Vragen Van Raan/Van Kooten over farma­ceu­tische bedrijven die voor miljarden aan belasting ontwijken


Vragen van de leden Van Raan en Van Kooten-Arissen (PvdD) aan de staatsecretaris van Financiën en minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport over het bericht dat farmaceutisch bedrijven voor miljarden aan belasting ontwijken.

1.Bent u bekend met het rapport Medicijn voor armoede van Oxfam Novib? [1]

2. Uit welke wetenschappelijke publicaties heeft u opgemaakt en/of welke onderbouwing kunt u leveren dat een verlaging van de vennootschapsbelasting niet tot een race-to-the bottom zal leiden?

3. Bent u in het licht van de vorige vraag eens met de kritiek dat Nederland, dat sinds de jaren ‘80 stapsgewijs de vennootschapsbelasting heeft verlaagd van 48% tot 22,25%, een belangrijke aanjager is van deze race-to-the-bottom? Zo nee, waarom niet?

4. Bent u het eens met de conclusie dat zogenaamde patentboxen, voor Nederland zou dat de innovatiebox zijn, evenzogoed leiden tot een race-to-the-bottom? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid om deze innovatiebox af te schaffen? Zo nee, waarom niet?

5. Hoeveel gesprekken zijn er de afgelopen 18 jaar door de Nederlandse overheid gesprekken met farmaceutische bedrijven gevoerd, op politiek dan wel ambtelijk niveau, waarbij de vennootschapsbelasting, de innovatiebox of een andere belastingmaatregel ter sprake is gekomen?

6. Kunt u inzicht geven in de verslagen van die gesprekken? Zo nee, waarom niet?

7. Bent u bereid de belastingmoraal en bedrijfsstructuur van een farmaceutisch bedrijf bij de onderhandelingen over nieuwe geneesmiddelen te betrekken? Zo nee, waarom niet?

8. Bent u bereid in de toekomst bij de onderhandelingen over nieuwe geneesmiddelen eisen te stellen aan de wijze waarop een farmaceutisch bedrijf zijn belasting betaalt? Zo nee, waarom niet?

9. Bent u net als de PvdD van mening dat de 3,8 miljard belasting die farmaceutische bedrijven ontweken hebben, besteed had kunnen worden aan het verbeteren dan wel toegankelijker maken van medische zorg? Zo niet, waarom niet?

10. Wat is uw oordeel over het voornemen van de farmaceutische bedrijven om te komen tot een gezamenlijk gedragscode over ‘verantwoorde prijsstelling’? Deelt u de mening van Farma ter Verantwoording dat zulke gedragscodes vaak gebruikt worden als doekje voor het bloeden en om wettelijke ingrepen zoals prijscontroles te voorkomen?
Deelt u de mening dat bedrijven met een aantoonbaar dubieuze (belasting)moraal er niet op vertrouwd kunnen worden zichzelf winstbeperkende maatregelen op te leggen? [2]

[1]https://www.oxfamnovib.nl/Files/rapporten/2018/Final%20Oxfam%20beleidspaper%20Farma%20Nederland%20(opgemaakt).pdf
[2] https://fd.nl/ondernemen/1270637/farmabedrijven-worstelen-met-opstellen-gedragscode