Vragen Vestering over het afschieten van grote grazers in de Oost­vaar­ders­plassen


Indiendatum: mei 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister voor Natuur en Stikstof over het afschieten van grote grazers in de Oostvaardersplassen

 1. Wat was uw reactie op het bericht dat er minder edelherten zijn gedood dan vooraf gepland was? [1]
 2. Hoe beoordeelt u de constatering van Staatsbosbeheer dat de edelherten ‘te alert zijn voor de jagers’?
 3. Hoeveel edelherten, heckrunderen en konikpaarden zijn de afgelopen winter geschoten en hoeveel was Staatsbosbeheer van plan om te schieten? Hoeveel grote grazers zijn er op dit moment in de Oostvaardersplassen? Graag uitgesplitst naar diersoort.
 4. Kunt u aangeven op welke ‘andere’ manier er wordt gejaagd op konikpaarden, gezien de opmerking van een boswachter van Staatsbosbeheer dat het gemakkelijker was om de konikpaarden te doden, dan de edelherten, waarbij hij opmerkt: “De paarden blijven gewoon wel staan en we hebben een groot deel in de vangweide gehad; dan gaat het op een andere manier. De heckrunderen zijn ook niet zo vluchtig.”? Is er mogelijk in de vangweide geschoten op de paarden?
 5. Hoe vaak en hoe lang is er sprake geweest van toezicht op de jacht in de Oostvaardersplassen? Kunt u de bevindingen van deze controles delen?
 6. Hoeveel dieren zijn er sinds de zomer van 2021 per dag geschoten, door hoeveel jagers?
 7. Is er volgens u sprake geweest van drijfjacht? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?
 8. Kunt u de winter/lente rapportages van de dierenarts over de gezondheid en het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?
 9. Bent u bereid om na de broedperiode de jacht op de grote grazers niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?
 10. Deelt u het inzicht dat het oorspronkelijke plan om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en het Duitse achterland steeds belangrijker wordt gezien de natuur- en klimaatcrisis?
 11. Kunt u bevestigen dat het verbinden van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden een aanbeveling was van de ICMO-commissies, en dat de rapporten van deze commissies de basis vormde van de uitgangspunten voor de overeenkomst dierenwelzijn grote grazers, die is gesloten tussen het Rijk en het College van gedeputeerde staten van de provincie Flevoland?
 12. Bent u bereid om de hiervoor genoemde gesloten overeenkomst te evalueren? Zo nee, waarom niet?

[1] https://nos.nl/artikel/2424242-herten-oostvaardersplassen-te-alert-voor-jagers-klein-deel-afgeschoten

Indiendatum: mei 2022
Antwoorddatum: 21 jun. 2022

1

Wat was uw reactie op het bericht dat er minder edelherten zijn gedood dan vooraf gepland was?

Antwoord

Ik heb kennis genomen van het betreffende nieuwsbericht.

2

Hoe beoordeelt u de constatering van Staatsbosbeheer dat de edelherten ‘te alert zijn voor de jagers’?

Antwoord

Ik vertrouw hierbij op de expertise van Staatsbosbeheer.

3

Hoeveel edelherten, heckrunderen en konikpaarden zijn de afgelopen winter afgeschoten en hoeveel was Staatsbosbeheer er van plan om af te schieten? Hoeveel grote grazers zijn er op dit moment in de Oostvaardersplassen? Kunt u dit uitsplitsen naar diersoort?

Antwoord

Staatsbosbeheer is verantwoordelijk voor het afschot van de heckrunderen en edelherten in het veld. De konikpaarden worden of naar andere gebieden verplaatst of gaan naar het slachthuis.

In het najaar van 2021 zijn er 1900 edelherten, 280 konikpaarden en 380 heckrunderen geteld. De winteropgave van 2021-2022 vertaalde zich in 1400 edelherten en 80 heckrunderen. Het aantal konikpaarden was voor deze winter op het gewenste niveau.

In de winter 2021-2022 zijn 157 edelherten en 39 runderen uit het gebied gehaald (afschot, verplaatsing, slachthuis). Daarnaast zijn 2 konikpaarden en 4 runderen in het kader van reactief beheer gedood (dit betreft afschot van dieren die zonder ingrijpen ook zouden overlijden, ter voorkoming van onnodig lijden). Eén konikpaard en 3 runderen zijn een natuurlijke dood gestorven.

4

Kunt u aangeven op welke ‘andere’ manier er wordt gejaagd op konikpaarden, gelet op de opmerking van een boswachter van Staatsbosbeheer dat het gemakkelijker was om de konikpaarden te doden dan de edelherten (“De paarden blijven gewoon wel staan en we hebben een groot deel in de vangweide gehad; dan gaat het op een andere manier. De heckrunderen zijn ook niet zo vluchtig.”)? Is er mogelijk in de vangweide geschoten op de paarden?

Antwoord

Er is geen sprake van het bejagen van konikpaarden. De konikpaarden worden verplaatst naar andere gebieden of gaan naar het slachthuis. Dat gaat altijd via de daarvoor gerealiseerde vangweide en vangkraal. De paarden lopen zelf de vangweide in, waarna het hek wordt dichtgezet. Vervolgens worden ze naar de vangkraal geleid. Daar worden de familiegroepen bij elkaar gezet. Tijdens het transport staan de paarden ook in familiegroepen. Solitaire dieren staan ook in de vrachtwagen solitair.

5

Hoe vaak en hoe lang is er sprake geweest van toezicht op de jacht in de Oostvaardersplassen? Kunt u de bevindingen van deze controles delen?

Antwoord

Het toezicht op de uitvoering van het populatiebeheer door Staatsbosbeheer vindt plaats door de Omgevingsdienst OFGV. Zij voeren dit toezicht uit door aangekondigde zowel als onaangekondigde bezoeken aan de Oostvaardersplassen. Uitkomsten hiervan zijn niet beschikbaar bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

6

Hoeveel dieren zijn er sinds de zomer van 2021 per dag afgeschoten, door hoeveel jagers?

Antwoord

Voor het gerealiseerde aantal verwijs ik naar de beantwoording van vraag 3. In het kader van de veiligheid gaan er maximaal vijf faunabeheerders tegelijk het veld in.

7

Is er volgens u sprake geweest van drijfjacht? Zo nee, kunt u dit onderbouwen?

Antwoord

Nee, drijfjacht op edelherten is verboden en wordt dan ook niet toegepast in de Oostvaardersplassen.

8

Kunt u de winter/lenterapportages van de dierenarts over de gezondheid en het welzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen met de Kamer delen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Hiervoor verwijs ik naar de door Staatsbosbeheer openbaar beschikbare gestelde documenten. Deze zijn te vinden via onderstaande link .

9

Bent u bereid om na de broedperiode de jacht op de grote grazers niet toe te staan? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De bevoegdheid voor het intrekken of verlenen van een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming ligt bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland. Ik zie geen aanleiding voor het intrekken van het populatiebeheer op de grote grazers.

10

Deelt u het inzicht dat het oorspronkelijke plan om de Oostvaardersplassen te verbinden met de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en het Duitse achterland steeds belangrijker wordt gezien de natuur- en klimaatcrisis?

Antwoord

In algemene zin deel ik het inzicht dat het uitbreiden en verbinden van natuurgebieden de natuur versterkt. In het Programma Natuur wordt, samen met provincies gewerkt aan het realiseren van natuurlijke verbindingen tussen natuurgebieden. Het is aan de provincie om in dat kader verbindingen te realiseren.

11

Kunt u bevestigen dat het verbinden van de Oostvaardersplassen met andere natuurgebieden een aanbeveling was van de Internationale Commissies betreffende het Management van de Oostvaardersplassen (ICMO), en dat de rapporten van deze commissies de basis vormde van de uitgangspunten voor de overeenkomst dierenwelzijn grote grazers, die is gesloten tussen het Rijk en het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland?

Antwoord

In het advies van de ICMO wordt inderdaad aanbevolen het Oostvaardersplassengebied te verbinden met aangrenzende bospercelen, met name met die van het Hollandse Hout en het Oostvaardersbos, en een verbinding te creëren met het Horsterwold. Deze aanbevelingen zijn destijds (2010) niet overgenomen, onder andere door druk vanuit de lokale en landelijke politiek (zie ook Kamerstuk 32 563, nr. 10 in reactie op de moties 32 563, nr. 2 en 32 653, nr. 7).

In het convenant zoals in 2016 tussen het Rijk en het college van Gedeputeerde Staten is gesloten, is vanuit de diverse overwegingen het beleid ten aanzien van het dierenwelzijn van de grote grazers in de Oostvaardersplassen overgedragen aan de provincie. In het convenant is opgenomen dat o.a. het ICMO-rapport onderdeel is van het convenant. Ook het managementplan van Staatsbosbeheer en het Natura-2000 beheerplan zijn onderdeel van het convenant.

12

Bent u bereid om de hiervoor genoemde gesloten overeenkomst te evalueren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Nee, ik zie hier geen aanleiding voor. De provincie Flevoland is beleidsverantwoordelijk. Het beleid wordt uitgevoerd binnen de hoofddoelstelling van het Natura 2000-gebied, met inachtneming van en aandacht voor dierenwelzijn.

Interessant voor jou

Vragen Vestering en Wassenberg over het inschakelen van jagers bij tellingen van dieren

Lees verder

Vragen Wassenberg over de drempels die de NVWA opwerpt voor de opvang van honden uit het Oekraïense oorlogsgebied

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer