Bijdrage Ouwehand AO dieren­opvang


20 november 2012

Eerste termijn:

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Wij hebben gezien dat het Meldpunt dierenmishandeling veelvuldig is gebeld. Deze staatssecretaris weet vast ook dat wij wat moeten met de problemen met gezelschapsdieren. Het vorige kabinet heeft het een en ander in gang gezet, maar de staatssecretaris heeft vast de ambitie om hier meer werk van te maken; dat hoop ik althans.

Wat het meldpunt betreft hoop ik van de staatssecretaris te horen dat hij de capaciteit die hoort bij het in stand houden van het meldpunt, wil handhaven. Als mensen bellen met het signaal dat een dier mishandeld wordt, moeten ze erop kunnen rekenen dat zo'n probleem wordt opgepakt en dat ze niet te horen krijgen: o, dat hebben wij allemaal geschrapt. Het zou mooi zijn als de staatssecretaris deze ambitie uitsprak.

Het vorige kabinet heeft op aandringen van de Kamer ingezet op identificatie en registratie van honden. Dat is prachtig. De Partij voor de Dieren is er blij mee, maar er zijn wat steekjes blijven liggen. De staatssecretaris van het vorige kabinet heeft gezegd dat het een goed idee is om het chippen te laten uitvoeren in het bijzijn van het moederdier, zodat je niet pups uit Polen kunt importeren en vervolgens kunt zeggen dat ze in je huiskamer geboren zijn. De vorige staatssecretaris vond dit een goede suggestie, maar ik vind het niet terug in het besluit. Is deze staatssecretaris voornemens om alsnog te bekijken of deze verplichting kan worden ingevoerd? Wij zouden graag zien dat het voor alle honden geldt en niet alleen voor pups, want dan ben je tien, vijftien jaar verder voordat alle dieren geïdentificeerd zijn. Het is een breed gedeelde wens in deze Kamer dat wij een identificatie- en registratiesysteem voor katten opzetten. Ik kijk even naar de heer Van Dekken, want dit is vastgelegd in een aangenomen motie van de heer Waalkens. In de motie wordt gevraagd om identificatie en registratie voor honden en katten. Nu gaat het alleen om honden. Ik vraag deze staatssecretaris om het ook voor katten in te voeren. Ik hoef hem denk ik niet te wijzen op de grote problemen die er juist met katten zijn. Veel zwerfdieren worden door jagers in het buitengebied afgeschoten. Ook de Raad voor Dierenaangelegenheden heeft gezegd dat het essentieel is om waar het kan een identificatie- en registratiesysteem voor dieren in te voeren. Dit loopt natuurlijk door in de opvang.

Ik vind dat wij die opvang moeten ontzien. De opvang heeft aan het eind van de rit te maken met alle problemen als er geen goed beleid wordt gevoerd voor het bewust aankopen van dieren en het voorkomen van illegale handel en fok. Wij zouden ook iets moeten doen met het aantal verkoopplaatsen. Tijdens het vorige kabinet hebben wij een motie ingediend om te onderzoeken of wij dit kunnen beperken. Wij moeten niet impulsaankopen aanjagen door dieren in tuincentra op ooghoogte van zesjarige meisjes te zetten. Wij moeten internet goed volgen. Is de staatssecretaris bereid om dit op te pakken?

Ik vind dat de staatssecretaris zicht moet hebben op het aantal gezelschapsdieren dat in Nederland wordt verkocht en dat uiteindelijk in de opvang terechtkomt. Is hij bereid om dat te inventariseren, zodat wij kunnen bekijken wat de resultaten zijn van het beleid dat hij inzet?

Ik rond af met de opvang van in beslag genomen dieren. Dat gaat vaak niet goed. De Kamer heeft een motie aangenomen om hierin verbetering aan te brengen. Wij hebben een brief ontvangen over de uitvoering daarvan, maar er resteren nog wat pijnpunten. Allereerst zou ik van de staatssecretaris willen weten of hij bereid is om te bekijken of het mogelijk is om eigenaren die dieren hebben moeten afstaan omdat ze ze verwaarloosd hebben, verantwoordelijk te maken voor de betaling van de verzorging tot het dier goed herplaatst is. Wij zien nu dat dergelijke dieren gewoon teruggaan naar de handel en zelfs als slangenvoer worden verkocht. Dat lijkt mij niet juist. Is er een mogelijkheid om de eigenaar te belasten, zodat wij in ieder geval financieel die verzorging op orde hebben? De staatssecretaris moet zijn best doen om ervoor te zorgen dat dieren niet terug de handel in gaan. Er zijn goede opvangcentra die niet zijn aangesloten bij de Dienst Regelingen, maar die best dieren zouden kunnen herplaatsen om te voorkomen dat ze de handel in gaan. Is de staatssecretaris bereid om met die opvangcentra gesprekken aan te gaan om te bekijken of dit in het verbeterplan kan worden meegenomen? Mijn tijd is op. Ik hoop dat de VVD en de PvdA nog meer goede suggesties hebben voor het welzijn van gezelschapsdieren.

[...]

Interruptie:

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Het mes snijdt aan twee kanten. Ik geloof wel dat het kabinet verder wil met inzetten op het terugdringen van impulsaankopen en positieflijsten, en dat is allemaal nodig, maar er blijven situaties bestaan waarin dieren worden verwaarloosd, in beslag worden genomen en goede opvang nodig hebben. We hebben de situatie gezien waarin een opslaghouder op SBS de boodschap had: mensen, wij hebben knaagdieren opgevangen, maar als jullie ze morgen niet komen halen dan moeten we overgaan tot euthanasie, dus kom alsjeblieft een knaagdier opvangen, want wij kunnen het niet aan. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. De desbetreffende dieren waren in beslag genomen bij een fokker. Deze fokker zou toch moeten betalen voor de opvang van de dieren totdat ze goed herplaatst zijn? Gebeurt dat ook altijd in de praktijk? Als dat niet zo is, kunnen we dan de mogelijkheden onderzoeken om het toch wat strikter toe te passen?

[...]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik snap dat het niet in alle gevallen kan. Is er dan niet tevens een probleem met de termijn die het ministerie vergoedt, die is afgesproken in de contracten? Als je maar twee weken hebt om het dier te herplaatsen en dat niet lukt, en het desbetreffende opslagcentrum komt in de problemen, wat is dan het vervolgtraject? Zonder dat je er veel geld bij doet, kunnen er oplossingen liggen, bijvoorbeeld door andere opvangcentra in te schakelen. Wil de staatssecretaris daarnaar kijken? Ons bereiken voortdurend signalen dat het niet goed gaat. Ik heb de indruk dat de staatssecretaris niet het hele jaar wil worden geconfronteerd met krantenberichten met het nieuws dat het niet goed gaat met de opvang van in beslag genomen dieren.

De voorzitter : Wil de staat ssecretaris daarnaar kijken?

Staatssecretaris Verdaas: Ja. Ik wil alleen geen valse verwachtingen wekken. Ik wil op elke vraag een serieus antwoord geven. Ik zeg toe dat ik met de betrokkenen wil bekijken of wij tot een nog proactievere aanpak kunnen komen, waarin vraag en aanbod op tijd op elkaar worden afgestemd, zodat er mogelijkheden zijn om de dieren wel goed onder te brengen.

[...]

Mevrouw Ouwehand (Pvd D) : Ik ben blij om te hore n dat de staatssecretaris de impulsaankopen wil terugdringen. Ik geef hem alvast het volgende mee. Ik begrijp dat hij zegt erop terug te willen komen. Ik geloof dat hij net twee weken in functie is, dus die tijd willen we hem ook zeker geven. In de zaal zitten echter mensen die al een behoorlijk poosje meelopen en dus weten dat alleen voorlichting onvoldoende werkt. Zelf ga ik bij dierenwinkels langs die besluiten om geen dieren meer te verkopen. Je komt dan soms heel mooie verhalen tegen van mensen die hun hele leven een dierenwinkel hebben gehad, zelfs in de tijd dat er nog apen aan het plafond slingerden; dat kun je je nu gelukkig niet meer voorstellen. Zij zeggen dat het niet helpt. Als zij mensen vertellen dat konijnen sociale dieren zijn die ruimte nodig hebben, gaan ze uiteindelijk toch naar het tuincentrum. Ook medewerkers van winkels die het goed doen en de voorlichting goed op orde hebben, moeten sterk in hun schoenen staan om te zeggen: ik heb niet het gevoel dat het bij u goed gaat; u krijgt dat konijn niet mee. Ik geef de staatssecretaris dus mee dat alleen het maken van afspraken over voorlichting niet genoeg zal zijn. Je moet je afvragen of je wel konijnen in tuincentra wilt hebben. Mensen komen daar niet om met voorbedachten rade een dier te kopen.

