Bijdrage Algemeen Overleg LNV over de Regeling Agres­sieve Dieren


27 juni 2007

28 juni 2007

Voorzitter,

Het overleg van vandaag wordt door velen met grote hoop en belangstelling gevolgd. Hoop, omdat eigenaren van honden die voldoen aan de beschrijving in de Regeling Agressieve Dieren al lang in onrust en onzekerheid leven over het lot van hun hond.

Het verschil tussen leven en dood wordt bepaald door uiterlijke kenmerken en het bezit van een papiertje, een erkende stamboom. Zo is het nu mogelijk dat een 10 jaar oude, lieve gezinshond, wordt afgemaakt omdat hij geen of niet de vereiste stamboom bezit. Eenzelfde type hond met stamboom kan veilig door het leven, zonder dat er eisen worden gesteld aan opvoeding of gedrag van de hond.
De Partij voor de Dieren vindt dat het gedrag van de hond het uitgangspunt moet zijn, niet de kennis van de eigenaar over een ingewikkelde regeling.

De zorgen over de huidige regeling worden door velen gedeeld. Uit de toename van het aantal inbeslagnames van honden blijkt dat de regeling niet het gewenste effect heeft gehad. Onbestaanbaar dat dat pas na 14 jaar aanmodderen wordt vastgesteld.

Versnelde evaluatie regeling
Wij zijn blij dat de minister gehoor heeft gegeven aan ons verzoek om een evaluatie van de RAD. Maar dat heeft wel te lang geduurd. Zeker gezien het belang van een goede regeling voor de veiligheid van de samenleving en de consequenties hiervan voor de honden en hun eigenaren.
•In dit kader vragen wij ons af waarom de minister geen inzicht kan geven in het aantal en ernst incidenten die nu plaatsvinden met de honden die onder deze regeling vallen?
•Waarom is deze ingrijpende regeling zo lang gehandhaafd zonder zicht op de effecten?

Opzet evaluatie en samenstelling Commissie van wijzen
In haar brief van 19 juni geeft de minister aan dat zij een rapportage zal laten opstellen op basis van beschikbare gegevens en ervaringen van deskundigen. Ook zal zij een commissie van wijzen samenstellen voor advies over de wijze waarop de risico’s op bijtincidenten verkleind kunnen worden. Wij pleiten voor een evenredig samengestelde commissie en een rechtvaardige opzet van de evaluatie.
•Is de minister voornemens om de Kamer inspraak te geven in de samenstelling van deze commissie en de exacte opdrachtformulering voor de evaluatie?
•Is de minister voornemens om dierenbeschermingsorganisaties te betrekken bij deze rapportage en zitting te laten nemen in de commissie van wijzen?
•Is de minister voornemens om het rapport “Sociale honden bijten niet" van het Platform Preventie Hondenbeten in de rapportage te betrekken?

Time-out inbeslagnames
Door de grote twijfels over de werking van de RAD, dient de huidige regeling per direct tot een halt geroepen te worden. Op dit moment worden honden afgemaakt die nog nooit een vlieg kwaad hebben gedaan.
•Is de minister bereid om de inbeslagnames van de vermeend agressieve honden te staken en alleen inbeslagnames te laten plaatsvinden bij honden die daadwerkelijk agressief gedrag met ernstige gevolgen hebben vertoond, tot de resultaten van de evaluatie bekend zijn?
•Is de minister bereid een ‘generaal pardon’ in te stellen voor honden die in beslaggenomen zijn en met goed gevolg een MAG-test (Maatschappelijk Aanvaardbaar Gedrag) hebben afgelegd?
•Is de minister bereid de regeling (tijdelijk) te vervangen door een periodieke gedragstest, gecombineerd met verplichte opvoedcursussen voor de eigenaren van de honden waarvan het gedrag tot onaanvaardbare risico’s leidt ?
•Wat gaat de minister doen om de fokkers van illegale hondenrassen aan te pakken?

Registratie bijtincidenten
Verplichte identificatie en registratie (I&R) is essentieel voor het in kaart brengen van de hondeneigenaren die honden van deze rassen bezitten en voor het registreren van bijtincidenten.
De minister heeft in eerdere antwoorden op onze kamervragen (o.a. over malafide hondenhandel) aangegeven dat er een onderzoek gaande is naar de effectiviteit en efficiency van verplichte I&R.
•Wat is de stand van zaken rondom dit onderzoek?
•Wat zijn de criteria voor effectiviteit en efficiency die hierbij gehanteerd worden om te bepalen of het voldoende bijdraagt aan de beoogde doelen?

(snelle) Contra-expertise mogelijk maken
Op dit moment wordt er tijdens het schouwen van een in beslaggenomen hond puur op basis van uiterlijke kenmerken bepaald of hij valt onder de beschrijving van de RAD. Bij een contra-expertise komt men soms tot een ander oordeel. Onacceptabel, gezien de zwaarte van de gevolgen van deze uitspraak, namelijk de ‘doodstraf’ voor de hond. Bovendien is de wachttijd voor het schouwen te lang, wat voor de hond, de eigenaar, maar ook de verzorgers in de opvang belastend is.
•Is de minister bereid de MAG-test als onderdeel van de schouwing op te nemen?
•Is de minister bereid zich in te zetten voor het verkorten van de wachttijd voor de schouwing?
•Is de minister bereid zich in te zetten voor het vergemakkelijken van de mogelijkheid tot een contra-expertise?

Beter toezicht door het ministerie van LNV op de werkwijze van de Dienst Regelingen
Deze week verschenen er berichten in de krant over de opvang van in beslaggenomen dieren. Het ministerie van LNV behoort er als verantwoordelijke bij de Dienst Regelingen op toe te zien dat dieren op een goede manier worden opgevangen terwijl er over hun lot beslist wordt. Eigenaren moeten er op kunnen vertrouwen dat hun dieren goed behandeld worden.
•Kan de minister aangeven wat haar oordeel is over het nieuws dat opgevangen dieren worden doorverkocht via Marktplaats en dat er dieren worden verwaarloosd bij de opvanglocaties?
•Wat gaat de minister voor maatregelen treffen om te garanderen dat de Dienst Regelingen de opvang van dieren op een goede manier verzorgt?

Voorlichting
De opvang van in beslag genomen pitbullachtigen en het juridische traject brengen veel kosten met zich mee voor de overheid. Kosten die beter in een preventietraject gestoken kunnen worden. Voorlichting over verantwoord huisdierbezit is –zeker bij deze hondenrassen, cruciaal.
•Hoe gaat de minister er op toezien dat de voorlichting gegeven door het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren snel tot stand komt, dat deze voldoende aansluit bij de doelgroep en dat deze de doelgroep ook daadwerkelijk zal bereiken?
•Gaat de minister in de voorlichting over de noodzaak van het hebben van een FCI erkende stamboom ook samenwerken met de Belgische overheid, aangezien veel honden zonder geldige stamboom in België aangeschaft worden?

Interessant voor jou

Bijdrage debat over EU wijzigingsverdrag

Lees verder

Bijdrage debat over gewelddadig dierenrechtenactivisme

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer