Vragen Vestering over de recente stalbrand in Assen en de kabi­nets­aanpak om stal­branden te voorkomen


Indiendatum: 4 okt. 2022

Vragen van het lid Vestering (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de recente stalbrand in Assen en de kabinetsaanpak om stalbranden te voorkomen.

1. Kent u het bericht ’28.500 kippen dood bij uitslaande brand in schuur vlakbij TT Circuit in Assen’? [1]

2. Wat ging er door u heen toen u vernam dat bij deze stalbrand 28.500 kippen levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook?

3. Wat is er gebeurd met de 15.000 kippen die zijn ‘gered’ door de brandweer en de stalbrand hebben overleefd?

4. Welke brandpreventieve maatregelen zijn er tot nu toe genomen in stallen waarin dieren worden gehouden? Waren voor deze specifieke stal ook maatregelen genomen?

5. Bestond de stal uit meerdere brandcompartimenten, zoals wordt geadviseerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid? [2] Hoeveel dieren bevonden zich per brandcompartiment?

6. Hoeveel dieren worden gemiddeld per brandcompartiment in Nederland gehouden?

7. Welke technische installaties met risico’s voor de brandveiligheid bevonden zich in en rondom de stal?

8. Hoe heeft het kabinet de aanpak van stalbranden concreet verbeterd sinds de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in maart 2021, waarin wordt geconcludeerd dat het kabinet onvoldoende heeft gedaan om stalbranden tegen te gaan?

9. Wanneer gaat u de aangekondigde regelgeving op het gebied van de brandcompartimentering van de technische ruimte(s) voor bestaande stallen, verplichte jaarlijkse keuring en verplichte drie- of vijfjaarlijkse elektra en zonnestroominstallatiekeuring naar de Kamer sturen?

10. Heeft u de wijziging van de Wet Dieren waar het amendement Vestering over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels in is opgenomen inmiddels ondertekend? [3]

11. Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden binnen drie weken?

[1] 28.500 kippen dood bij uitslaande brand in schuur vlakbij TT Circuit in Assen. Brandweer waarschuwt voor glasscherven in nabije omgeving - Dagblad van het Noorden (dvhn.nl)

[2] Onderzoeksraad voor Veiligheid, 10 oktober 2019, Stalbranden (https://www.onderzoeksraad.nl/...).

[3] Kamerstuk 35398 nr. 22

Indiendatum: 4 okt. 2022
Antwoorddatum: 9 nov. 2022

1

Kent u het bericht ’28.500 kippen dood bij uitslaande brand in schuur vlakbij TT Circuit in Assen’?

Ja.

2

Wat ging er door u heen toen u vernam dat bij deze stalbrand 28.500 kippen levend zijn verbrand of zijn gestikt in de rook?

Iedere stalbrand is er één te veel en is verschrikkelijk, in de eerste plaats voor de dieren en ook voor alle betrokkenen. Elke stalbrand onderstreept weer de noodzaak tot het nemen van maatregelen om stalbranden en dierlijke slachtoffers te verminderen.

3

Wat is er gebeurd met de 15.000 kippen die zijn ‘gered’ door de brandweer en de stalbrand hebben overleefd?

De 15.000 kippen die door de brandweer zijn gered, bevonden zich in een andere stal dan daar waar de brand uitbrak. Deze kippen leven nog.

4

Welke brandpreventieve maatregelen zijn er tot nu toe genomen in stallen waarin dieren worden gehouden? Waren voor deze specifieke stal ook maatregelen genomen?

