Amen­dement Van Raan over het verhogen van de vlieg­be­lasting


2 december 2020

Nr. PvdD-02

AMENDEMENT VAN HET LID van raan

Ontvangen [Datum]

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. onderdeel 2, subonderdeel 2, komt te luiden:

2. Het tweede lid vervalt, alsmede de aanduiding “1.” voor het eerste lid.

2. Het met onderdeel 5 voorgestelde artikel 77 komt te luiden:

Artikel 77

1. Het tarief bedraagt:

a. € 90,000 per passagier in de laagste reisklasse;

b. € 200,000 per passagier in de overige reisklassen;.

2. Bij op voordracht van Onze Ministers vast te stellen algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de wijze waarop voor de toepassing van de tarieven, genoemd in het eerste lid, onderdeel a, de reisklasse wordt vastgesteld.

3. In afwijking van het eerste lid, onderdeel a, bedraagt het tarief per passagier € 600,000 indien het vliegtuig een startgewicht heeft van meer dan 20.000 kilogram en plaats biedt aan minder dan 19 passagiers.

II

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

III

In artikel II wordt “wordt het bedrag” vervangen door “worden de bedragen”, wordt “artikel 77” vervangen door “artikel 77, eerste lid onder a en b en derde lid”, wordt “Dit andere bedrag wordt” vervangen door “Deze andere bedragen worden” en wordt “Het aldus verkregen bedrag wordt” vervangen door “De aldus verkregen bedragen worden”.

Toelichting

De Wet vliegbelasting is een veel te kleine stap in de goede richting. De voorgestelde tarieven in dit wetsvoorstel zullen weinig mensen aanzetten tot het kiezen van een meer duurzaam vervoersmiddel en zijn bovendien slechts een zeer beperkte weergave van de daadwerkelijke maatschappelijke kosten van het vliegverkeer.

Indien alle milieuschade en belastingvoordelen zouden worden doorberekend in de prijs, dan zou een gemiddeld vliegticket circa 63% duurder zijn dan nu het geval is. De indieners van dit amendement stellen daarom voor om de tarieven flink op te schroeven.

Naast de belasting op vliegtickets zijn aanvullende maatregelen nodig om de luchtvaartsector weer binnen de grenzen van het klimaat, leefomgeving en veiligheid van mens en dier te brengen. Te denken valt aan o.a. een heffing op kerosine, een scherp CO2-budget voor de luchtvaartsector, het extra belasten van veelvliegers en het uit de markt halen van slots. Gecombineerd resulteren deze maatregelen in een stevige krimp van het aantal vliegbewegingen.

Dit amendement regelt een hoger tarief voor passagiers die in andere reisklassen reizen dan de laagste reisklasse. Ook voor passagiers van vliegtuigen van meer dan 20 ton en minder dan 19 passagiers geldt een hoger tarief. De indieners van dit amendement beogen daarmee het gebruik van privéjets extra te belasten. Daarnaast regelt dit amendement dat ook voor transferpassagiers vliegbelasting moet worden betaald.

De vaststelling van de reisklasse voor de toepassing van deze tariefdifferentiatie zal worden uitgewerkt in het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag.

Van Raan