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Dank. We geven de staatssecretaris uiteraard de tijd om zich hierin te verdiepen. Kan hij, om het concreter te maken, toezeggen dat datgene wat onder het vorige kabinet gold als ondersteuning van het beleid, namelijk nagaan of het aantal verkoopplaatsen van dieren moet worden teruggedrongen -- sommige plaatsen zijn misschien minder geschikt dan andere -- ook voor hem als leidraad geldt bij het aanpakken van de impulsaankopen?

Staatssecretaris Verdaas: Mevrouw Ouwehand stelde een vraag over het aantal in asiel opgevangen dieren. Daar zijn geen exacte cijfers van en er is ook geen registratieplicht. Er zou dus een onderzoek moeten worden uitgezet. Alles kan onderzocht worden. Dat kost natuurlijk ook weer geld en capaciteit. Ik zou willen voorstellen om die capaciteit vooralsnog in te zetten voor de andere zaken die ik heb toegezegd.

[...]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb eigenlijk geen interruptie meer, maar ik stel voor om dit dan te ruilen tegen een verbod op de verkoop van dieren in tuincentra. Dan doen wij dit onderzoek niet, maar wel dat verbod.

Tweede Termijn:

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Voorzitter. Ik dank de staatssecretaris voor de beantwoording. We geven hem natuurlijk graag wat ruimte om met verstandige plannen te komen, maar de PvdD staat niet bekend om haar grote geduld. We hebben weinig geduld, maar wel een groot uithoudingsvermogen. Dat mag dus een waarschuwing zijn. Zonder dollen: we wachten de plannen van de staatssecretaris graag af, want we hebben er vertrouwen in dat er in elk geval op het punt van de huisdieren stappen gezet zullen worden en dat deze staatssecretaris dat ook wil.

Wat de identificatie en registratie van de honden betreft, kan ik mij voorstellen dat de staatssecretaris zegt dat je ook moet bekijken wat haalbaar is, maar doe datgene wat je doet, dan wel goed. Ik kan mij voorstellen dat dit niet voor alle honden geldt maar alleen voor de pups. Als je die niet laat chippen in het bijzijn van het moederdier, houd je de deur wijd open voor invoer van pups uit Polen die hier alsnog geregistreerd worden. Dat was niet de bedoeling. De staatssecretaris stuurt in januari een brief over de katten. Gaat hij bij zijn inventarisatie ook langs de Dierenbescherming? Die weet er immers veel van en kan hem van alles vertellen over bijvoorbeeld de problematiek van de zwerfkatten in Nederland.

Interrupties:

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik heb het gevoel dat er verwarring is ontstaan, want de Kamer heeft eerder gevraagd om een verbod op de verkoop van wilde dieren via Marktplaats en niet alleen om een verbod op de verkoop van dieren waarin je vanwege de Cites toch al niet mag handelen. De antwoorden van de staatssecretaris gaan steeds over de illegale handel, maar de Kamer wil juist dat je via Marktplaats geen ooievaars, wasberen of noem maar op kunt kopen, ook al zou men daar een Cites-vergunning voor kunnen hebben. Daar gaan de vragen over.

[...]

Mevrouw Ouwehand (PvdD): Ik denk dat mijn fractie behoefte heeft om heel even te bekijken wat wij kunnen doen met deze nahang voor dit besluit. Als in de brief van de staatssecretaris staat dat het chippen van katten toch een goed idee is, zou het immers handiger zijn als wij dat in dit besluit kunnen meenemen. Daarvoor moeten wij echter allerlei procedures in gang zetten. Daar heb ik nog tot donderdagavond de tijd voor. Ik ga mij dus heel even beraden op wat er nog kan en wat wij zouden willen. Dat wil ik hier gezegd hebben, zodat de staatssecretaris niet denkt dat we klaar zijn, waarna de Kamer toch vraagt om inwerkingtreding bij wet en amendering.

Interessant voor jou

Mondelinge vragen aan de staatssecretaris van Economische zaken over kippentransporten

Lees verder

Bijdrage Ouwehand Begroting Infrastructuur en Milieu voor 2013

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer