Vragen Vestering over het gedogen van ernstig dierenleed door botbreuken, bloe­dingen en ontwrich­tingen bij tien­tallen miljoenen kuikens per jaar


Indiendatum: 26 okt. 2021

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het gedogen van ernstig dierenleed door botbreuken, bloedingen en ontwrichtingen bij tientallen miljoenen kuikens per jaar

 1. Kunt u bevestigen dat u de NVWA heeft opgedragen om niet meer handhavend op te treden tegen het vangen van kippen aan de poten bij pluimveebedrijven, ondanks het feit dat de rechter eerder dit jaar bevestigde dat de EU-Transportverordening het verbiedt om dieren bij de poten op te tillen?,

 2. Kunt u bevestigen dat kuikens die ondersteboven aan hun poten bij elkaar worden geharkt en met meerdere tegelijk in kratten worden gegooid of gepropt hier ernstig letsel zoals bloedingen, gebroken vleugels of andere botbreuken door kunnen oplopen, wat ook volgens de NVWA zorgt voor ernstig lijden?

 3. Kunt u bevestigen dat u niet de uitspraak van de rechter opvolgt, maar een advies van de EFSA wil afwachten om te bekijken of een verbod van het vangen aan de poten noodzakelijk en gerechtvaardigd is?

 4. Herinnert u zich dat de EFSA in 2004 concludeerde dat bij 4,5% van de vleeskuikens ontwrichtingen ontstaan door het ruwe vangproces en dat 3% van de vleeskuikens en tot wel 41% van de leghennen hierdoor botbreuken oploopt?

 5. Klopt het dat juridisch alleen zaken mogen worden gedoogd als er op korte termijn uitzicht is op legalisatie? Kunt u bevestigen dat dit hier niet zo is, aangezien aanpassing van de Europese Transportverordening pas in 2023 is voorzien en het allerminst zeker is dat EFSA zal adviseren om het verbod op het aan de poten optillen van kippen in te trekken?

 6. Kunt u bevestigen dat Nederlands onderzoek uitwijst dat er grote bloedingen ontstaan bij gemiddeld 4,5 procent van de vleeskuikens die op deze manier worden gevangen en dat dit betekent dat hier jaarlijks 27 miljoen kuikens aan lijden? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?

 7. Kunt u bevestigen dat er vleugeldislocaties, ofwel ontwrichtingen, ontstaan bij gemiddeld 1,5 tot 3,9 procent van de vleeskuikens die op deze manier worden gevangen en dat dit betekent dat hier jaarlijks 9 tot 23 miljoen kuikens aan lijden? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?

 8. Bij hoeveel leghennen in de Nederlandse pluimveehouderij worden jaarlijks botbreuken, bloedingen en ontwrichtingen geconstateerd?

 9. Kunt u bevestigen dat uit onderzoek is gebleken dat het aandeel vleugeldislocaties tijdens en door het slachtproces toeneemt naar gemiddeld 7,9% van de vleeskuikens, wat neerkomt op bijna 47,5 miljoen kuikens per jaar en dat dit in 7 van de 8 gevallen gepaard gaat met een open wond? Indien dit aantal niet klopt, om hoeveel dieren gaat het dan?

 10. Kan een vleugeldislocatie, waarbij het kraakbeen van het ellebooggewricht losraakt van de botgroeiplaat en er in sommige gevallen een bot naar buiten steekt, reden zijn voor het afkeuren van een kuiken voor humane consumptie? Zo ja, hoeveel dieren worden er per jaar om deze reden na de slacht afgekeurd? Wat vindt u er van dat deze dieren zijn gefokt, gebruikt en gedood om te eindigen in de destructie?

 11. Herinnert u zich dat, tot het moment dat de NVWA intensief ging controleren op dit zogenoemde ‘vangletsel’ bij kuikens, slechts bij 45% van de pluimveebedrijven de regelgeving om verwondingen of bloedingen tijdens het vangen te voorkomen werd nageleefd en dat de NVWA zich zorgen maakte over de naleving na deze intensieve handhavingsperiode?

 12. Wat verwacht u van uw vrijblijvende gesprekken met de sector over de overgang naar meer diervriendelijke vangmethodes zoals het rechtop vangen, nu naar schatting nog meer dan 99,5% van de kippen in Nederland aan de poten wordt gevangen? Waar baseert u uw verwachting op?

 13. Erkent u dat u, door uw opdracht om niet meer handhavend op te treden tegen het aan de poten vangen van kippen, ernstig dierenleed gedoogt bij tientallen miljoenen kippen?

 14. Erkent u dat de rechter heeft bevestigd dat u de mogelijkheid en de wettelijke plicht heeft om ernstig dierenleed te voorkomen, aangezien de EU-Transportverordening het verbiedt om dieren bij de poten op te tillen en daarvoor op dit moment geen uitzonderingen kent?

 15. Waarom onderneemt u hierop geen actie en gedoogt u dit ernstige dierenleed terwijl u zegt van oordeel te zijn dat de huidige vangmethode, waarbij meerdere dieren per hand aan de poten worden vastgehouden en ondersteboven hangen, niet gewenst en niet diervriendelijk is?

 16. Kunt u deze vragen één voor één en voor de behandeling van de LNV-begroting beantwoorden?

[1] Antwoorden op de vragen van het lid Van der Plas (BBB) over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen (ingezonden 8 juni 2021, kenmerk 2021Z10095), d.d. 15 oktober 2021
[2] https://www.nvwa.nl/nieuws-en-media/nieuws/2021/03/03/nvwa-neemt-maatregelen-tegen-vangletsel-bij-pluimvee
[3] Antwoorden op de vragen van het lid Van der Plas (BBB) over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen (ingezonden 8 juni 2021, kenmerk 2021Z10095), d.d. 15 oktober 2021
[4] The EFSA Journal (2004) 44, 1-36, The welfare of animals during transport https://efsa.onlinelibrary.wil...
[5] Wageningen Livestock Research Rapport 1107. “Letsel en schade bij vleeskuikens als gevolg van vangen, transport en handelingen aan de slachtlijn”
[6] https://www.wur.nl/en/Research-Results/Research-funded-by-the-Ministry-of-LNV/Expertisegebieden/kennisonline/Healthy-Bones.htm
[7] NVWA, 2018, Integrale risicoanalyse pluimveevleesketen risicobeoordeling
[8] https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/College-van-Beroep-voor-het-bedrijfsleven/Nieuws/Paginas/Minister-moet-handhavingsverzoek-Wakker-Dier-behandelen.aspx
[9] Antwoorden op de vragen van het lid Van der Plas (BBB) over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen (ingezonden 8 juni 2021, kenmerk 2021Z10095), d.d. 15 oktober 2021