ANBI


De Partij voor de Dieren heeft een fiscale ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

De ANBI voorwaarden kennen een verplichting tot het openbaar maken van diverse gegevens via internet. Dit betreft de volgende gegevens.

Naam
Partij voor de Dieren

RSIN
812651777

Contactgegevens
Partij voor de Dieren
Postbus 17622
1001 JM Amsterdam

Doelstelling
De Partij voor de Dieren stelt zich ten doel op te komen voor de belangen van dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn. Direct hiermee verbonden zet de partij zich in voor het behoud en bescherming van natuur en milieu. Hierbij gelden als leidraad: mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid.

De partij tracht deze doelstellingen onder meer te bereiken door:

  • het geven van bekendheid aan haar politieke doelstellingen via de media;
  • het propageren van haar politieke uitgangspunten zoals die in haar beginselverklaring, partijprogramma’s en aanvullende nota’s zijn verwoord;
  • het beleggen van bijeenkomsten in binnen- en buitenland;
  • het deelnemen aan plaatselijke, regionale, provinciale, landelijke en Europese verkiezingen;
  • het onderhouden van banden met gelijkgestemde nationale en internationale politieke partijen en organisaties;
  • alle overige wettelijke middelen die het doel van de partij kunnen dienen.

Samenstelling bestuur
De samenstelling van het bestuur vind je hier.

Beleidsplan
Het beleidsplan vind je hier.

Jaarverslag
Het verslag van de uitgeoefende activiteiten vind je hier.

Jaarrekening
De balans en de staat van baten en lasten vind je hier.