Vragen Vestering over het afschieten van grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: mei 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen

 1. Wat was uw reactie op het bericht dat er minder edelherten zijn gedood dan vooraf gepland was? [1]
 2. Hoe beoordeelt u de constatering van Staatsbosbeheer dat de edelherten ‘te alert zijn voor de jagers’?
 3. Hoeveel edelherten, heckrunderen en konikpaarden zijn de afgelopen winter geschoten en hoeveel was Staatsbosbeheer van plan om te schieten? Hoeveel grote grazers zijn er op dit moment in de Oostvaardersplassen? Graag uitgesplitst naar diersoort.
 4. Kunt u aangeven op welke ‘andere’ manier er wordt gejaagd op konikpaarden, gezien de opmerking van een boswachter van Staatsbosbeheer dat het gemakkelijker was om de konikpaarden te doden, dan de edelherten, waarbij hij opmerkt: “De paarden blijven gewoon wel staan en we hebben een groot deel in de vangweide gehad; dan gaat het op een andere manier. De heckrunderen zijn ook niet zo vluchtig.”? Is er mogelijk in de vangweide geschoten op de paarden?
 5. Hoe vaak en hoe lang is er sprake geweest van toezicht op de jacht in de Oostvaardersplassen? Kunt u de bevindingen van deze controles delen?
 6. Hoeveel dieren zijn er sinds de zomer van 2021 per dag geschoten, door hoeveel jagers?
 7. Is er volgens u sprake geweest van drijfjacht? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?
 8. Kunt u de winter/lente rapportages van de dierenarts over de gezondheid en het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u bereid om na de broedperiode de jacht op de grote grazers niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u het inzicht dat het oorspronkelijke plan om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en het Duitse achterland steeds belangrijker wordt gezien de natuur- en klimaatcrisis?
 11. Kunt u bevestigen dat het verbinden van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden een aanbeveling was van de ICMO-commissies, en dat de rapporten van deze commissies de basis vormde van de uitgangspunten voor de overeenkomst dierenwelzijn grote grazers, die is gesloten tussen het Rijk en het College van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland?
 12. Bent u bereid om de hiervoor genoemde gesloten overeenkomst te evalueren? Zo nee, waarom niet?

[1] https://nos.nl/artikel/2424242-herten-oostvaardersplassen-te-alert-voor-jagers-klein-deel-afgeschoten