Voor alle stallen geldt dat voldaan moet worden aan de eisen gesteld in het Bouwbesluit 2012. De keuze in brandpreventieve maatregelen varieert per stal en is onder andere afhankelijk van het jaartal, waarin de vergunning voor de stal is aangevraagd. In het Bouwbesluit 2012 is per 1 april 2014 opgenomen dat bij de nieuw- en verbouw van stallen materialen, zoals isolatiemateriaal, minimaal moeten voldoen aan brandklasse B, en dat bij nieuwbouw technische ruimten gecompartimenteerd moeten zijn met (60 minuten) brandwerend materiaal. Voor 1 april 2014 golden er algemene brandveiligheidseisen aan alle gebouwen, waaronder stallen. Daarnaast hangt de keuze voor brandpreventieve maatregelen af van aanvullende verzekeringseisen voor brandveiligheid die verzekeraars stellen bij nieuwbouw en verbouw van stallen. Voor de betreffende veehouderijlocatie is toestemming verleend om een brandcompartiment van bijna 3200 vierkante meter te bouwen met een dierenverblijf van 2500 vierkante meter.

5

Bestond de stal uit meerdere brandcompartimenten, zoals wordt geadviseerd door de Onderzoeksraad voor Veiligheid? Hoeveel dieren bevonden zich per brandcompartiment?

Nee. De twee stallen vormden gezamenlijk één brandcompartiment. In de afgebrande stal bevonden zich 28.500 kippen. Deze hebben het helaas niet overleefd. In de stal die is behouden bevonden zich 15.000 kippen. Deze kippen leven nog.

6

Hoeveel dieren worden gemiddeld per brandcompartiment in Nederland gehouden?

Dit is afhankelijk van de grootte van het brandcompartiment. Een stal kan uit één groot compartiment bestaan of bestaan uit meerdere compartimenten. Op basis van het Bouwbesluit 2012 wordt bepaald hoe groot het brandcompartiment mag zijn. Daarnaast gelden oppervlaktenormen voor de verschillende diersoorten op basis van EU-regelgeving en/of de Wet dieren. Dit tezamen bepaalt het aantal dieren per brandcompartiment.

7

Welke technische installaties met risico’s voor de brandveiligheid bevonden zich in en rondom de stal?

Voor zover bekend zijn er in en rondom deze stal geen technische installaties aangebracht met extra risico’s voor de brandveiligheid.

8

Hoe heeft het kabinet de aanpak van stalbranden concreet verbeterd sinds de publicatie van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in maart 2021, waarin wordt geconcludeerd dat het kabinet onvoldoende heeft gedaan om stalbranden tegen te gaan?

In de brief aan de Kamer van 8 oktober 2021[1] is de aangescherpte aanpak van stalbranden gebaseerd op het rapport van de OvV beschreven. Voor de voortgang van deze aanpak verwijs ik u naar de Kamerbrief die mijn voorganger heeft gestuurd op 6 juli 2022[2].

9

Wanneer gaat u de aangekondigde regelgeving op het gebied van de brandcompartimentering van de technische ruimte(s) voor bestaande stallen, verplichte jaarlijkse keuring en verplichte drie- of vijfjaarlijkse elektra en zonnestroominstallatiekeuring naar de Kamer sturen?

Momenteel wordt deze regelgeving opgesteld. Ik ben voornemens om de ontwerp- Algemene Maatregel van Bestuur eind dit jaar in procedure te brengen. Dit betekent dat het ontwerp naar verwachting in het tweede kwartaal van 2023 aan uw Kamer kan worden voorgelegd middels de voorhangprocedure.

10

Heeft u de wijziging van de Wet Dieren waar het amendement Vestering over een grondslag voor het stellen van brandveiligheidsregels in is opgenomen inmiddels ondertekend?

Nee, nog niet. Voor nadere toelichting verwijs ik naar de verzamelbrief Dierenwelzijn van .. (Kenmerk PM) en de brief over dierwaardige veehouderij van (kenmerk PM).

11

Wilt u deze vragen één voor één beantwoorden binnen drie weken?

Ik heb mijn best gedaan de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


[1] Kamerstuk 35 925 XIV, nr. 7.
[2] Kamerstuk 28 286, nr. 1261.

Interessant voor jou

Vragen Vestering over hoe we een wereld van verschil kunnen maken voor de 848.000 schapen in de Nederlandse schapenhouderij

Lees verder

Vragen Wassenberg over het gebrek aan handhaving bij de paardenmarkt in Heeten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer