Vragen Vestering over giftige ammo­ni­ak­dampen in varkens­stallen


Indiendatum: 16 dec. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over giftige ammoniakdampen in varkensstalle

 1. Kunt u bevestigen dat er doorgaans minder wordt geventileerd in de winter, ook in varkensstallen?
 2. Bereiken u ook signalen dat varkensstallen door de hoge gas- en energieprijzen op dit moment nóg minder worden geventileerd, om zo de warmte maximaal binnen te houden?
 3. Kunt u bevestigen dat weinig ventilatie betekent dat de ammoniakconcentratie in de stallen waarschijnlijk nóg hoger oploopt?
 4. Kunt u bevestigen dat een hoge ammoniakconcentratie in stallen betekent dat miljoenen varkens en biggetjes een groot risico lopen op, onder andere, longaandoeningen, borstvliesontstekingen, ontstoken ogen en meer gevallen van staartbijten?
 5. Kunt u bevestigen dat het Klimaatplatform Varkens van de Wageningen Universiteit in 2013 op basis van metingen en berekeningen concludeerde dat de ammoniakconcentratie in veel Nederlandse varkensstallen op 50 tot 70 ppm kon liggen en daarbij waarschuwde dat dit hooguit 20 ppm zou mogen zijn?[1]
 6. Kunt u bevestigen dat op NVWA-checklists die in 2018 tijdens inspecties zijn ingevuld en via een WOB-procedure zijn opgevraagd, eveneens te zien was dat in veel varkensstallen ammoniakconcentraties werden gemeten die (ver) boven 20 ppm lagen, tot zelfs 89 en 99 ppm?[2]
 7. Heeft u enig idee hoe hoog de ammoniakconcentraties in Nederlandse varkensstallen op dit moment liggen? Zo nee, bent u bereid dit in kaart te brengen?
 8. Kunt u bevestigen dat de luchtkwaliteit in stallen volgens de wet al 25 jaar niet schadelijk mag zijn voor varkens, maar dat de open norm effectief toezicht in de weg staat?[3]
 9. Kunt u bevestigen dat de afgelopen jaren is geprobeerd de handhaving van deze open norm te verbeteren aan de hand van een protocol voor het beoordelen van het klimaat in varkensstallen, maar dat dit onvoldoende bleek bij te dragen aan effectief toezicht?
 10. Kunt u bevestigen dat de Inspecteur-Generaal van de NVWA daarop aan uw voorganger heeft geadviseerd om voor ten minste ammoniak- en kooldioxideconcentraties een limiet in de wet- en regelgeving op te nemen?[4]
 11. Heeft u gezien dat EFSA afgelopen zomer in een nieuw rapport over het welzijn van varkens adviseerde om er op toe te zien dat ammoniakconcentraties onder 10 tot 15 ppm worden gehouden, omdat daarboven risico’s ontstaan voor diergezondheid en dierenwelzijn?[5]
 12. Gaat u deze waarden overnemen en daarmee een concrete en meetbare limiet vastleggen in wet- en regelgeving, zoals de IG heeft geadviseerd? Zo ja, per wanneer? Zo nee, waarom niet?
 13. Gaat u de NVWA opdracht geven om deze winter extra controles uit te voeren op schadelijke ammoniakconcentraties in varkensstallen? Zo nee, hoe gaat u dan voorkomen dat miljoenen varkens deze winter extra lijden door giftige staldampen?
 14. Kunt u deze vragen één voor één en binnen een week beantwoorden?

[1] https://edepot.wur.nl/419771
[2]Besluit Wob-verzoek om een overzicht van het stalklimaat van varkenstallen – 10 oktober 2018 https://rijksoverheid.sitearchief.nl/#search.1671117329488
[3] Tweede Kamer, vergaderjaar 2018–2019, Aanhangsel van de Handelingen, nr. 2033
[4] 2021D39986. Afschrift brief aan de Stichting Varkens in Nood. 26-10-2021
[5] Welfare of pigs on farm. EFSA Journal 2022;20(8):7421. https://doi.org/10.2903/j.efsa...