omvang van deze illegale uitbreidingen? Met hoeveel fokteven waren de onderzochte bedrijven uitgebreid? Heeft het Openbaar Ministerie strafvervolging ingesteld tegen de 20 overtreders, of gaat het OM dit nog doen? Zo niet, waarom niet? Zo ja, wat is de stand van vervolging?

Op welke manier zijn de processen-verbaal die destijds zijn opgemaakt, gebruikt bij het vervolgtoezicht?

Deelt de minister de mening van de leden van de fractie van de Partij voor de Dieren dat deze bedrijven sowieso in overtreding waren en bestraft dienen te worden, ook als bij de hercontrole is gebleken dat het aantal nertsen weer is teruggebracht? Zo niet, graag een toelichting.

Zijn de overige (circa 85) bedrijven inmiddels ook geïnspecteerd? Zo nee, is de minister bereid hier alsnog opdracht voor te geven?

Hoe staat het met het beloofde wetsvoorstel dat het mogelijk maakt om met bestuursrechtelijke herstelsancties naleving van het verbod af te dwingen?

Kan de minister inzicht geven in de nulmeting van het aantal nertsen per bedrijf die is uitgevoerd vóór het nertsenfokverbod van kracht werd?

Kan de minister per bedrijf de toegestane aantallen nertsen uit de nulmeting weergeven, met daarbij per bedrijf het aantal nertsen dat zij voor deze winter hebben opgegeven op het 'Meldformulier doden van nertsen'?

Is de minister bereid om in overleg te treden met decentrale overheden om gezamenlijk op te treden tegen illegale uitbreidingen, ook wanneer deze onder het mom van verhuizingen zijn? Zo niet, graag een toelichting.

De leden van de fractie van de Partij voor de Dieren zijn van mening dat illegale uitbreidingen zwaar moeten worden bestraft. Het kan en mag niet zo zijn dat nertsenfokkers de komende zes jaar met illegale trucs nog zoveel mogelijk geld verdienen met de verkoop van de extra pelzen en vervolgens met subsidie stoppen met hun bedrijf. Is de minister bereid er zorg voor te dragen dat bij gevallen van dierenmishandeling en illegale uitbreidingen een bedrijf direct kan worden gesloten? Zo niet, graag een toelichting.

De leden maken zich in bredere zin ernstige zorgen over het toezicht op deze sector. Er zijn nog zo’n 150 nertsenfokkerijen in Nederland, waar jaarlijks bijna zes miljoen nertsen worden vergast. Er zijn alarmerende signalen dat er sprake is van misstanden en van dierenmishandeling, zowel bij de huisvesting van nertsen als bij het doden van de nertsen. Bewijs hiervoor werd geleverd door undercoverbeelden. Dat dit aan het licht is gekomen, is te danken aan dierenbeschermingsorganisaties en niet aan de toezichthouder. Waar sprake is van dermate veel dierenleed, zijn streng toezicht en hoge straffen geboden. De leden hebben hierover dan ook enkele vragen.

Deelt de minister de mening van de leden van de Partij voor de Dieren dat een boete van 2.500 euro, zoals is opgelegd aan een nertsenfokker in Alphen a/d Rijn wegens dierenmishandeling, onbegrijpelijk laag is, gezien de grootte van de omzet van dergelijke bedrijven?

Hoeveel controles heeft de NVWA in 2017 uitgevoerd bij deze 150 nertsenfokkers? Hoeveel overtredingen zijn hierbij geconstateerd, wat is de aard hiervan en wat zijn de opgelegde maatregelen hierbij geweest?

Hoe zal het toezicht de komende jaren worden vormgegeven, in het bijzonder tijdens de maanden november en december, waarin de vergassingen plaatsvinden? Zal de uitbreiding van de capaciteit bij de NVWA ook worden ingezet in deze sector?

Nertsenfokkerijen zijn feitelijk slachthuizen, vanwege de vergassing door de fokkers zelf op de fokkerijen. Is de minister bereid om ook op deze slachtplekken camera's te plaatsen, zodat elk bedrijf nauwgezet gecontroleerd kan worden? Zo nee, waarom niet?

Tot slot merken de leden van de Partij voor de Dieren op dat het van groot belang is zo snel mogelijk te komen tot een algeheel Europees verbod op de pelsdierhouderij en de productie van bont. Deze leden wijzen op de motie-Ouwehand (30826, nr 21) die in 2009 al is aangenomen. Kan de minister toezeggen dat zij zich conform de motie sterk maakt voor een Europees verbod op de nertsenfokkerij, en wat de stand van zaken is mbt de uitvoering van deze motie?

Interessant voor jou

Bijdrage Arissen begrotingsbehandeling Binnenlandse Zaken 2018 (Sleepwet)

Lees verder

Bijdrage Wassenberg AO Geneesmiddelenbeleid (proefdieren)

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer